Saga Bacardí
00435
ESCRITURA DE COMPRA DE CASA Y TERRENO DE LOS HUGUET EN HORTA, CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE SUS CARGAS, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia notori. Cm jo Vicens Uguet fuster de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona.
Primo: per pagar y satisfer al Comú y universal de dit lloch de Horta setcentas setanta vuyt lliuras dinou sous y sis diners, per deute per mi contret ab dit comú.
Item: Per pagar als hereus y successors de Theresa Uguet y Clos ma difunta muller cent sinquanta lliuras, que son lo dot que esta me constituí al temps del contracte de nostre matrimoni.
Item: Per satisfer a Agustí Uguet mestre de casas, ciutadá de Barcelona, a Joan Uguet Sabater de la vila de Madrit, a Francisco Uguet fuster de dit lloch de Horta, y als hereus del difint Armengol Uguet fadrí velluter que fou de la present ciutat, los quatre germans de mi lo venedor, cent vuit lliuras per iguals parts entre ells repartidoras, ço es cent lliuras per semblants que Vicens Uguet major de días també fuster de dita Parroquia de Horta, pare comú a mi y a dits mos germans los ne asseñalá, ab los capituls matrimonials, fets y firmats entre jo lo venedor y la dita Theresa Uguet y Clos difuncta muller mia, y a las restants vuyt lliuras per las mateixas que lo expresat Vicens Uguet major los ne llegá ab son ultim testament.
Item: Per pagar a Isabel Bonet y Uguet muller de Joan Bonet, pages de dita Parroquia de Horta ma germana sinquanta lliuras, per semblants que, entre altres cosas, lin deixá y llegá per son dot lo enunciat nostre pare comú, ab lo insinuat son testament.
Item y finalment: Per satisfer a Francisca Uguet donsella ma germane cent lliuras per son dot y robas que aixi mateix li deixá lo referit nostre pare ab lo indicat son testament. Per tant, de mon grat y certa ciencia, per mi y los meus hereus y successors qualsevols que sien vench y per titol de venda concedesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals en est Principat present, als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella casa desde terra en amunt, ab dos portals exteriors, en la Plaza de dita Parroquia de Horta obrint, y sa exidas al detrás de la mateixa contigua, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias suas universals. La qual se troba construhida en aquell tros de terra de tinguda quaranta y dos palms de ample, que es part y de pertinencias de altre tros de terra de tinguda setanta palms de llarch, per Damiá Ferreras Ferrer de dita Parroquia de Horta al infrascrit Jaume Soler establerta, ab acte rebut en poder del Rnt. Rector de aquella, dia, mes y any en aquell contenguts. Y se te per los hereus o successors de dit Jaume Soler cirurgiá de dit lloch de Horta, a cens de set lliuras deu sous en nuda percepció tots añs pagador lo die de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen, segons se assereix, per los hereus, o successors del relatat Damiá Farreras, a cens de dos lliuras setse sous en nuda percepció anualment pagador lo dit dia de Sant Joan de Juny. Los quals hereus de Farreras las ditas cosas, junt ab altres, tenen poer los hereus o successors de Mariano Riba y Llunés mercader, ciutadá de Barcelona, a cens de dotse lliuras tots anys pagadoras lo dia primer de Janer també en nuda percepció. Y los dits hereus de Riba, ho tenen per lo Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta, y baix domini y alou de dita Rectoria, a cens de deu sous annualment pagadors lo referit dia de Sant Joan de Juny y a prestació de delme y primicia de tots fruyts, al mateix Rnt. Rector pagador. Y afronta la dita casa ab sa eixida a llevant ab honor del comprador; a mitgdia ab la riera de Horta; a ponent ab terreno propri del dit Comú de Horta; y a tremuntana ab la plasa de dit lloch.
