Saga Bacardí
00440
ESCRITURA DE PAGO POR SENTENCIA DE JUAN CARBÓ A BRUNO VIDAL Y TORRES
.

En la ciutat de Barcelona als vuit dias del mes de Mars del any mil vuitcents y vuit.
Dia notiro. Que Bruno Vidal mercader per menor, ciutadá de Barcelona. Espontaneament confessa y regoneix al Señor Joan Carbó y Barralt també comerciant, en la dita ciutat també actualment domiciliat, encaraque absent. Que en lo modo avall escrit ha rebut de ell la quantitat de trescentas lliuras barcelonesas en pago y satisfacció de semblants que ab sentencia proferida als vint y nou Mars mil vuitcents y sis per lo molt Ilustre Señor D. Domingo Dueñas y Castro del Consell de S. Magestat Ministre en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de est Principat, y Alcalde del quartel quart del Real Juzgado de Primera en merits del plet vertent en son tribunal entre parts de Joseph Fabregas, lo dit Bruno Vidal, y Francisco Roura, actuari Manuel Thomas y Mitjavila, fou condempnat lo dit Roura a pagar al referit Bruno Vida. Lo modo de la paga de las ditas trescentas lliuras ha estat per medi de partida que a favor del otorgant als catorse Desembre proxim passat en la Taula de Comuns Deposits de esta ciutat, y a solta del dit Señor Alcalde de Provinscia y del infrit notarifen lo predit Señor Joan Carbó a fi de evitar la execució que per la exació de las expessadas trescentas lliuras fou provehida per lo referit Señor Alcalde de Provincia contra los bens del mateix Joan Carbó ab auto de vint y sis Abril del prop dit any. Per lo que no sols otorba a favor del mencionat Señor Joan Carbó la corresponent apoca, si que també cedeix al expressat Carbó tots lo sdrets y accions a ell dit otorgant competents per la exacció de las ditas trescentas lliuras, en virtut dels quals drets y accions puga lo cessionari solicitar, y recobrar la mateixa quantitat del expressat Francisco Roura, y altrament puga usar dels mateixos drets y accions en judici y fora de ell com millor lo convinga acerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. En testimoni del que lo nomenat otorgant, al que lo infritt notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma. Essent presents per testimonis Anton Soler y Durant, y Francisco Borés y Caarbonell, escrivents en esta ciutat residents.
Bruno Vidal, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.