Saga Bacardí
00429
REVENTA DENTRO DE PINÓS POR LO QUE HA DE ACEPTAR DERECHO DE FADIGA BALTASAR DE BACARDÍ
.

En la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Juny del any del Naixemant del Senyor mil set cents noranta y quatre Dn. Baltasar de Bacardí Señor Jurisdiccional del Castell, lloch y terme de St. Visents de Pinós bisbat de Solsona en dita ciutat de Barcelona domiciliat, constituit personalment en presencia de mi lo notari, y testimonis avall escrits digué: que per quant Celdoni Fita pages de dit terme de Pinós de pochs dias a esta part li ha presentat per firmar per rahó de Senyoria lo acte de venda per petua feta per Isidro Massina pages hereu possessor de la casa, mas, y heretat anomenada Massana den Abril , de dit lloch y terme de St. Vicens de Pinós a favor de altre Celdoni Fitó també pages de dit lloch y terme son antecesor de una pessa de terra part, de conreu, y part herma de tinguda catorse jornals de terra, poch mes, o menos anomenada Los Olivos, que es de pertinencia de la sobre dita heretat anomenada Massana den Abril llargament designada en lo citat acte de venda, rebut en poder de Francesch Martins notari publich de la ciutat de Solsona als vint y sis de Octubre de mil sis cents noranta y nou. La qual se te per lo mencionat Dn. Baltasar de Bacardi, com a Senyor del referit Castell, lloch, y terme de Pinós, baix son domini y alou, y son tant del dret Municipal com de dret comú li sia licit y permet com a Snyor Alodial predit lo usar de prelació y fadiga, tant pera retenir com per concedir a altre. Pertant estant com está encara dins los trenta dias de la presentació de dit acte via del dret de fadiga de la citada venda, y aquella concedí a Cceldoni Massana pages del terme y Parroquia de Argensola bisbat de Vich, y de francisco Torrescassana pages del terme y Parroquia de Matamargó de dit bisbat de Solsona com a tudor, y en son cas, lloch, y temps curador dels pubills, fills, y hereus de Joseph Massana successor del nomenat Isidre Massana, notificant y manant als hereus y successors del mensionat Celdoni Fitó comprador, que satisfets del preu de la referida venda, y demes credits llegitims. Restituiscan dita pessa de terra, y en quant menester sia firmian revenda de aquella a favor dels mencionats tudors y curadors: De las quals cosas lo expressat Dn. Baltasar de Bacardí me requiri lleves lo present acte: Que fou fet en la referida ciutat de Barcelona, dia, mes, y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Anton Flors jove sabater, ciutadá de dita ciutat, y jo dn. Anton Capdevila y Olsina escrivent en la mateixa habitant.
Baltasar Bacardí, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dit Sor. requirent y que ha firmat de sa ma.