Saga Bacardí
00445
DEL LIBRO-CALAIX DE SASTRE- DE RAFEL D’AMAT I DE CORTADA-BARON DE MALDÁ
.
Pag. 82 del año 1.779.
Dia 12 de desembre de 1.779== En lo mes passat, ab motiu de lo inquietades (que) queden les nostres costes de mar dels maonesos i moros, s'ha providenciat que en tota la costa de mar s' armassen algunes embarcacions per anar en cors. Aquí, en Barcelona, se han armades quatre, que són: la dels comuns, la de la noblesa, la de Bacardí i la de Puig. La penúltima ha patit algún escalabro a principis del mes de desembre del present any 79. La del patró Badía, de Palamós, ha fet algunes preses i represess vantatjoses, compresa entre altres la de Mataró==

En el mismo libro, volúmen III
pag. 294 del año 1.797
Dia 14 de novembre == Havent complert ja los donatius gratuits promesos a S.E. == tots los cossos eclesiástics, col-legis i gremis, van acudin los nobles i cavallers per dites ofertes a S.E., segons sa possibilitat, nombrats estos Srs. i titulars per les lletres de l'abecedari, notant en la llista de sos noms, ab separació de limosna mensual i per una sola vegada, la cantitat de diners que ofereixen; quals cantitats queda encarregat de recollir-les lo tesorer destinat per S.E., lo Sr. don Baltasar Bacardí en senyalades hores del dia; medi est, segons lo piados cor de nostre jefe, per evitar ab tots estos auxilis los mals que podien témer en est hivern, a falta estos.

Dia 30 d'octubre de 1.798, pag. 112
Inseguint lo pla de nostre Exm. jefe d'hermosejar la Rambla, se continua la construcció de casas en la part de la muralla vella i lloc immediat a l'hort dels Caputxins. En qual terreno ha fet establiment lo ben conegut per ses riqueses i comerç, Bacardí, a qui ha costat aquell quinze mil duros d'entrada, d'event-li costar altres i altres tants l'obra que va fer d'una hermosa i gran caseria, desmotxada la torre immediata al café, i seguida la linea recta fins al pla devant de les Comédies.

!.799, pág. 213:
Dia 3 d'agost == En la Rambla s'anavent prenent mides hácia el col-legi de Sant Bonaventura, per avançarse est, a fi d'igualar-se al col-legi del Carme. Frente, a l'altra part de la Rambla, queden ja habitades dos o tres botigues noves, i posada al costat la fonda de les Quatre Nacions, passant-se luego a establir la Casa del correu en la de Bacardí, casi frente del Teatro==