Item: Tota aquella pesa de terra al temps del avall calendador acte de lloguer o arrendament perpetuo herma, y vuy plantada de viña, de tinguda segons en dit acte se expressa, de una mojada y mitja poch mes o menos, eo las rabassas que al present en ella se trovan plantadas. La qual pessa de terra es part y de pertinencias de aquella casa y heretat franca de delme y primicias, anomenada “Montaner”; que lo infrascrit Joan Font y Montaner, cirurgiá del lloch de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona per sos titols te y posseheix en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta del mateix Bisbat. Que junt ab lo restant de dita heretat se te per lo Egregi Señor Compte de Creixell en esta ciutat domiciliat succehint al Señor D. Geroni de Argensola y Blunes en la propria ciutat popular a cens de trenta sinch lliuras, y un parell de gallinas tots anys en dos terminis pagador, la mitat lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo die de Nadal y baix domini y alou de aquell. Y confronta, a llevant ab los hereus de Francisco Font y Suladriga pagés de dit lloch de San Andreu de Palomar; a mitgdia part ab honors de Joseph Malagarriga taberner, ciutadá de Barcelona, y part ab Andreu Guilemí rajoler de Horta; a ponent ab lo torrent; y a tremuntana ab lo dit Guillermí. Y me pertañen las ditas cosas, no sols com a donatari univrsal de la heretat y bens que foren del referit Vicens Uguet mon pare per aquell anomenat ab los capitols matrimonials firmats, rebut segons se afirma per Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona dia, mes y any en aquell contenguts. Si també com a hereu del mateix difunt mon pare per est instituhit, ab son ultim y valido testament que segons també se assereix feu y firmá en poder del mencionat Juan Claris als catorse de Mars de mil setcents vuytanta y nou. Al qual Vicens Uguet espectaban las ditas cosas, en virtut de establiment a son favor perpetuament fet y firmat per lo dit Jaume Soler, rebut en poder de Anton Grases notari publich de número de esta ciutat als vint y quatre de Maig de mil setcents sinquanta y tres. Y la dita pessa de terra, e osas rabasas, que com sobre se ha dit al temps del indicat lloguer o arrendament perpetuo se trovaba herma, y que despues fou plantada de vinya per lo relatat mon pare, pertañia a est, en virtut de lloguer eo arrendament perpetuo durant las ditas rabasas, per lo anomenat Joan Feguer y Avellá notari publich de número de Barcelona als vint y tres de Juliol de mil setcents sexanta y set. Esta emperó venda fas aixi com millor dir y entendrer se pot., ab las donclusions avall escritas y seguents. Esto es, que lo dit D. Bruno Vidal comrador, a mes del preu avall escrit, dega pagar los censos y demes carrechs annuals a que ditas cosas respectivament estigan afectas. Y aixi mateix tenir y guardar los pactes continuasen lo sobre chalendat acte de lloguer o arrendament perpetuo, y no menos retenirse del dit preu, la quantitat de doscentas y sinquanta lliuras a saber, cent lliuras per donar y pagar a la dita Francisca Uguet doncella ma germana, y cent sinquanta lliuras, ço es setanta y sinch lliuras a cada una de las fillas comunas a mi y a la dita Theresa Uguet y Clos muller mia en lo cas de sos respectius aconodos, y per los motius expressats en lo preludi de la present. Y aixi ab dits pactes y condicions, y no sens ellas extrach las ditas cosas de ma y poder meus, y aquellas transferesch en lo de dit comprador y dels esus. Prometent entregarlin pocessió corporal, real, actual, o quasi de las mateixas, donantli facultat peraque de sa propria autirutat se la puga pendrer, y presa aquella retenir, ab cluausula de constitut y precari, cessió y mandato de tots drets y accions, dels quals puga usar com millor li convinga en judici y fora de ell, contra qualsevols personas y bens, y fer tot lo demes que antes de la present venda jo fer poria, constituhintlo per est efecte procurador meu com en cosa propria. Salvats sempre sobre las ditas cosas venudas, los censos y altres drets dominicals dels Señors sobre expressats. Y salvats també als mateixos, los lluhismes y demes drets a cada un de ells competents per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda es mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous y sis diners moneda Barcelona, a saber per la casa setcentas lliuras, y las restants quatrecentas vuytanta sis lliuras dinou sous y sis diners per las rabatas lo qual preu en virtut de facultat que ab lo present dono y concedesch al mateix comprador, deurá est retenirsel, a efecte de pagar als acrehedors, sobre expresats las quantitats a ells respectivament degudas, per las quals rahons sobre rfeferidas, dels quals al temps dels respectius pagos, recobre lo expressat comprador, apocas, ab difinició de drets, de lo que convinga y cessió a mi, y a ell respectivament dirigidoras per defensar la present venda contra qualsevols personas y bens. Volent que fets los dits acrehedors, y li competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets, y demes preeminencias, y prerrogativas que a aquells competirían sino sels habiessen satisfet los dits sos credits. Constituhintlo per dit efecte prricurador meu com en cosa propria. Del qual preu en quant menester sia, lin firmo ab la present la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de no esser aixi li dit preu convingut ni rebut, a la lley que afavoreix als engañats, y a la general del dret, dono y remeto al expressat comprador, tot lo que mes pugan valer las cosas ab lo present venudas del rpeu sobre regerit. Prometent aquellas ferli valer, tenir y possehir, y estarlin de ferma y legal evicció, en quant sia de mon carrech, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, baix obligació de tots mos bens y drets mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor, y al que prohibeix la general renuncia. Y present jo Bruno Vidal comprador sobre expresat convinch y en bona fe prometo al dit Vicens Uguet venedor, atendrer y cumplir los pactes sobre estipulats, y en particular los contenguts en lo sobre chalentat acte de lloguer eo arrendament pepetuo, dels quals quedo plenament cerciorat, per lectura que del mateix me ha fet lo notari avall escrit, baix obligació de tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders. Y pera que las ditas cosas tingan major firmesa y validitat nosaltres dits venedor y comrpador, no sols las roboram ab solempne jurament que voluntariament prestam a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, devant lo infrascrit notari, en virtut del qual prometem aquellas attendrer y cumplir, per lo que a cada un de nosaltres toca y que contra aquellas no ferem, ni las contravindrem per causa, o rahó alguna. Sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals sobre expressats, ni de sos drets. Y quedam advertits per lo dit e infrascrit notari, que de la present escriptura de pendrerse la deguda rahó en lo ifici de hypeotecas de esta capital dins sis días proxims al de sa firma, per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció de hipotecas. La qual fou feta en la ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Agost del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Pau Clos Sacera mestre de primeras lletras del repetit lloch de Sant Joan de Horta y Miquel Clos y Trias cursant en rese--- en esta dita ciutat de Barcelona residint.
