Saga Bacardí
00415
ESCRITURA DE PAGO DE DIFERENTES ARREGLOS HACIA SOERA, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori com jo Joseph Soera pagés de la Parroquia de Snt Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia, firmo apoca a D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals de est Principat de Cathaluña, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, de la quantitat de onse lliuras, tretse sous y tres diners moneda catalana, que son a saber, nou lliuras setse sous per lo valor de quaranta nou seps errencats en aquella pessa de terra plantada de viña que possehesch en lo terme de dita Parroquia de Sant Andreu, per rahó de la formacio del conducto que dit D. Bruno feu construhir y pasas per dita pessa per conduhir aygua dende la torre que en la Parroquia de Sant Genis de Horta posseheix lo Dr. en drets Joan Francisco Grases en esta ciutat domiciliat, fins a la torre que lo mateix D. Bruno posseheix en dit terme de Sant Andreu, y la restant una lliura vint y set sous y sis per lo dany que li causá em dota èssa èr haverse esborronat varios seps y haverse trencat primers de ella que se estima dos cullitas. El modo de la paga de la dita quantitat es que las rebo de dit D. Bruno per mans de tercera persona ab diner de comtat realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors. En testimoni del que otorgo la present apoca en la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Agost del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit confitent (conegut del infrit notari) no ho firmá perque digue no saber, per ell y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis a lo que ho foren presents Pau Ferreter y Francisco Lamarca escrivents en esta ciutat domiciliats.
Per dit Joseph Soara de son consentiment firmo jo Francisco Lamarca, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.