Saga Bacardí
00413
ESCRITURA DE PAGO DE VARIOS GASTOS DE CEPAS Y DEMAS DE LOS FERRERAS, HACIA BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com jo Francisco Ferreres ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals en est Principat de Cataluña, absent, y per ell, lo notari avall escrit present, y estipulant de la quantitat de trenta dos lliuras dotse sous moneda catalana que son a saber, vint y tres lliuras dos sous per lo vale de cent vint y sinch seps que se arrencaren, y set que sen espatllaren en aquellas pessa de terra plantada de viña, que possehesch en lo terme de la Parroquia de Sant Andreu de palomar de dit Bisbat en lo puesto nomenat "Mas Sitjá del Coll", per rahó de la formació del conducto que dit D. Bruno feu construhir per conduhir ayguas den de la torre que en la Parroquia de Sant Jenis de Horta posseheix lo Dr. en drets Joan Francisco Grasas en esta ciutat domiciliat, fins a la torre de lo mateix D. Bruno posseheix en dit terme de Sant Andreu; vuyt lliuras per los seps que per rahó del mateix conducto se han esborronat y trencat los sorments estimats per dos cullitas; y las restants una lliura deu sous per tres jornals que se emplearen en arrencar la terra que se trapitja per rahó del mateix conducto en la expresada pessa. El modo de la paga de dita quantitat es que la rebo de dit D. Bruno per mans de tercera eprsona ab diners comtants realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall mencionadors. En testimoni del que otorgo la present publica escriptura en esta ciutat de Barcelona a los dotse dias del mes de Agost del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit confident (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Pablo Ferreter y Francisco Lamarca escrivents en esta ciutat habitants.
Francesch Farreras, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.