Vicens Uguet, D. Bruno Vidal, Anton Clos y Trias notari qun afirmo coneixer a los contrahents que firmaren de sas mans.


Sia notori com jo Agustin Uguet mestre de casas ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat, confeso, y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en dita ciutat de Barcelona domiciliat, encara que ausent, y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, pagant per Vicens Uguet pastor de Parroquia de Sant Joan de Horta Bisbat de Barcelona mon germá, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous y sis diners que foren lo prei de la venda perpetua per dit Vicens Uguet a favor del relatat Bruno Vidal feta, de tota aquella casa ab dos portals exteriors en la plassa de dita Parroquia, obrint, ab sa eixida al detrás de la mateixa, y de rabassa de una pessa de terra de tinguda una mojada, y mitja poch mes, o menos situada en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta del dit Bisbat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost uiltim passat . Que ab lo modo avall escrit, y mediant las difinició y cessió infritas me ha donat, y pagat y confeso haber rebut la quantitat de vint y set lliuras moneda barcelonesa, que son la quarta part que me espacta cobrar de aquellas cent, y vuyt lliuras, que dehuen repartirse entre mi lo otorgant Joan Uguet sabater de la vila de Madrit, Francisco Uguet fuster de esta Parroquia de Horta, y los hereus del difint Armengol Uguet fadrí velluter que fou de la present ciutat, los quatre germans y fills de Vicents Uguet, també fuster de dit lloch de Horta, y de Rosa Uguet y Vallhonesta conjuges difunts, esto es cent lliuras que lo dit Vicens Uguet major ne asseñalá, a mi y a dits mos germans, ab los capitols matrimonials, fets y firmats entre lo dit Vicens Uguet menor, y Theresa Uguet y Clos muller sia, rebuts segons se assereix en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona, dia, mes y any en aquells contenguts, y las restants vuyt lliuras per las mateixas de que lo expressat Vicents Uguet major, ne feu llegat, esto es de dos lliuras a favor de mi, y dels amtres dits tres germans meus, ab son ultim testament, que segons també se afirma, otorgá en poder del mencionat Joan Claris als catorce de Mars de mil setcents vuytanta nou. Lo modo de la paga de ditas vint y set lliuras, es que aquellas confeso haber rebut del relatat D. Bruno Vidal, a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y demes de mon favor. En testimoni de ditas cosas no sols otrogo la presenta pocha, sino també firmo absolució, y difinició a favor de dit Vicens Uguet mon garmá de tots los drets de llegitimas paternas, y maternas, suplement de ellas, part de creix y demes me puguesen espectar, en las heretats y bens dels referits mos pares, imposant a mi y als meis solenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de res mes no demanar per rahó dels dits drets cedits. Y per quant antes de la firma de la present fou convinguda la cessió infra. Per tant sens emperó evicció, ni obligació alguna de mos bens. Cedesch al dit D. Bruno Vidal, y als seus, tots los drets, y accions, a mi competents per rahó de dit mon credit, en virtut dels quals drets credits puga defensar las cosas compradas contra qualsevols personas y bens, y usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Setembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y trias cursant en rethorica, y Fructuos Casas escrivent los dos en dita ciutat habitants.
Agustí Huguet, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui aformo coneixer al dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.


Sia notari com jo Agustí Uguet mestre de casas ciutadá de Barcelona. Com a procurador per las infritas y altres cosas llegitimament constituhit per Joan Uguet sabater de la vila de Madrit, mon germá, segons apar de la procura per aquell a mon favor feta, ab acte rebut en poder de D. Manuel Castellanos Labori notario publich de número y collegi de dita vila als vint y nou de Septembre del any mil y vuyt cents, de que dit notari ab sas authenticas lletras per ell signadas, y firmadas y en deguda forma desparxadas, ne dona fee. En dit nom, de ma espontanea voluntat, confeso y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en dita ciutat de Barcelona domiciliat, encara que aisent, y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, pagant per Vicens Uguet fuster de la Parroquia de Sant Joan de Horta Bisbat de Barcelona germá comú als dos, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous, y sis diners que foren lo preu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet a favor del relatat D. Bruno Vidal feta, de tota aquella casa ab dos portals exteriors en la plassa de dita Parroquia obrint, ab sa eixida al detrás de la mateixa, Y de las rabassas de una pessa de terra de tinguda una mojada y mitja poch mes, o menos situada en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta del dit Bisbat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost proxim passat. Que ab lo modo avall escrit, y mediant las difinició y cessió inrascritas, me ha donat y pagat, y confeso en dit nom haber rebut la quantitat de vint y set lliuras moneda barcelonesa, que son la quarta part a dit mon germá y principal espectant cobrar de aquellas cent y vuyt lliuras repartidoras entre mi lo otorgant, lo expresat mon principal, Francisco Uguet fuster de dita Parroquia de Horta, y los hereus del difunt Armengol Uguet fadrí velluter que fou de la present ciutat los quatre germans y fills de Vicens Uguet també fuster de dit lloch de Horta y de Rosa Uguet y Ballonesta conjuges difunts esto es cent lliuras que lo dit Vicens Uguet major me assenyalá, y volgué fosen repartidas entre mi lo otorgant, mon principal, y los altres referits dos germans, ab los capitols matrimonials, fets y firmats entro lo dit Vicens Uguet menor y Theresa Uguet y Clos muller sua, rebuts segons se assereix, en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona