Saga Bacardí
00410
ESCRITURA DE PAGO HACIA ANTICH, POR LAS DEUDAS DE VINTRÓ, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori com jo D. Manuel de Antich Baró de Corbera, Gentil Home, Regidor perpetuo de la present ciutat y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia confesso´y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals en est Principat de Cataluña, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, pagant per los tudors y curadors de las personas y bens dels fills y hereus de Joan Vintró pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat, y de aquellas noucentas noranta tres lliuras, sis sous, y vuyt diners moneda catalana que son lo preu de la venda perpetua feta per dits tudors y curadors a dit D. Bruno Vidal de totas aquella pessa de terra de viña plantada de tinguda dos mojadas y dos mondinas, y de pertinencias del "Mas Sitjar del Coll", situat en lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de dit Bisbat, eo del util domini y natural pocessió que durant los primers seps competia a dits menors en la referida pessa. Tot llargament designat y expressat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als quatre del corrent. Y en virtut de facultat ab dit acte concedida que ab diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors y baix lo animo de la cessió expressadora per mans de tercera persona ne ha donat, y pagat la quantitat de cent setanta sinch lliuras, moneda catalana que son en paga de igual quantitat que lo referit difunt Joan Vintró men estava devent per semblant que graciosament y sens interes algun lin avia deixat. Y així en testimoni de ditas cosas no sols firmo la present apoca sino també per pacte expres antes de la present convingut, cedesch tots los drets, y accions, a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en porcurador meu com en cosa prorpia. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit Señor otorgant (coneguts del infrit ntoari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, y Pau Ferreter escrivents en esta ciutat habitants.
Lo Baró de Corbera, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.