Vol. V
1.800, pag. 134
Día 13 de novembre == La gran fábrica de Nadal, situada en lo Carrer Nou de la Rambla, des d'esta a la dreta, a ses últimes cases, cap a muralla de Terre, ab gran brevetat d'alçada les parets i finestres de llarga extensió, queda ja, segons hem vist en esta tarda, llesta, a quatre o cinc pisos, donada de color de rosa, molt clar, ab llistes blanques en tots los arcs i muntants de ses portes i finestres, en una igualtat, com i també la teulada de dita gran fábrica o casa Nadal, marxant molt ric.==
Prop d'esta, a dreta i esquerra, hacia al carrer de Trencaclaus i a l'altra part, queden alçades parets per dos altres fábriques, així també plantades antenes en seguida de la casa de Bacardí, en la Rambla, per construcció d'una casa allí sols per ara queda paret. I així moltes altres obres de cases i fábriques que es continuen en Barcelona, i les que fáltien en lo Carrer Nou del Conde d'El Asalto, i travessies a est; tot lo que és molt útil a tants ociosos treballadors de l'art de mestre de cases, per poder guanyar salari en dites obres, i qui té diners poder-los gastar, com així lo Sr. Nadal i altres subjectes acaudalats, que ab tot de la miséria no en falten en Barcelona, que gasten bé la pecunia en tot lo plau, i avaros que tenen d'alló ben amagada paraqué no se'ls fúgia d'aon ells sols saben.
pag. 141
Día 2 de decembre == Un del subjectes que ab pocs anys ha fet fortuna és Bacardí, que de sastre que era son pare, ab les comissions de pintats que li donen los gremis de Madrid s'ha remunerat tan, que es compta per un dels més rics i poderosos del comerç, i que te mes té més rentes en bones finques comprades. Una d'elles és l'extensió de terreno des de la torre vella del café, devant de las Comédies, en la Rambla, fins a altra torre devant del Carrer Nou del Conde d'El Asalto, aon ja té construïda alguna casa i ara está construint altres habitacions de molta estima en aquell lloc; pareixent que raja lo diner de Bacardí com una font i canal que tot ho rega, sense mai eixugar-se. I és d'admirar son gran espirít, que emprén les coses més árdues, com la d'haver pres l'empresa del Teatro, per deu anys, en l'ocasió més crítica en qué no es trobava impresari, per les perdues grans que molts havíen tingut. Peró ell, sens reparar en res, i fent un servei especial al públic i a l'Hospital General, ha desembolsar i adelantar molts mil (s) lliures, valen-se d'un tal Botí per cuidar d'est ram i adelantar o perfeccionar la diversió teatral ab l'elecció de noves companyes de cómics, operistes i bailarins, que s'esperen per la vinent temporada. És també molt laudable son zel i afectes en procurar l'alivio de les presents necessitats, havent moltes veadas, com a bon patrici, deixat i adelantat molts diners per pagar als pobres treballadors de les obres públiques, en ocasió en que se trobava exhausta la caixa; lo qual (lo) fa apreciable i amat del comú de la gent de Barcelona. ==
1.801 pag. 175
Día 5 de març == I ja que he tocat les operas, no puc passar per alt lo tocant a elles en lo que mira al gust i afició de cornil d'aquest poble, sens voler ficar-me en les males resultes que tenen algunes vegades en alguns jovenellos, que ab ses nonfes miserablement se perden. Són, pués, les óperes les que han influit lo gust que reina en el dia en obres de música, algunes d'autors célebres, com Cimarosa, Tossi, mestre d'est Teatre, Giomelli, i aixís d'altres. I encara que, per la mala disposició i poca habilitat d'alguns operants, no són les óperes les que serien i foren en temps dels Exms. marqués de la Mina i conde de Ricla, peró alguna vegada se n'han donat algunes de primer; i en la temporada vinent s'esperen - ab desig de sos apassionats- de les millors que s'han fet, i que és regular que desempényen a satisfacció los nous operistes d'Itália enviats a buscar per l'impresari Bacardí- bé que té altres que aiden, com Botí, subjecte molt aficionat a la música i que, per ser italiá, ha anat en persona a buscarlos-, com i també a ballarins d'habilitat, peró d'un sou i salari superior; que em teme, ab tant gasto, no tírien a Bacardí de costelles o, alomenos, no deteriórien ses moltes finques i exúguien sa molta pecúnia, ab igual catxamona que reben los impresaris: Vallés, Castellanos, Ferreters i altres.

pag. 18. vol, VI, 1.802-1.803
Día 30 de gener == Se troba confessat per viátic don N. Bacardí, home en dia lo mes acaudalat, i empresari del Teatro. S'ha dit si de resulta d'un bon fart de tocino fresc, que est pega morrada a hom a no contenir-se, i més en lo sabrós plat de sang i fetge ab cebeta; i moltes de les malalties en tal temporada del porc s'originen d'est.
A fet que lo Teatro perdrá bé si falta dit Sr. Bacardí, no havent qui puga empendre l'empresa no sent ric podrit com lo dit don N. Bacardí. Déu l'ajut. Amén.

Día 1 de febrer == Apart que el Sr. Bacardí se troba ab alguna millora en sa indisposició, i és d'apreciar i estimar que vísquia un subjecte- tal vegada lo més ric, en diner, de Barcelona- que té actualment l'empresa del Teatro, ab utilitat del públic i del sant Hospital, que trau un bon arrendament de la tal casa de comédies. I, a no ser per Bacardí, s'hauria perdut est en les circunstancies, per no trobar-se empresari. I, a més, és Bacardí molt benérat per los pobres, que socorre ocultament, i molt bon patrici, per haver cuidat i guardat los diners de la Junta d'Auxilis, adelantant moltes vegadas partidas grosses perqué no faltás lo necessari per fer traballar els pobres menestrals impedits per causa de la passada guerra; és acreedor a l'estimació pública.==

Pag. 79,
Día 4 de juliol == També ha mediat (que) podia donar-se un joc de barcos a la marina il-luminats en la nit, a gust de Venecia, com hi ha estampes en Barcelona. Així mateix ha pensat que los senyores maestrantes poden fer torneus i alcacías, donar corrides de toros, com ja s'está preparant lo lloc en la Barceloneta, casa d'en Bacardí; i. per ocupar la multitud, fer-se balls públics, francs d'entrada, en lo saló de la Llotja, sent lo Teatro de les Comedies, i altres provisional, destinats per funcions més magnifiques d'operes i comedies, en suma.

pag.180, 1.803
Día 6 de febrer == S'han fixats papers pels cantons, de l'arribo aquí a Barcelona d'un gegant árabe, que s'ensenya a pago de mitja pesseta. No sé si també un camell, mico i mona. En fi, será regular, de tot aixó que hi hágia, que el “Diari” estampat de demá, a no fer-se'n cas omís, nos l'explíquie. I a no, lo doctor Josep Cases me decla(ra)ra tot lo que ell hágia averiguat del gegant i de les bésties, per no deixar jo res que notar en esta miscel-lania.

