Saga Bacardí
00414
ALQUILER CON SEMBLANT DE TIERRAS EN SANTS A FAVOR DE FELIX MONER POR BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Agost any del Naixament del Sor. de mil set cents noranta.
En nom de Deu Sia a tots manifest com lo Sor. Dn. Baltasar Bacardí y Clavell, Señor del Poble de Pinós, y de la Quadra de ballestar en la present ciutat populat. Per temps de zinc añs, que comensarán a correr lo dia cotse sel mes de Setembre del present any, y finirán lo dia onse del mes de Setembre del mil set cents noranta zinc. De sa espontanea voluntat y certa ciencia lloga, y per titol de lloguer concedéis a Sebastiá Moner pagés de la parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat, y territori de Barcelona a estas cosas present, y avall acceptant, als seus, y a qui ell voldrá durant dit temps. Tot aquell hort deo clos de parets ab la aygua viva que dit Sor. Bacardí te sua propria per lo riego del mateix hort junt ab tots los arbres fruyters de diferents especies en eell plantats, y ab part de la casa del mateix hort que se ha destinat de comú consentiment de las parts peer la habitació del sobre nomenat llogater ab dos safareigs lo un gran, y lo altre xich, qual hort lo prenotat Sor. Bacardí per sos certs, y legitims titols te, y posseheix en lo terme de dita parroquia de Sta, Maria de Sans. Lo qual lloguer fá aixis los pactes, y condicions seguents: Primo: Que dega lo sobre nomenat llogater menar lo dit hort, y tractar la referida part de casa, com pertany a bon conductor, u a la fi de dit temps deixarho tot en ro per culpa sua deteriorat. Item: Que dit Sor. Bacardí y Cavell, quant vinga lo cas de deixar dit hort dega solament lo indicat Sor. abandonar al mateix llogater las plantas que se trobarán tant solament en una quartera de terra de tot lo dit hort sens poder pretendrer lo referit llogater res mes de la demés terra ni fruyt dels arbres ques trobian en lo expressat hort per ningun motiu, aduc per rahó de gorets pues no deurá satisfacer gorret algun. Item: Que sia de la obligació de dit llogater lo sembrer cada any en las terras de dit hort una mojada y mitja de canam variant de terra en la plantada de cada any. Quedant empero a la llibertat de dit llogater lo ultim any del present lloguer lo plantar canam, o altre llavor en la mojada y mitja de terra, que en los añs antecedents estará precisat lo mateix llogater en plantarla de canam com y també que treta la primera cullita en lo referit ultim any de dita mojada y mitja de terra, puga solament sembrar monjetas en ella. Item: Que no puga dit llogater sembrar ninguna especie de grá de espiga en lo terreno ahont se troban plantats los arbres fruyters. Item: Que dega dit llogater espurgar degudament, y ampeltar los dits arbres fruyters, y morint part de ells plantarne de nous, sens que puga dit llogater pretendrer cosa alguna mes que lo que haurá pagat per lo valor dels plansons. Y aixi mateix será de la obligació de dit llogater lo plantar esgarroferas per totas las boradas de dit hort, y dexarlas corrents al deixar aquell, sens poder pretendrer cosa alguna ab est motiu. Y en cas de faltarhi escarxoferas al dexarlo que a costas del mateix llogater puga dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell ferlas plantar. Item: Que dega dit llogater aplanar la porció de terreno de dit hort que sia menester, y que se li aseñalará, a fi que al regar pugan correr las ayguas. Item: Que en cas que dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell vulgá plantar llimoners en las boradas de las parets de dit hort, pagant dit Sor. los plansons, dega lo referit llogater plantarlos, y cuydar de son cultiu, sens poder pretendrer cosa alguna. Item: Que dega dit llogater habitar ab sa familia en la part de la casa de dit hort que té aseñalada per dit fí, fent continua habitació en ella. Y aixi mateix fer limpiar, alomenos dos vegadas lo any en la ocasió que lo solicite dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell los dalt dits dos safareigs, sens poder pretendrer cosa alguna, y que en cas de no ferlo netejar lo referit llogater puga lo mateix Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell ferlos limpiar a costa de dit llogater. Item: Que no puga dit llogater rentar en lo safareig gran de dit hort, y que en lo safareig xich solament puga rentarse la roba de dit Sor. Bacardí y Clavell, y la de dit llogater, y de alguna persona que sie del agrado dels dos. Item: Que sempre que dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell ell sol, o ab sa familia o ab alguna comisiva, o be qualsevol de la sua familia vagen en la part de dita casa que se ha reservat lo referit Sor. que dega donarlos dit llogater la verduras, y fruytas del mateix hort que necesiten sens poder pretendrer cosa alguna. Item: Que en cas de disminuhirse la aygua de dit hort, de forma que per falta de ella sentis perjudici lo referit llogater que dega lo enunciat Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell satisferli lo dany a proporció de las plantas que patescan. Ab la condició, empero que no puga dit llogater extreurer, e invertir, ni beneficiar la aygua de dit hort per lo riego de terras fora de ell, sens lo consentiment del mateix Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell. Item: Que dega lo ondicat llogater ames del preu avall escrit pagar annualment lo catastro que te carregat lo mateix Sor, Dn. Balthesar Bacardí y Clavell, y que dega satisfer per rahó de dit hort,, y de la casa de aquell. Item: