Saga Bacardí
00424
ESTABLECIMIENTO DE CENSO A RABASA MORTA, HACIA RIBÓ, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


En nom del Señor amen. Sia a tots notori com jo D. Bruno Vidal thesorer de rendas generals de est Principat de Cathaluña en la present ciutat domiciliat, a fi de millorar, y no en manera alguna deteriorar. De mon grat y certa ciencia, per mi y los meus hereus y successors qualsevols sien, establesch y en emphiteusim concedesch a Olaguer Ribó, pagés de la parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta, Bisbat de Barcelona present y avall acceptant y a qui voldrá, havbil y capaces de alienar perpetuament, so es tant quant juraran los seps y tabarsos que actualment en lo infrit tros de terra se troban plantats, y que de proxim lo mateix Pagés haurá de plantar en ekk tit aqyekk tris de terra de tunguda una mujada, y mitja poch mes o menos, en lo qual se troba viña plantada, que es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra de tinguda sis mojadas també poch mes o menos que per mos certs y legitims titols tenia y possehia y al present (per haver establert lo restant) sols en quant a dit tros de terra tinch y posseesch en lo terme de dita parroquia de Sant Genis de Aguadells, en lo puesto nomenat “Lo Toró de la Rovira”. Y se te junt ab altres terras que allí possehesch (segons se creu) per lo Rnt. Pare Prior y Convent de S. Genis de la Vall de Hebron, y baix son domini, y alou a cert cens, que prometo jo y los meus pagar sens danys, no gastos de dit adquisidor, ni dels seus. Y afronta dit tros de terra a solixent ab honor de Gaspar Adit pagés de dita Parroquia, que fonch de pertinencias de la mateixa pessa, y ha estat establert per mi a ell; a mitgdia ab Da. Eulalia Sanpere en esta ciutat domiciliada; a ponent ab Da. Manuela Cruillas també en esta ciutat resident; y a tremontana ab D. Rafel Llinás igualment en dita ciutat domiciliat. Lo qual establiment fas així com millor dir, y entendrer se por, y ab los pacte, y condicions seguents.
Primo: Ab lo pacte que dit adquisidor dega millorar las referidas cosas establertas, y en manera alguna deteriorarlas, y que per lo cens de ellas, yu de las milloras en estas fahedoras dega fer, y prestar a mi, y als meus perpetuament, esto es durant las rabassas que baix se expressaran de tres parts una per mi y dos per dit adquisidor.
Item: Ab pacte, que finidas las dos terceras parts dels seps, que dit adquisidor plantará, y que se troban ja plantats en dita pessa de terra cessia lo present establiment, y dega dita pessa de terra tornar a mi, y als meus.
Item: Que dit adquisidor dega entregarme tots anys sinquanta garbons per cada mojada de las dobreditas terras establertas debent los aportar a sas casas en la casa, o torre que tinch en dit terme.
Item: Que dit adquisidor, y los seus degan pagar tots anys lo catastro corresponent a dit tros de terra, y tots los demes carrechs així reals com contegils a que aquella estará obligada.
Item: Ab pacte que dit adquisidor dega plantar en dit tros de terra tots los garrogers que necessitan per posar en los sots, que en lo dia de abui se troban fets, y lo resultas de sos fruits y lleña, será partidor entre ells, y mi. Y ab dits pactes fas lo present establiment. En las quals cosas establertas no puga dit adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y al Señor sobre expressat en cas de serho. Puga emperó passat los trenta dias de la fadiga, a mi, y al sobredit Señor competents vendrer, permutar. Y altrament alienar lo referit tros de terra a personas habils y capassas de alienar, solvo emperó sempre lo referit mon cens, eo part de fruits junt ab toto son domini com també sian salvas los censos, lluismes, y demes drets dominicals del Señor sobre nomenat, y lo lluisme tal vegada debedor per rahó del present contracte. La entrada del present establiment es un parell de pollastres que confesso haver rebut de dit adquisidor, per real, y efectiva entrega a mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de dita entrada no ser rebuda, no convinguda, en lo modo expressat a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret, y lley de mon favor, dono y cedesch a dit adquisidor t t lo mes puga valer dita porcio de terra del cens y entrada sobre expressada, convenint y prometent al mateix adquisidor que lo referit tros de terra li faré tenir, y possehir y per ell lin estaré de evicció en qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs y gastos, y per cumplir lo referit, ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders, renuncnant a qualsevol lley o dret que ajudar me pogués. Y present jo dit Olaguer Ribó, accepto lo present establiment per lo cens eo per dita part de fruits, per dita entrada y ab los pactes, modo, y forma sobre expressat. Y espontaneament prometo al mencionat D. Bruno Vidal y Torres pagar ditas parts de fruits, cumplir los pactes mencionats, y tot quant vinga a mon carrech, per rahó de est contracte, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de tots dañs, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo especialment y expres la dita pessa o porció de terra, a mi sobre establerta, so lo dret emphiteutich que en ella me cometeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, obligo tots los bens emus, mobles e immobles presents y ceniders, renunciant a la lley que diu que primerament se haja de para per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre que disposa que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especial ment obligada no passe a altres bens, y a qualsevol altre dret, y lley que vulte y ajudar me pogues llargament. Y per pacte a mon propri for, submetent a mi, y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament ab facultat de variar de judici una y mes vegadas, fent y firmant per est efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en lo sllibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor y de son tribunal, y de altre qualsevol secular con es dit. Per lo que obligo ma persona, y ens mobles e immobles presents y veniders, ab la acostumada constitució de procurador a tots los notaris y escrivans jurats de dita ciutat presents y veniders, peraque junts, y asolas pugan firmar en mon nom la dita escriptura de ters en dia no feriat, respecte de serho lo dia present per ser Diumenge. Prometent tenir per ferm y agradable tot lo que per ell, y quiscun de ells a cerca del sobredit será fet. Y per major firmase de ditas cosas tant dit establient com lo referit adquisidor, las roboran ab jurament que en nostras animas prestam, en virtut del qual declaram que las ditas cosas no se han fet en frau del Señor sobrenomenat. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims y en los demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni el que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Juny del any mil setcents noranta tres. Y de dits otorgants (coneguts del infrit notari) lo mencionat D. Bruno Vidal ho firmá, y lo referit Olaguer Ribó no ho firmá perque digué no saber, per dit y de son consentiment firmá un dels testimonis a lo que ho foren presents Pau Farres y Joseph Borés escrivents eresidents en esta ciutat.
Bruno Vidal, Per dit Olaguer Ribó firma jo Joseph Borés testimoni, En poder de Joseph Ubach.