Dia 7 de febrer == Com tot lo que pot traure diners de la butxaca fa cap a Barcelona, ha comparegut en esta ciutat un jove d'edet dinou anys, que en los papers publicats i posats en los catons se nomena lo “hombre sin igual y gigante voraz”; de noció árabe, que servia en Egipte en lo temps que anaren los francesos; i (en) fer-lopresoner, lo portaren a França. Te set peus i quatre pulsades, que són uns onze palms, == d'una condició i fieresa singular en los aliments que devora, pués arriba a menjar-se quinze lliures de carn crua; i en Egipte, acossat de la fam, vivia de la caça de llops, óssos, guineus, gats, rates, i altres animals immundos, lo mateix que si fos un lleó o un tigre. I se refereix d'ell que, trobant-se en la casa dels animals i fieres de París, se menjá ab dinou dies un elefant. == Se sap d'ell que no fa les funcions del excrements més que cinc vegadas l'any, dirigin-ho tot per la via de l'orina. ab un contínuo suor que expel-leix de son cos; i, en prova de son ventre fort, arriba a digerir algunes pedres menudes.
Ahir a la tarda se presentá a la gran plaçá de toros de la Barceloneta, vestit, d'hússar, sa figura d'un home ben fet, ab cara un poc galana i cabell res. Tenia al davant una taula plena de carns crues, com si fos un carnisser i destrossá molt be una cuixa de bou crua; menjá una gallina viva ab les plomes, que també engullí; después també menjá ua sang presa, tenint alrededor d'ell un ós, dos camells, una mona i un mico. I, havent estat numerosíssim lo concurs, penso que no gustá molt aquell espectacle. I aquella tarda menjará, entre altres viandes crues, un gat viu; i no será molt agradable sentir los garranyaus d'un animal que té bones ungles; peró no hi faltaran ab tot miradors, pués en esta ciutat hi ha genis que gusten veure-ho tot, encara que sia a costa de no gustar a la vista, i costar algun diner ==

pag. 68, vol, VII, 1.804
Dia 4 de desembre == Raó que té de lamentar-se, ab tot que ho ha pres ab frescura, lo senyor Bacardí, d'haver-li apresat los inglesos son barco, molt interesat, segons s'ha dit, devant de Sitges, ja aquí a la vora. Sí que ha sentit més la pérdua del novio que cárrec i si porció d'est tenir lo fabricant don Joan Canaleta, i haver dit als de sa fábrica: “Si perdo, vos en podeu anar a la Casa de Caritat, a qué jo us seguiré”.

Pag. 215, vol. VII. 1.807
Dia 14 de gener == Ha mort en est matí una linda senyoreta de Barcelona; esta, filla de la Sra. Bacardí, No sé si, son mal d'infecció, ab barreja de mal d'enamorament a certa persona que no nombro.==
Sent casa Bacardí no sé si en lo carrer d'en Lledó, immediata a la parróquia de Sant Just i Sant Pastor, s'ha senyalada a migdia sepultura general per demá.==

Pag.10, vol VIII. 1.808
Dia 13 de gener == Ha arribat aquí- i posa en la fonda Quatre Nacions, en la Rambla, casi davant del Teatro-, arribat d'Etrúria, lo senyor comandant de la tropa catalana, L'excel-lentíssim general Ofarril, ab un o dos edecans i alguns soldats per acompanyar-lo; i será regular per esperar i obsequiar quan arríbie la senyora reina d'Etrúria.==

Pag. 283, vol. IIIV. 1.810
Dia 16 de juliol == Novament fa tocar més los sacs dels gemecs, a tots los senyors i demés hasendats, la providéncia emanada del Consell de Regéncia, de tenir que cedir la mitat dels delmes pels crescudíssims gastos de l'exércit i ádhuc l'altra mitat, que és compte de compte a nosaltres flaques bosses a necessitar-se; sent-ne recaudador de tans grossos caudals lo Sr. italiá Botí, que anys atrás havia representat en lo Teatro de Barcelona. I sabem lo que són los italians per lo tan amants de la creu, mes no de Jesucrist, sí que la del denaro, trobant-se ja lo tal senyor Botí aquí.

Está claro que D. Baltasar de Bacardí i Tomba, se inicia en el negocio de la hostelería, con la construcción del Hostal Cuatro Naciones. Nombre que, casi con seguridad viene dado, por que en la plaza del Teatro siempre estaba llena de “Gabatxos, Italians y Alemanus”

De la editorial Omega, el libro "Las Buenas Familias de Barcelona" de Gary Wray Mcdonoh, trascribo literalmente lo que a continuación dijo:
Pagina 207,