Saga Bacardí
00423
ESCRITURA DE CENSO A RABASSA MORTA EN EL TURÓ DE LA ROVIRA, HACIA GASPAR RIBÓ, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom del Señor Amen. Sia a tots notori, com jo D. Bruno Vidal tesorer de rendas generals de est Principat de Cataluña, en la present ciutat domiciliat. A fi de millorar, y no en manera alguna deteriorar. De mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sian, establesch y en emplhiteusim concedesch a Gaspar Ribó pagés de la Parroquia de Sant Genis de Aguadells, alias de Horta, Bisbat de Barcelona, present y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá, habils emperó y capasos de alienar perpetuament, so es tant quant duraran los seps y rabassas que actualmente se trovan plantats y de proxim haurá de acabar de plantar en lo indrit tros de terra, tot aquell tros de terra de tinguda dos mojadas y mitja poch mes o menos plantada de vinya, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra de tinguda sis mojadas poch mes o menos, que per mos certs y legitims titols tinch y possehesch en lo terme de dita Parroquia en lo lloch anomenat “Lo Toró de la Rovira”. Que se te, junt ab altras terras, que allí possehesch, per lo Rnt. P. Prior y Convent de Sant Geroni de la Vall de Hebron, y baix son domini, y alou a cert cens, que prometo jo, y los meus pagar sens danys, ni gastos de dit adquisidor, ni dels seus. Y afronta dit tros de terra que ab lo present establesch a llevant ab lo restant de dita pessa de terra, que de proxim espero establir a Francisco Bonvehí; a mitgdia ab honor de Da. Eularia Santpere; a ponent ab altre honor meu, que de proxim espero establir a Olaguer Ribó; y a tremontana ab D. Rafel Llinás Regidor perpetuo de la present ciutat. Lo qual establiment fas aixis com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes y condicions seguents.
Primo: Ab pacte, que dit adquisidor dega millorar las referidas cosas establertas, y en manera alguna no deteriorar, y que per lo cens de ellas, y de las milloras en estas fahedoras dega fer y prestar a mi, y als meus perpetuament, esto es, durant la rabassa que baix se expresaran de tres parts, una per mi, y dos per dit adquisidor.
Item: Ab pacte, que finidas las dos terceras parts dels seps que dit adquisidor plantará, y que se trovan ja plantats en dita pessa de terra, cessia lo present establiment, y dega dita pessa de terra tornar a mi, y als meus.
Item: Que dit adquisidor dega entregarme tots anys sinquanta garbons per cada mojada de las sobreditas terras establertas, debentlos aportar a sas costas en la casa o torre que tinch en dit terme.
Item: Que dit adquisidor y los seus degan pagar tots anus lo catastro corresponent a dit tros de terra, y tots los demes carrechs aixi reals, com conseguls a que aquella estará obligada.
Item: Ab pacte que dit adquisidor dega plantar en dit tros de terra tots los garrofers que necessitian per posar en los sots que en lo dia de vuy se trovan fets, y lo resultat de sos fruits y llenya será partidor entre ell, y mi. Y ab dits pactes fas lo present establiment. En las quals cosas establertas no puga dit adquisidor, ni los seus proclamar altre Señor, que a mi, y als meus, y al Señor sobre nomenat. Puga empero passats los trenta días de la fadiga a mi y al referit Señor competent, vendrer, permutar, y altrament alienar lo referit tros de terra a personas habils y capaces de alienar. Salvo enpero sempre lo reerit mon cens, eo part de fruits, junt ab tot son domini, com també sian salvos los censos, lluisme, y demes drets dominicals del Señor sobre nomenat. Y lo lluisme per rahó del present contracte devedor. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confesso haver rebut de dit adquisidor per real y efectiva entrega a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dita entrada no ser rebuda ni aixix convinguda, com queda expressat, a la lley que afavoreix als enganyats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret y lley de mon favor. Dono y cedesch a dit adquisidor tot lo mes puga valer dita porció de terra del cens y entrada sobre expressats, convenint y prometent al mateix adquisidor que la referida pessa de terral i faré tenir y possehir, y per ella li estaré de ferma y legal evicció sempre y en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Y per cumplir lo referit, obligo tots mos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol dret y lley que valer y ajudar me puga llargament. Y present jo dit Gaspar Ribó accepto lo present establiment per lo cens, eo part de fruits per la entrada, y ab los pactes, modo y forma que sobre queda expressat. Y espontaneament prometo al sobre dit D. Bruno Vidal, que pagaré ditas parts de fruits, cumpliré los pactes sobre continiats, y tot quant en virtut del present establiment vinga a mon carrech, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per cumpliment del que ne obligo especialmente y expres la referida pessa, o porció de terra a mi sobre establerta, eo lo dret emplhiteutich que en ella me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, obligo tots los demes bens meus mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a la lleu que diu, que primerament se haja de passar per la cosas especial que per la generalment obligada, y a altra que disposa, que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especialmente obigada, no passe a altres bens, y a qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar me pogués llargament. Y per pacte a mon propri for, submetent a mi y a mos bens al for del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una y mes vegadas, fent y firmant per est afecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Señor Corregidor, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular, com es dit. Per lo que obligo ma persona y bens mobles e immobles presents y veniders. Y per quant lo dia present es feriat, per ser diumenge, constituesch en procurador meu a tots los notaris y escrivans jurats de la referida curia, pera firmar en mon nom en dia no feriat la dita escriptura de ters, ab promesa de tenirho per ferm y agradable llargament. Y per major firmesa de ditas cosas tant dit estabilient com lo expressat adquisidor los roboram ab jurament que en nostras animas prestam, en virtut declaram que la ditas cosas no se han fet en frau del Señor sobre nomenat. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Maig del any mil setcents noranta tres. Y de dits otorgants (coneguts del notari infrit) ho firmá lo dit D. Bruno Vidal, y lo referit Gaspar Ribó no ho firmá, perque digué no saber de escriurer, per ell, y de son concentiment firá un dels testimonis. Que ho foren presents Mariano Bonvehí, pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de dit Bosbat, y Francisco Fortuny escrivent en esta ciutat resident.
D. Bruno Vidal, Per dit Gaspar Ribó firma Francisco Fortuny, En poder de Joseph Ubach.