dia, mes y any en aquells contenguts, y las restants vuyt lliuras per las mateixas de que lo expressat Vicens Uguet major ne feu llegat, esto es de dos lliuras a favor de cada un de edits quatre germans ab son ultim testament que segons també se afirma otrogá en poder del mencionat Joan Claris als catorce de Mars de mil setcents vuytanta nou. Lo modo de la paga de ditas vint y set lliuras es que aquellas confeso en dit nom haber rebut del anomenat D. Bruno Vidal, en diner comptant, a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y demes que puga afavorir a dit mon principal. En testimoni de ditas cosas no sols otorgo la presenta pocha, sino també firmo en lo repetit nom absolució, y difinició a favor de dit Vicens Uguet germá meu, y pmon principal de tots los drets de llegitima paterna, y materna suplement de ellas part de creix y demes poguesen espectar al dit mon germá, y principal en las heretats y bens y del referit nostres pares. Ymposant a aquells, y als seus silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de cosa mes no demanar per rahó de dits drets cedits. Y per quant antes de la firma de la present, fou convinguda la cessió infrita. Per tant sens emperó cessió ni obligació alguna de mos bens, ni de dit mon principal cedesch al referit D. Bruno Vidal, y als seus, tots los drets, y accions al mateix mon germá y principal competents per rahó de dit son credit en virtut dels quals drets cedits puga defersar las cosas compradas contra qualsevols personas, y bens y usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga, substituhintlo procurador de dit mon principal com en cosa propria. Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Setembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias cursant en rethorica, y Fructuos Casas escrivent los dos en dita ciutat habitant.
Agustí Huguet en dit nom, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari que afirmo coneixer al dit otorgant, y que ha firmat d esa ma.


Sia notori, com jo Margarida Uguet viuda de Armengol Uguet fadrí velluter que fou de la present ciutat, com a mare y llegitima administradora de la persona y bens de Thomas Uguet impúber unich fillas comuns a mi y a dot mon difunt marit, abintestat difunt, en dit nom. De ma espontanea voluntat confeso, y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en dita ciutat de Barcelona domiciliat, encara que ausent, y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, pagant per Vicens Uguet fuster de la Parroquia de Sant Joan de Horta, germá de dit mon difunt marit, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous y sis diners que foren lo preu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet a favor del relatat D. Bruno Vidal feta de tota aquella casa ab dos portals exteriors en la plassa de dita Parroquia obrints, ab sa eixida al detrás de la mateixa, y de las rabassas de una pessa de terra de tinguda una mojada y mitga poch mes o menos, situada en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta del dit Bisbat, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost ultim passat. Que ab lo modo avall escrit, y mediant las difinició y cessió infrrascritas me ha donat, y pagat y confeso en dit nom haber rebut la quantitat de vint y set lliuras moneda barcelonesa que son la quarta part que espectava cobrar, al citat Armengol Uguet de aquellas cent y vuyt lliuras que deuhen repartirse entre lo dit mon fills, com a hereus, y representant la persona del enunciat Armengol Uguet son pare, Agustí Uguet mestre de casas, ciutadá de Barcelona, Joan Uguet Sabater de la vila de Madrit, y Francisco Uguet fuster de dita Parroquia de Horta, los quatre germans, y fills de Vicens Uguet també fuster de dit lloch de Horta, y de Rosa Uguet y Vallhonesta conjuges difunts, esto es cent lliuras que lo dit Vicents Uguet major ne assenyalía, y volgué fossen repartidas entre lo dit Armengol y los referits altres tres germans, ab los capitols matrimonials fets, y firmats entre lo dit Vicens Uguet menor, y Theresa Uguet y Clos muller sua, rebuts segons se assereix en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona, dia, mes y any en aquells contenguts, y las restants vuyt lliuras per las mateixas de que lo expressat Vicents Uguet major ne feu llegat, esto es de dos lliuras a favor de cada un de dits quatre germans, ab son ultim testament, que segons també se aforma otorgá en poder del mencionat Joan Claris als catorce Mars de mil setcents vuytanta nou. Lo modo de la paga de ditas vint y set lliuras es que aquellas confesso en dit nom haber rebut del anomenat D. Bruno Vidal en diner comptant, a mas voluntats, y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y demes que afavorir puga al dit mon fill, en lo sobre estat nom. En testimoni de ditas cosas, no sols otorgo la presenta pocha, si que també firmo en lo repetit nom absolució, y difinició a favor de dit Vicens Uguet mon cunyat, oncle respective de dit mon fill, de tots los drets de legitima paterna, y materna, suplement de ellas part de creix, y demes poguesen espectar al referit Armengol Uguet, en las heretats y bens de dits sos pares imposant al dit mon fill y hereu en la part menosorrada y als seus silenci, y callament perpetuos, ab pacte firmissim de cosa mes no demanar per rahó de dits drets cedits. Y per quant antes de la firma de la present fou convinguda la cessió infrascrita. Per tant, sens empero evicció ni obligació de mos bens, ni dels del expressat mon fill, cedesch al referit D. Bruno Vidal, y als seus, tots los drets, y accions al mateix mon fill, en lo sobrecitat nom competents per rahó de dit son credit en virtut dels quals drets cedits puga defensar las cosas compradas contra qualsevols personas, y bens, y usar de ells en judici, y fora de ell com millor lo convinga constituhintlo procurador com en cosa propria. Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias cursant en reshorica, y Cosme Pins escrivent los dos en esta ciutat habitants.
