Saga Bacardí
00411
ESCRITURA DE PAGOS DE PENSIONES A SALA, SOBRE EL MAS SITJAR DEL COLL, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com jo D. Francisco de Sala regidor perpetuo de esta ciudad, en ella domiciliat. De mon grat y certa siencia confeso, y en veritat regonesch a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas generals en est Principat de Cathaluña absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant pagant per los tudors y curadors de las personas, y bens dels fills, y hereus de Joan Vintró pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de esta ciutat de aquellas nou centas noranta tres lliuras sis sous y vuyt moneda catalana, que son lo preu de la venda perpetua per dits tudors y curadors feta a dit D. Bruno Vidal de tota aquella pessa de terra de viña plantata, de tinguda dos mojadas y dos mundinas de pertinencias del “Mas Sitjar del Coll” Bisbat de Barcelona eo del útil domini, y natural pocessió que durant los primers seps conpetia a dits menors en la rferida pessa. Tot llargament designat y expresat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als quatre del corrent., Que ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimoni mencionadors, y baix lo animo de la cessió expresadora, me ha donat y pagat la quantitat de sinch centas cinquanta vuyt lliuras quatre diners de dita moneda, que son a cumpliment de major quantitat que lo dit difunt Joan Vintró me estava devent en lo dia de son obit de lliguers vensuts de las terras que li tenia llogadas. Y aixi en testimoni de ditas cosas, no sols firmo la present apoca, sino també per pacte expres antes de la present convingut, cedesch ttos los drets, y accions, a mi competents per rahó de ditas cosas al mencionat D. Bruno Vidal, a fi que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrament valerse de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li comvinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorse días del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit Señor otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarc y Pau Ferreter escrivents en esta ciutat habitants.
Dr. Francisco de Sala, En pdoer de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.