Saga Bacardí
00437
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE MARIA ANGELA VIDAL Y DE BACARDÍ.


En nom de Deu. Amen. Da. Maria Angela Vidal y de Becardí doncella habitant en esta ciutat, filla llegitima y natural del Señor D. Bruno Vidal, thesorer de Reals Rendas Generals en aquest Principat de Cataluña domiciliat en Barcelona vivint, y de la Señora Da. Francisca Vidal y de Becardí dinfunta, trobantme constituida en lo llit per grave indisposició corporal, pero ab clar enteniment memoria, y paraula. Volent dispsar de mos bens, per lo perill de la mort, que temo, y per la via infra, respecte de esser filla de familias y estar constituida baix la Patria Potestat. Per so. De ma libre voluntat, y certa ciencia, dono per causa de mort, a dit D. Bruno Vidal mon pare, present, y acceptant, tots mos bens mobles, e immobles, haguts y per haber, veus, drets, forsas y accions, que pugan competirme ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part, per qualsevol titol o causas. La qual donació fas, aixi com millor dir, y entendrer se puga baix los pactes y doncidions seguents.
Primo: Que en cas que en lo dia de la mia fi estiga debent alguna cosa (lo que no crech) dega satisfer tot quant sia en continent, atesa, y considerada la veritat del fet. Que dega fer donar eclesiástica sepultuda a mon cadáver de la clase dita general de Beneficiat en Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat, enterrantse dit mon cadáver en lo vas propri de la familia de Vidal, associant mon cos en la Professó del enterro las Rnts. Comunitats de Pbres Beneficiats de la citata Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, y de la de Sant Just y Sant Pastor, fentse absoltas generals en la vigilia del enterro en ma casa debant mon cadáver per las proprias dos Rnts. Comunitats y per las de Religiosas de Nostra Señora de la Mercé y de P.P. Servitas de aquesta ciutat. Y que a mes per salut y repos de la mia anima, y de las que jo tinga obligació a pregar a Deu lo propri mon pare donatari, me facia celebrar las misas que millor li apareguia, en las Iglesias per los Sacerdots y de la caritat de son agrado.
Item y finalment: Que dega donar y satisfer a Da. Francisca Vidal y de Becardí doncella, germana mia, trescentas lliuras barcelonesas quant se acomodia, per momoria mia. Y aixis ab dits pactes, y condicions y no en altra manera, fas, la actual donació per causa de mort, ab clausula de constitut. Volent que desde ara lo domini y pocessio de las cosas donadas sien trensferidas ab plenitut de drets, al Señor mon pare donatari, peraque puga disposarne a sas svoluntats, a no esser que al premorts a mi, o que jo convalesques de la actual malaltia, o be me penedis de esta donació, per que verificantse qualsevol de aquestos casos, ha de quedar sens forsa ni valor. Y dit D. Bruno Vidal donatari, accepto la present donació feta a mon favor, per la nomenada Da. Maria Angela Vidal y de Becardí, filla mia. Suplicant com suplicam los dos, desde ara al llegitim Superior aquí corresponguia, se digne aprobar ab sa autoritat, y decret, la present publica escriptura. De la qual quedam advertits per lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis días, consecutius al de la fi, de mi dita Da. Maria Angela. Inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquí, a disset Mars mil setcents sexanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho atorgam, en la ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Juny any del Naixament del Señor mil vuitcents y sis. Essent presents per testimonis pregats per dita donataria D. Joseph Francisco Rondas, y Mariano Codina de familia de mi dit D. Bruno habitants en aquesta ciutat.
Per dita Señora Da. Maria Angela que per causa de la sua malaltia ha dit no poder escriurer, firmo de sa voluntat Mariano Codina testimoni, D. Bruno Vidal, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe comeixer als Señors atorgants. Y que per dita Señora ha firmat un dels testimonis.