Per dita Margarida Uguet que ha dit no saber escriurer y de sa voluntat Miquel Clos y Trias testimoni, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari que aformo coneixer a la otorgant, per la qual y de sa voluntat per haber dit no saber de escriurer ha firmat lo dit testimoni.


Sia notori, con jo Francisco Uguet fuster d ela Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, y asi domiciliat. De ma espontanea voluntat confeso y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en Barcelona domiciliat encaraque ausent, y lo infrit notari per ell present y estipulant, pagant per Vicens Uguet també fuster de dita Parroquia de Horta, mon germá, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous, y sis diners que foren lo preu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet a favor del expresat D. Bruno Vidal feta de tota aquella casa ab dos portals exteriors, en la plassa de dita Parroquia obrint, ab sa eixida al detrás de la mateixa, y ditas rabassas de una pessa de terra de tinguda una mujada y mitja poch mes o menos, situada en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta del dit Bisbat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou del mes de Agost ultim passat. Que ab lo modo avall escrit, y mediant las difinició y cessió infritas me ha dinat, y pagat y confeso haber rebut la quantitat de vint y set lliuras moneda barcelonesa que son la quarta part que me especta cobrar de aquellas cent y vuyt lliuras que deuhen repartirse entre mi lo otorgant Agustí Uguet mestre de casas, ciutadá de Barcelona, Joan Uguet, sabeter de la vila de Madrit, y los hereus del difunt Armengol Uguet fadrí velluter que fou de la present ciutat los quatre germans, y fills de Vicens Uguet també fuster del dit lloch de Horta, y de Rosa Uguet y Ballhonresta conjuges difunts, esto es cent lliuras que lo dit Vicens Uguet major ne assenualá y volgué fesen repartidas entre mi lo otorgant, y dits mos germans ab los capitols matrimonials fets, y firmats entre lo dit Vicens Uguet menor, y Theresa Uguet y Clos muller sua, rebuts segons se assereix en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona dia, mes y any en aquells contenguts, y las restants vuyt lliuras per las mateixas de que lo expressat Vicens Uguet major ne feu llegat, esto es de dos lliuras a favor de mi, y de igual quantitat als altres tres germans meus, ab son ultim testament que segons també se afirma otrogá en poder del mateix Joan Claris als catorce Mars de mil setcents vuytanta nou. Lo modo de la paga de ditas vint y set lliuras es que aquellas confesso haber rebut del relatat D. Bruno Vidal a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y demes de mon favor. En testimoni de ditas cosas no sols firmo la present apocha sino també otorgo absolució y difinició a favor de dit Vicens Uguet mon germá de tots los drets de llegitima paterna, y materna, suplement de ellas, part de creix, y demes drets poguesen competirnos en la heretat, y bens dels referits mos pares. Imposant a mi y als meus silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, per rahó dels dits drets cedits. Y per quant antes de la firma de la present fou convinguda la cessió infra. Per tant sens emperó evicció, ni obligació alguna de mos bens, cedesch al dit D. Bruno Vidal y als seus tots los drets, y accions a mi competents per rahó de mon credit, en virtut dels quals drets, cedits puga defensar las cosas compradas contra qualsevols personas, y bens, y usar de ells en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo en procurador com en cosa propria. Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias cursant en rethorica, y Cosme Pins escrivent, los dos en dita ciutat habitants.
Francisco Uguet, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui afirmo coneixer al dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.


