Saga Bacardí
00407
ESCRITURA DE PAGO HACIA NOGUERA, POR LAS DEUDAS DE VINTRÓ, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia aa tots notori com jo Francisco Noguera en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de Barcelona resident. De mon grat y certa siencia confesso, y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals en est Principat de Cataluña, ausent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, pagant per los tudors y curadors de las personas y bens dels fills y hereus de Joan Vintró, pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat, de aquellas noucentas noranta tres lliuras sis sous, y vuyt diners moneda catalana, que son lo preu de la venda perpetua per dit tudors y curadors feta a dit D. Bruno Vidal de tota aquella pesa de terra de viña plantada, de tinguda dos mojadas, y dos mondinas, de pertinencias del "Mas Sitjar del Coll", situat en lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, eo del util domini, y natural pocessió que durant los primers seps cometie a dits menors en la referida pessa, tot llargament designat, y expressat en lo acte de dita venda, rebut en poder de lo notari avall escrit als quatre del corrent. Que ab diner comtant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors, y baix lo animo de la cessió expressadora, me ha donat, y pagat la quantitat de cent sexanta sis lliuras, sis sous, y quatre diners, moneda catalana, que son a cumpliment de major quantitat que dit difunt Joan Vitró lin estava devent per semblants que dit Noguera lin havia deixat graciosament, y sens interes algun. Y així en testimoni de ditas cosas, no sols firmo la present apoca, sino també per pacte expres antes de la present convingut, cedesch tots os drets, y accions a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda, a son favor feta, contra qualsevols personas, y altrament valerse de dit dret, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, als catorse dias del mes de Juliol del any del naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, y Pau Ferreter escrivents, en esta ciutat habitants.
Francisco Noguera, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.