Saga Bacardí
00408
ESCRITURA DE PAGO HACIA OLIVA, POR LAS DEUDAS DE VINTRÓ, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori com jo Domingo Oliva pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, de mon grat y certa ciencia confesso, y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals en est Principat de Cataluña, absent, y per ell, lo notari avall escrit present, y estipulant, pagant per los tutors y curadors de las personas, y bens dels fills y hereus de Joan Vintró pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat, de aquellas nou centas noranta tres lliuras, sis sous, y vuyt diners moneda catalana, que son lo preu de la venda perpetua per dits tudors y curadors feta a D. Bruno Vidal, feta de tota aquella pessa de terra de viña plantada de tinguda dos mojadas y dos mondinas, de pertinencias del "Mas Sitjar del Coll", situat en lo terme de dita Parroquia, eo del util domini, y natural pocessió que durant los primers seps, competia a dits permenors en la referida pessa, tot llargament designat, y confrontat en lo acte ded ita venda, rebut en pdoer del notari avall escrit als quatre del corrent. Que ab diner comtant realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadores, y baix lo animo de la cessió espresadora me ha donat, y pagat la quantitat de cinquanta lliuras moneda catalana que son a cumpliment de major quantitat que dit difunt Joan Vintró men estaba debent per semblants que jo lin avia deixat graciosament, y sens interes algun. Y així en testimoni de ditas cosas fiirmo la present apoca, y sens evicció alguna cedesch tots los drets, y accions a mi competents per rahó del referit al mencionador D. Bruno, a fi que poguia defensar la calendada venda a son favor pteta entra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als quatorse dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca y Pau Ferreter escrivents en esta ciutat habitants.
Domingo Oliva, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.