Sia notori. Com jo Isabel Bonet y Uguet muller de Joan Bonet pagés de la Parroquia de Sant Joan de Horta Bisbat de Barcelona, fent estas cosas en presencia y de voluntat de dit mon marit avall concentint. De ma espontanea voluntat confeso y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas generals de est Principat, en dita ciutat de Barcelona domiciliat, encaraque ausent, y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, pugant per Vicens Uguet fuster de la dita Parroquia de Horta mon germá, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous y sis diners, que foren lo preu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet a favor del relatat D. Bruno Vidal feta, de tota aquella casa ab dos portals eteriors en la plassa de dita parroquia obrint, ab sa eixida aldetras de la mateixa. Y de las rabassas de una pessa de terra, de tinguda una mujada y mitja poch mes o menos, situada en la Parroquia de Sant Genís de Aguadells alias de Horta, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost ultim passat. Que ab lo modo avall escrit, y mediant la diffinició y cessió infrascritas, me ha dinat y pagat, y confesso haver rebut, la quantitat de sinquanta lliuras moneda barcelonesa. Y son per semblants que junt ab diferents robas, que confeso tenir reburas del expresat mon germá, men asseñalá per mon dot Vicens Uguet també fuster de la mateixa Parroquia de Horta pare comú als dos, y en paga de mas llegitimas paterna y materna, ab son ultim y valido testament, que segons se afirna, feu y firmá en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona als catose de Mars del any mil setcents vuitanta y nou. Lo modo de la paga de ditas sinquanta lliuras, es que aquellas confeso rebrer del dit D. Bruno Vidal ab diner de comptant en presencia del notari y testimonis infrits, per mans de tercera persona. En testimoni del que no sols otorga la present apoca, si que també firmo absolució y difinició a favor de dit Vicens Uguet mon germá, de tots los drets y llegitima, a mi competents y que espectar puguesen en las heretats y bens que foren del relatat Vicens Uguet y de Rosa Uguet y Vallhonesta conjuges difunts, nostres pares, part de creix y demes que pogués pretendrer, en las heretats de aquells. Imposant a mi y als meus cilenci perpetuo ab pacte firmissim de cosa alguna mes no demanar per rahó de dits drets cedits. Y per quant antes de la firma de la present fou convinguda la cessió infra. Per tant sens emperó evicció, ni obligació alguna de mos bens, cedesch al referit D. Bruno Vidal y als seus, tots los drets y accions a mi competents per rahó de dit mon credit en virtut dels quals puga defensar las cosas compradas, contra qualsevols personas, y bens, y usar de ells en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y presents jo lo dit Joan Bonet concento a las preditas cosas per dita ma muller fetas com a practicadas en ma presencia y de voluntat y concentiment meus expressos. Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias cursant en retorica y Fructuos Casas escrivent los dos en dita ciutat habitants.
Per dits Ysabel y Joan Bonet y Uguet que han dit no saber escriurer y de sa voluntat Miquel Clos y Trias testimoni, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari que afirmo coneixer als otorgants per los quals, y de sa voluntat per haber dit no saber d eescriurer ha firmat lo dit Miquel Clos y Trias testimoni.


Sia notori, com jo Vicens Uguet fuster de la Parroquia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona. ment y considerant. Que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost ultim pasat, a fi de pagar, y satisfer als acrehedors en lo exordi de aquell continuats, firmi venda perpetua a favor del infrit D. Bruno Vidal, de ba casa que poseía en la plassa de dita Parroquia de Horta, y de las rabassas de una pessa de terra, que igualment possehia en la present Parroquia de Sant Genís de Aguadells alias de Horta, tot llargament designat, y confrontat en lo citat acte de venda al temps de la qual ni tingí present esser altre de mos acrehedors privilegiats Gracia Oliva y Uguet muller de Joan Oliva pagés de dita Parroquia de Sant Joan de Horta ma germana en la quantitat de sinquanta lliuras que li faltan a satisfer de son dot per semblants que entre altres cosas li deixá, y llegá Vicens Uget també fuster de la relatada Parroquia de Horta, pare comú a mi y a dita Grasia Oliva y Uguet ab son ultim y valido testament que segons se assereix fa y firmá en poder de Joan Claris notari publich y real ciutadá de Barcelona, als catorce Mars de mil setcents vuitanta y nou. Atenent també que de las ditas quantitats delegadas ab lo prechalendat acte de venda dans facultat al dit D. Bruno Vidal pera que se retingués del preu de ella la de dos centas sinquanta lliuras per donar, y pagar esta es cent sinquanta lliuras als fills común a mi y a Theresa Uguet, y Clos ma difunta muller, a saber setanta sinch lliuras a cad un de ells, y las restants cent lliuras a Francisca Uguet doncella ma germana, en lo temps de sos respective acomodos. Atenent finalment que ab escriptura privada firnada per dit D. Bruno Vidal lo expressat dia vint y nou Agost ultim prometé est, que en lo interin que tardarían en acomodarse los dits mos fills, y germana, me pagaría annualment lo referit dia vint y nou Agost lo interes legal de tres per cent de las expresadas dos centas sinquanta lliuras, rebaixantse dit interes proporcionalment de las partidas se anirian entregant al temps que los referits perdrian estas. Per tant a fi de pagar, y satisfer, a la expresada Gracia Oliva y Uguet las referidas sinquanta lliuras per las causas, y rahóns sobre expresadas. De mon grat, yc erta ciencia dono, y concedesch facultat al nomenat D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals en est Principat encaraque ausent, y lo notari avall escrit per ell present, ye stipulant peraque done, y pague a la mencionada Gracia Oliva y Uguet las ditas sinquanta lliuras, retenintse aquellas del interes que anira vencent de las ditas doscentas sinquanta lliuras. Volent li sercescan de credit en las cosas per ell compradas, recobrant al temps de la paga. Apocha, y difinició de drets y cessió a mi ya ell respectivament dirigidora per defensar la dita venda contra qualsevols personas, y bens y que fet lo dit pago succehesca dit Señor en lo lloch y dret de dita ma germana, y lo competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets, y demes preeminencias, y prerrogativas, que a aquella competirían sino se li hagues satisfet lo dit son credit, constituhintlo per dit efecte procurador meu com en cosa propria. Prometent que fins, y a tant estiga satisfet en las expresadas sinquanta lliuras no li demanare cosa alguna per rahó de dit interés baix obligació que fas de tots mos bens, y drets mobles e immobles, haguts y per haber. Renunciant a qualsevols lley y dret de mon favor, y al que prohibeix la general renunciació. En testimoni del que fou feta la present escriptura en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta Bisbat de Barcelona als dinou días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis lo Dr. D. Salvador Gualsa y Negre Pbre. y Anton Garlba jove comerciant, ciutadáns de Barcelona en dita Parroquia habitants.
