Saga Bacardí
00416
VENTA DE TIERRA EN LA TORRASA DE HOSPITALET POR LUIS DE LAS LLANAS BALPARDA A BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Febrer any del Naixament del Sor. de mil set cents noranta y hu.
En nom de Deu sia atots manifest com jo Lluís de las Llanas Balparda y Pascalí oficial de la Correduria Principal del Exercit y Principal de Cathalunya y Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella popular. Per pagar y satisfer a Pere Vila mestre de casas ciutadá de Barcelona trescenta lliuras barcelonesas a compliment de sinch centas quaranta nou lliuras divuyt sous de la mateixa moneda per un compte de obras de son ofici tant de mans com de recaptes per ell fetas e impendits de ordre mia, per la construcció de dos cups de pedra ab tovas envernisadas, per ell fets y units, y continguts a la casa de la heretat possehesch jo en lo terme de la vila de Sta. Coloma de Gramanet de est bisbat de Barcelona, no havent encontrat medi mes oportu per efectuarlo pago de las dalt ditas trescentas lliuras, que lo de alienar la avall designada pessa de terra. De ma espontanea voluntad y certa ciencia, per mi y los meus hereus y successors vench, y per titol de venda concedesch al Sor. Dn. Bathasar Bacardí y Clavell, Sor. del Poble de Pinós, y de la cuadra de Ballestar en esta ciutat de Barcelona popular, a estas cosas present, als seus, y a qui dit Sor. voldrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa de tingada tres quintas poch mes o menos (no obstant que en las avall calendada venda le diga per equivocació contenir en si mitra mojada) poch mes o menos, en la mateixa avall calendada venda en nové y ultim lloch designada, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas uñals, que per los titols que se calendaran, y per pur, libre, y franch alou tinch, y possehe en la parroquia de Sta. Eulalia de Provensana, alias del Hospitales de est bisbat de Barcelona, sota la casa vulgarment dita La Torrasa. La qual confronta, a solixent ab honors de Joseph Balltera comerciant ciutadá de Barcelona, que antes foren del Rt. Nicolau Vidal subdaza en dita ciutat resident. A mitg dia ab lo camí que puja de la Riera Blanca a  la dita casa vulgarment dita La Torrasa. A ponent ab honors de Christofol Ferreras agent fiscal de la curia Real Ordinaria de la present ciutat que antes foren de Francisco Ferreras son difunt pare. Y a tremuntana ab honor vuy de Joseph Boté ciutadá de Barcelona que antes foren de Valentí Prats pagés de la parroquia de Sans bisbat y teritori de Barcelona. Y me especta la proa designada pessa de terra com a hereu de la universal heretat y bens foren del Sor. Dn. Fernando de las Llanas y Balparda, y oficial també que diu de dita contaduría principal mon difunt pare, per después de seguit lo obit de la Sra. Dna. Lluisa Pascalí muller sua y mare mia, qui en efecte passa a millor vida lo dia nou del mes de Febrer del any mil set cents setenta y vuyt com ne dona fee lo Rt. Dr. Antón Durán Pbre. Beneficiat y Archiver del Arxiu publich dels Rts. Domers y comunitat de Pbres. De la parroquial Iglesia de St. Pere de las Puellas de la present ciutat per medi de un certificat firmat, y clos, de la su ama, per lo mateix sobre nomenat pare meu instituhit, ab son ultim testament que lo dia diset del mes de Desembre del any mil set cents setenta y tres clos entregá a Joan Baptista Planas notari publich Real collegiat de nimero de esta ciutat, per qui seguit lo obit del testador fou obert y publicat lo dia vuit del mes de Febrer del any mil set cents setenta y quatre. Al difunt Dn. Fernando de las Llanas y Balparda difunt pare meu espactava la dalt designada pessa de terra allí també designadas, en virtud de venda de aquellas a favor del mateix difunt pare meu y dels seus perpetuament firmada, per lo Sor. Dn. Antón de Valencia y de Sagrera Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella popular de la qual consta ab acte rebut als vint y quatre dias del mes de Abril del any mil set cents sinquanta y sis. La qual venda fas Aixa com millor dir, y entedrer se pot, extrahent la dalt designada pessa de tierra de mon domini y poder transferint aquella en ma y poder del indicat Sor. Dn. Baltasar Bacardí y Clavell, y dels seus. Prometent entreganlin pocessió corporal, real o quasi, y donarli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsehi, constituhintme en lo interim posesor per ell, volent que en forsa de estras paraulas y ab lo ministeri del pret se entenga dita pocessió transferida, com realment y de fet la hagues jo a ell personalment entregada. Cedintli igualment tots los meus drets y accions en virtud dels quals puga tenir, y perpetuament possehir la mateixa dalt designada pessa de terra, y altrement fer y ejecutar en judici y fora de ell com millor li convenga constituhintlo procurador com en cosa propria. Lo preu de la present venda son tres centas lliuras barcelonesas, qual de mon consentiment se reté en son poder lo prenotat Sor. Dn. Baltasar Bacardí y Clavell, a fi de satisferlas al dalt expressat Pere Vila acreedor meu, per los motius que en lo preludi de la present venda se individuan, del qual al temps de la paga recobrará la corresponent apoca ab cesio, pera defensar la mateixa present venda contra qualsevol altre acrehedors meus, volent y consentin que feta dita paga se subrogues lo expressat or. Comprador en lloch y credit de aquell, y li competencan los mateixos drets, preeminencias y perrogativas, que al mateix acreedor meu competiran, a no satisferli dit son credit, constituhintlo per dit efecte procurador meu com en cosa propria. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser Aixa convingut, ni rebut, a la lley que subvé als engañats en mes de la mitad del just valor de la cosa y a tot altre pret y lley que favorir me pogués no sols firmo apoca de ditas trescentas lliuras barcelonesas, si que també dono, y cedesch al matex prenotat Noble Sor. Comprador, y als seus, tot quant la sobre proximament referit. Prometent la present vanda ferli valer y tenir la dalt designada pessa de terra que la present vench possehir, y estarli de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens, mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant al privilegi militar, y a la monició de vint y sis dias que se concedexen als que gosan de tal privilegi, y a qualsevols altre pret y lley de mon favor. Y pera que totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Deu Nostre Sor, y a sos quatre Sants Evangelis en poder del avall escrit notari tenirlas sempre per fermas y agradables, y contra ellas no fer no venir en temps, ni per motiu algun. Y confessam los dos contrahents quedar advertits per lo mateix avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dia. Mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Diego Sobrevall jove torner y Carlos Carbonell escrivent los dos en esta present ciutat residents. Y los sobre nomenats Nobles Sors contrahents coneguts per mi lo infrit notari ho firmaren de las suas mans.
Dn. Lluis de las Llans Balparda y Pascalí, Baltasar Bacardí, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.