Saga Bacardí
00406
ESCRITURA DE PAGO DE ALQUILERES DE TIERRAS DE LOS VINTRÓ HACIA BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com jo D. Francisco de Sala Regidor perpetuo de esta ciutat, en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia confeso, y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal, thesorer de Rendas Generals de est Principat de Cathaluña absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant pugan per los tudors y curadors de las personas, y bens dels fills, y hereus de Joan Vintró, pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat, y de aquellas nou centas noranta tres lliuras sis sous y vuyt moneda catalana, que son lo preu de la venda perpetua per dits tudors, y curadors feta a dit D. Bruno Vidal de tota aquella pessa de terra de viña plantada de tinguca dos mojadas y dos mundinas de pertinencias del ",a Sitjar del Coll", situada em lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, eo del util domini, y natural pocssió que durant lo primers seps competia a dit menors en la referida pessa. tot llargament designat y expressat en lo acte de dita venda rebut en oder del notari avall escrit als quatre del corrent, que ab diner comtant realment, y de fet en presencia de la cessió expresadora, me ha donat, y pagat la quantitat de sinch centas sinquanta vuyt lliuras quatre diners de dita moneda, que son a cumpliment de major quantitat que lo dit difunt Joan Vintró me estava devent en lo dia de son obit de lloguers vensuts de las terras que li tenia llogadas. Y així en testimoni de ditas cosas no sols firmo la present apoca, sino també per pacte expres antes de la present contingut, cedesch tots los drets y accions, a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevol personas, y altrament valerse de dits drets y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit Señor otrogant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, y Pau Ferreter, escrivents en esta ciutat habitants.
D. Francisco de Sala, E poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Josepu Ubach son con-notari.