Vicens Uguet, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari que aformo coneixer al dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.


Sia notori, Com jo Gracia Oliva y Uguet muller de Joan Oliva pagés de la Parroquia de Sant Joan de Horta Bisbat de Barcelona, fent estas cosas em presencia de voluntat y concentiment de dit mon marit avall concentint. De ma espontanea voluntat, confeso, y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en dita ciutat de Barcelona domiciliat, encaraque ausent, y lo notari avall escrit per ell present, y estipulant, pagant per Vicens Uguet fuster, de la dita Parroquia de Horta mon germá, y en virtut de facultat per est a favor del relatat D. Bruno Vidal concedida, de la qual consta ab altre acte rebut en poder del dit e infrit notari lo dia present. Que ab lo modo avall escrit, y mediant las difinició y cessió infrascritas me ha donat, y pagat y confesso haber rebut la quantitat de sinquanta lliuras moneda barcelonesa, y som per semblants que junt ab diferents robas, que confeso tenir rebudas del expresat mon germá, mon asenyala per mon dot Vicens Uguet també fuster de la mateixa Parroquia de Horta, pare comú als dos, y en paga de mas llegitimas paternas, y maternas ab son ultim y valido testament, que segons se assereix feu, y firmá en poder de Joan Claris notari real ciutadá de Barcelona als catorce Mars del any mil setcents vuytanta y nou. Lo modo de la paga de ditas sinquanta lliuras es que aquellas confeso rebrer del dit D. Bruno Vidal ab diner de comptant en presencia dels notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. En testimoni del que no sols otorgo la presenta pocha, sino també firmo ab solución y difinició a favor de dit Vicens Uguet mon germá de tots los drets de llegitima, a mi competents y que espectar poguesen, en las heretats y bens que foren del referit Vicens Uguet y Teresa Uguet y Ballonesta conjuges difunts nostres pares, part de creix, y demes que pogues pretendrer en las heretats, y bens de aquells,. Imposant a mi y als meus silenci perpetuo, ab pacte firmissim de cosa alguna mes no demanar per rahó de dits drets, credits. Y per quant antes de la firma de la present fou convinguda la cessió infrita. Per tant sens emperó evicció, ni obligació alguna de mos bens, cedesch al referit D. Bruno Vidal, y als seus tots los drets, y accions, a mi competents per rahó de dit mon credit, en virtut dels quals puga defensar la venda peretua, a son favor, feta per lo expresat Vicens Uguet mon germá de tota aquella casa ab dos portals exteriors en la plassa de dita Parroquia de on obrints ab sa eixida al detrás de la matexa, y de las reabassas de una pessa de terra de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos, situada en la present Parroquia de Sant genis de Aguadells alias de Horta, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebuda en poder del notari avall escrit als vint y nou de Agost ultim pasat. En virtut dels quals drets cedits puga usar de ells en judici, y fora de aquell contra qualsevols personas, y bens, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y present jo lo dit Joan Oliva concento a las preditas cosas per dita ma muller fetas. Coma practicadas en ma presencia, y de voluntat, y concentiment meus expressos. Lo que fou fet en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta als dinou días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis lo Dr. D. Salvador Gualba, y Negre Pbre. y Anton Gualba y Negre jove comerciant ciutadans de Barcelona, en dita Parroquia trrobats.
Per dita Gracia Oliva y Huguet otorgan y dit Oliva confient que han dit no saber de escriurer y de sa voluntat Anton Gualba y Negre testimoni, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui afirmo coneixer als dits otorgants y concencient, los quals han dit no saber de escriurer, y ha firmat per ells, y de sa voluntat lo dit Anton Gualba testimoni.


