Saga Bacardí
00418
ESCRITURA DE PARTE DE PAGO DE VENTA DE LOS FARREAS A FAVOR DE BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia a tots notori, com nosaltres Geronim Corominas pagés, Maria Anna Corominas conjuges, y Francisco Corominas també pagés de dits conjuges fill, tots de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona. De nostre grat y certa ciencia confessam y en veritat regoneixem a D. Bruno Vidal tesorer de las Rendas Generals de est Principal, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, pagant per Josepha Ferreras viuda de Pere Ferreras ferrer de la Parroquia de Sant Joan de Horta de dit Bisbat, per Francesca Ferreras també ferrer de dita Parroquia de Horta, y per Teresa Ferreras conjuges, mare y fill, y nora respective. Y de aquellas sis mil setcentas trenta vuit lliuras setse sous y deu diners, moneda catalana, que son lo preu de la venda perpetua per estos a dit D. Bruno Vidal, y als seus feta de unas casas abh tres portals fora obrint de diferents pessas de terra, y de varias parts de fruits que se reben sobre altras, tot situat en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, y llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als dotse Novembre mil setcents vuitanta nou. Y en virtud de facultat ab dit acte concedida que en lo modo mencionador, y baix lo animo de la cesio expressadora, nos ha donat y pagat la quantitat de cent setenta lliuras moneda catalaa, que son a cumpliment de quatrecentas vuitanta lliuras que per dits mare y fill Ferreras foren delegadas a favor de dita Josepha Corominas, y Farreras filla y germana sia,y al present nora, y muller nostra respective, so es, en quant a quatrecentas lliuras ab la calendada venda, a saber, trescentas lliuras per semblants que dit Pere Ferreras son pare lin deixá y llegá ab son testament que feu en poder de Joan Claris y Bru notari en esta ciutat habitant als trentse Juny mil setcents vuitanta tres en paga de tots sos drets que pugan competirli en los bens de dit son pare, aplicadoras cent sinquanta lliuras en compra de caixas, robas, y vestits, y las restants cent sinquanta lliuras per dot, vint lliuras en paga de drets maternos, quals quantitats, caixas, robas, y vestits, dits mare y fill Ferreras donaren, y prometeren satisfer a dita sa filla, y esta nos constituí en dot de tot lo que nosaltres li feren la correspondent carta dotal, y de espoli segons que de tot apar en los capitols matrimonials per rahó del matrimoni celebrat entre jo dit Francisco Corominas, y la mateixa Josepha, rebut en poder de Francisco Madriguera notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y vuit Juny mil setcents noranta, por los fins contenguts en dit acte, y ab la mateixa escriptura dita Josepha nos constituí en aument de sa dot la referida quantitat. Com las restants trescentas deu lliuras las tonguem ja rebudas del mateix D. Bruno, segons apar de la apoca per nosaltres a ell firmada, rebuda en poder del notari avall escrit ls set de dit mes de Febrer del mencionat D. Bruno Vidal per mans de trecera persona, ab diner comtant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors. Y així en testimoni de ditas cosas otorgam la present apoca, y sens evicció, no obligació alguna, per pacte Express antes de la present convingut, cedim a dit D. Bruno Vidal tots los drets y accions a nosaltres competents per rahó de ditas cosas, a fi de que Puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevols personas, y altrement valerse de dits drets y accions, en judici y fora de ell, com millor li convenga, constituhintlo per lo efecte en procurador nostre com en cosa propria. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Desembre del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta hu. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmá dit Francisco Corominas, y dits Geronim y Anna Maria no ho firmaren perque digierenno saber, per ells y a son consentiment frimá un dels testimonis. A lo que ho foren presents D. Felip Neri Smandia, Receptor del Sant Tribunal de la Inquisició, y Gaspar Calvet pagues del territori de Barcelona.
Francisco Colominas, Per dits Geronim y Anna Maria Corominas firmo jo D. Felip Neri Smandia testimoni. En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.