Y finalment ab pacte. Que si finits los sinch anys del present lloguer no está ab animo dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell de tornarlo a llogar al expressat llogater, o be est de volerlo tornar a llogar que degan mutuament avisarse antes de finirse lo quart any del present lloguer. Y aixi ab dits pactes, y no sens ells promet lo sobre nomenat Sor. Dn. Balthesaar Bacardí y Clavell al indicat Sebastiá Moner, no remourerlo durant dit temps del referit hort, y de la part de casa de aquell que per sa habitació se li ha destinat per rahó de major, menor, o consemblant preu o lloguer, ni per altre motiu. Lo preu del present lloguer per tot lo dit temps de sinch añs son dos mil y sinch centas lliuras barcelonesas a rahó de sinch centas lliuras de la mateixa moneda per qualcun de ells, pagadoras tots añs anticipadament, y ab una sola paga, comensant a fer la primera lo die dotse del mes de Setembre proxim vinent, y consecutivament los demés añs en semblant dia. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley que subvé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa y a tot altre dret, y lley que al prenotat Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell favorir pogués dona lo mateix prop dit Señoñr , y cedeix al referit Sebastiá Moner, tot quant las ditas cosas llogadas podrian valer mes del preu sobre dit. Prometent lo present lloguer ferli valer, y tenir y estarli de ferma y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de dañs y gastos. Per seguretat del que obliga lo maateix Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell tots los seus bens mobles, e immobles presents y veniders, renunciant al Pribilegi Militar, y a la monició de vint y sis dias que se concedeixen asl que gosas de tal Privilegi, y a qualsevol altre dret, y lley de son favor. Y present lo dalt expressat Sebastiá Moner llogater predit llohant, y aprobant las ditas cosas, y lo present lloguer acceptant per lo preu, y pagas que sobre se individuan, y ab los pactes dalt insertats a tot lo que expressament consent. De sa espontanea voluntat, y certa sciencia promet al indicat Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell a esta scosas present, no sols que pagará lo dalt dit preu en las pagas, y plasos que allí se expresan sino també que cumplirá tots los pactes sobre insertats, y lo demes que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador restitució , y esmena de danys y gastos. Y per major seguretat del cumpliment de lapromesa per ell sobre feta de pagar quiscun any anticipadament lo lloguer a ell corresponent en lo prefigit termini, y no en lo demes que sobre se conté, per have restat aixi pactat ab dit Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell dona en fiador, y principalment obligat a Felix Fraancesch Baster ciutadá de Barcelona son coñat a estas cosas present, y lo que ab est es estat sobre est particular convingut, y pactat, vol dit Sebastiá Moner, y consent que si se verifica lo casde patir lo prenotat Francesch Baster algun dany per rahó de aquesta causió, o fiansa pugan ell, y los seus a les hores incorporarse de las verduras, fruyts, y habitació de la part de casa de dit hort, y generalment de tots los bens del maateix Sebastiá Moner, fins que est li hage recompensat tots los dañs, y perjuducus que ab dit motiu hage patit. Y present lo enunciat Felix Francesch Baster fiador predit llohant, y aprobant las ditas cosas y acceptant lo carrech de fiansa en quant al pago de dit lloguer solament com sobre queda estipulat. De sa espontanea voluntat u certa sciencia promet al indicat Sor. Dn. Balthesar Bacardí y Clavell a esta scosa present que junt ab son coñat y principal, y asolas al pago del present lloguer en los terminis sobre prefigits estará, com vol estar tingut, y obligat. Per lo que tant principal com fiador obligan ells asolas mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant al benefici de nova constitució, divididoras, y cedidoras accions a la Epistola del Emperador Adriá u constitut de Barcelona que parla de dos o mes que asolas se obligan. Y dit Felix Drancesch fiador predit a la lley que diu que primerament sia reconvingut lo principal que la fiansa, y a altre que expresa que libre lo principal quede també libre lo accessori, y los dos renunciant a qualsevol altre dret, y lley que favorir los pogués. Y per pacte renuncian també a son propri for, submetense al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Sor. Corregidor y en los de altre qualsevol superior secular con se ha dit, obligant perso las suas personas , y bens sobre referits. Y confesan los tre sobre nomenats contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini, y per los fins, y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman tots la present escriptura en esta ciutat de Barcelona dia. Mes, y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Joan Fidel Costa Mitger de taler ciutadá de Barcelona, y Thomás Juliá u Boy escrivent en dita ciutat resident. Y jo lo infrit notari dono fe coneixer als sobrenomenats Sors. Contrahents, y que per los referits Sebastiá Moner, y Felix Francesch principal, y fiador que digueren no saber escriurer que firmá per ells en sa presencia, y de son consentiment Thomás Juliá y Boy testimoni.
Baltaza Bacardí y Clavell. Per dit Sebastiá Moner y Felix Francesch en sa presencia, y de son consentiment firmo jo Thomás Juliá y Boy testimoni preedit. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.