Sia notori, com nosaltres Ramon Simó regidor decano, Joseph Pastó regidor segon, Francisco March regidor tercer y Joan Serra diputat tots del Ajuntament del terme de Horta, Bisbat de Barcelona, en dits respective noms representant lo citat Ajuntament. De nostra espontanea voluntat confessam y en veritat regoneixem al Señor D. Bruno Vidal thesorer de Rendas Generals de est Principat en la ciutat de Barcelona domiciliat, cencara que ausent com si fos present y lo notari avall escrit per ell present, y estipulant, pagant per Vicens Uguet fuster de la dita Parroquia de Horta, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous, y sis diners, que foren lo preu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet, a favor del relatat D. Bruno Vidal feta de tota aquella casa, ab dos portals fora obrint en la plassa de dita Parroquia, ab sa eixida al detrás de la mateixa, y de las rabassas de una pesa de terra de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos, situada en la present Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit, als vint y nou de Agost ultim passat. Que ab lo modo avall escrit, y mediant la cessió infrita nos ha donat, y pagat y confesam en dit nom haber rebut la quantitat de setcentas setanta vuyt lliuras dinou sous, y sis diners moneda barcelonesa, y son per semblants que lo dit Vicens Uguet com a depositari que fou del expressat comú de Horta en lo any de mil setcents noranta vuyt, y per la primera paga de propris del de mil setcents noranta nou, ne restá devent al dit Comú, segons resulta dels comptes del citat any mil setcents noranta nou. Lo modo de la paga de ditas setcentas setanta vuyt lliuras dinou sous y sis diners es que aquellas cnfesam en dit nom haber rebut en diner comptant, a nostras voluntats de dit Señor D. Bruno Vidal, per mans del mateix Vicens Uguet pagant de diner de dit Señor D. Bruno, segons expressa de que als quatre Juliol del corrent any lin firmarem ecibo que volem vinga compres ab la present, peraque de una mateixa quantitat no aparegan diferents cauthelas. Y aixis renunciant a la expreció de la non numerata pecunia, y demes de nostre favor. En testimoni de ditas cosas, no sols firmam la presenta pocha, si que també, sens emperó evicció ni obligació alguna de nostres respective bens, ni dels del expresat Comú, cedim en dit nom al referit D. Bruno Vidal, y als seus, tots los drets, y accions al dit Comú competents, per rahó del expressat credit, en virtut dels quals puga defensar las cosas per ell compradas contra qualsevols personas, y bens y usar de ells, en judici y fora de aquell com millor li convinga. Constituhintlo al efecte procurador, com en cosa propria. Lo que fou fet en la Parroquia de Sant Genís de Aguadells alias de Hora Bisbat de Barcelona als dinou días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis. Dr. Salvador Gualba y Negre Pbre. y Joan Gualba y Negre jove comerciant, ciutadans de Barcelona en dita Parroquia trobats.
Per dits Ramon Simó, Joseph Pasto y Francisco March regidors sobre expresats que han dit no saber de escriurer y de sa voluntat Anton Gualba y Negre testimoni, Joan Serra diputat, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui aformo coneixer als otorgants, habent firmat de sa ma Joan Serra, y que los demes que han dit no saber escriurer, y de sa voluntat ha firmat lo dit testimoni.


Sia notori, Com lo Rnt. Benet Solanich Pbre. y Rector de la Parroquoal Iglesia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona. Com de la collació yposso de dita sa Rectoria consta ab dos actes rebuts en la curia del Vicariat Ecclesiastich de la present ciutat, als dotse de Desembre del any mil setcents vuytanta sis, de que dona fe lo Rnt. Anton Cussañas Pbre. y notari de ditas curia ab sas certificacitorias llegras per ell firmadas, y selladas ab lo sello de la mateixa, en dit nom firma per rahó de señoria lo acte de venda perpetua fet, y firmat per Vicens uguet fuster de la expressada Parroquia de Horta a favor de D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas generals de est Principat, en esta dita ciutat domiciliat, de tota aquella casa desde terra en amunt, ab dos portals exteriors en la Plassa de dita Parroquia de Horta obrints, y sa eixida al detrás de la mateixa contigua, y de las rabassas, que al present se trovan plantadas en una pesa de terra de tinguda una mojada, y mitja poch mes o menos, cituada en la Parroquia de Sant genis de Aguadells alias de Horta del mateix Bisbat, tot llargament consignat, y confrontat en lo indicat acte de venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou días del mes de Agost prop passat. Las quals casa y eixida, se tenen en domini, y alodi de la expressada Rectoria, junt ab altres cosas, a cens de deu sous pagadors lo die de Sant Joan del mes de Juny, y a prestació de delme, y primicia de tots fruyts al mateix Rnt. Rector pagador. Per la qual firma eo per lo lluhisme degut, al otorgant, eo a dita sa Rectoria, per lo corresponent a las setcentas lliuras, a que se situa lo valor de dita casa, ab sa eixida, confesa rebrer del relatat D. Bruno Vidal, ab diner comptant realment y de fet en presencia dels notari y testimonis avall escrit, la quantitat de cent sinquanta sinch lliuras onse sous, y un diner moneda barcelonesa, feta gracia del restant. En testimoni del que firma la present. Salvaos a ell y a sa Rectoria los lluhismes, y demes drets dominicals forsan deguts. En la ciutat de Barcelona a dinou días del mes de Septembre del any mil vuytcents y dos. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias cursant en retorica, y Fructuos Casas escrivent los dos en dita ciutat residints.
Dr. Benet Solanich Pbre. Rector. En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui afirmo coneixer al dit Rnt. Sr. Firmant, y que firmá de sa ma.