Saga Bacardí
00446
ALQUILER DE TIERRAS EN SANS HACIA JOAN MONER Y FRANCESCH CERDÁ, POR BALTASAR DE BACARDI Y TOMBA, QUE ACTUA COMO APODERADO DE SU PADRE
.

En la ciutad de Barcelona als setse dias del mes de Setembre del any del Naixement del Sor. De mil setcents vuitanta y zinc.
Sia a tots manifest com jo Baltasar Bacardí y Tomba comerciant ciutadá de Barcelona, com a procurador per estas, y moltas altres cosas ab libre y general administració legitimament constituhit per lo Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Sor. Del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestán en la present ciutat populat mon pare, com de ma procura consta ab altre acte rebut en poder del avall escrit notari als vint y set dias del mes de Decembre del any del Naixament del Sor. De mil setcents vuitanta y dos, del qual lo mateix infrit notari ab lo present dona fee. En dit nom : Per temps de zinc anys los tres primers forzosos, y los dos ultims voluntaris, aixi a la una part, com a la altre, y que comensaren a correr lo dia dotse dels corrents mes y any, y finiran lo dia onse del mes de Desembre de mil set cents noranta: De ma espontanea voluntat, y certa ciencia, llogo, y per titol de lloguer concedesch a Joan Moner paages del Pla de esta ciutat de Barcelona y a Francesch Cerdá pages, de la parroquia de St. Andreu de Palomar bisbat de Barcelona, los dos a estas cosas presents, y avall aceptants, als seus, y a qui ells voldrán durant dit temps: Tot aquell hort clos de parets ab la aigua viva, que dit Magnifich Sor. Mon pare y principal te a favor per lo riego del mateix hort, junt ab tots los arbres fruyters de diferents especies en ell plantats, y ab part de la casa del mateix hort, y que se ha destinat de comú consentiment de las parts per la habitació dels sobrenomenats llogaters, ab dos safareigs lo un gran, y lo altre xich qual hort lo mateix Magnifich Sor. Mon pare y principal te per sos certs y legitims titols, y poseheix en lo terme de la parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat y territori de Barcelona.Lo qual lloguer en dit nom fas aixis com millor dir y entendrer se pot, baix los pactes y condicions seguents: Primo: Que degan los sobrenomenats llogaters menar lo dit hort, y tractar la referida part de casa, com pertany a bon conductor, y a la fi de dit temps deixarho tot en res per culpa sua deteriorat: Irtem: Que dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell quant vinga lo cas, de deixar, o de haver de deixar lo referit hort los dalt nomenats llogaters dega solament abonarlos las verduras que a les hores se encontren en ell, estimadas per dos expeerts elegidors un per cada una de las parts. Item: Respecte que dits llogates tenen a son favor las peras, y pomas de Yvern que se troban vuy en los arbres del referit hort, per so será de la obligaació de aquells lo ultim any de cultivarlo, deixar en los arbres de dita especie de fruits la cullita pendent de aquell any, sen poder pretendrer cosa alguna. Item: Que sie de la obligació de dits llogaters lo sembrar cada any en las terras de dit hort, una mojada y mitja de Canem, variant de terra em la plantada de cada any; Quedant empero a la llibertat de dits llogaters lo ultim any del present llooguer lo plantar canam, o altre llevor en la mojada y mitja de terra que en los anys antecedents estaran pprecissats en plantarla de canam com y tambe que treta la primera cullita en lo referit ultim any, de dita mojada y mitja de terra, pugan solament sembrar mongetas en ella. Item: Que no pugan dits llogaters sembrar mungetas especie de gra de espiga, en lo terreno ahont se troban plantats los aarbres fruyters. Item: Que degan dits llogaters espurgar degudament, y empaltar los dits arbres fruyters, y morint part de ells, plantarne de nous, sens que pugan pretendrer cosa alguna mes, que lo que hauran àgat per lo valor dels plansons; Y aixi mateix será de la sua obligació, lo plantar aquell sens poder pretendrer cosa alguna ab est motiu: Y en cas de faltarhi escarroferas al dexarlo, que a cosrta de ell puga dit Magnifich Sor. Bathasar Bacardí y Clavell ferlas plantar. Item: Que digan dits llogaters plantar la porció de terreno de dit hort, que sia menester, y que sels aseñalará a fi que regr pugan correr las aiguass. Item: Que en cas que dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell vulga plantar llimoners en las veradas de las parets del dit hort, pagant dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell los plansons, degan los expresats llogaters plantarlos, y cuidar de son cultiu, sens poder pretendrer cosa alguna. Item: Que degan dits llogaters, o lo un de ells ab sa familia aposentarse en la dita part de casa que sels ha señalat, y fer continua habitació en ella; Y aixi mateix fer limpiar a lo menos dos vegadas lo any, en la ocasió que ho solicite dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell los dos dalt dits safareigs, sens poder pretendrer cosa alguna, y que en cas de no ferlos netejar, puga lo mateix Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell manar que se fasse a costas de dits llogaters. Item: Que no pugan los prenotats llogaters rentar, ni permetrer que peprsona alguna rentia en lo safareig gran de dit hort, y aixi mateix que no pugan ells estendrer, ni permetrer tampoch que altre estengan roba dins de dit hort. Item: Que sempre que dit Sor. Baltasar Bacardí y Clavell sol ab sa familia, o ab alguna comitiva, o qualsevol de la sua familia vagen en la part de dita casa se ha reservat degan donar los dits llogaters las verduras, y fruytas del mateix hort, que necesiten sens poder pretendrer cosa alguna. Item: Que quant vinga lo cas de deixar dits llogaters, o haver de deixar lo referit hort, que dit Sor. Baltasar Bacardí y Clavell sols dega abonarlos lo alfals de una sola mojada (en cas de serhi) estimat per un expert per part, y devant estos en aquella ocasió unicament de brot del alfals que se encontre en ell, y no de la arrels de aquell, ni milloras de la terra ahont será plantat. Item: Que en cas de disminuirse la aigua de dit hort de forma que per falta de ella sentisen perjudici los referits llogaters, que dega dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell ferlos la baixa del lloguer corresponent al temps que se exprimentará la disminució de dita aigua, a judici prudent de dos exprets elegidors, un per cada una de las parts. Item: Que degan dits llogaters, a mes del preu avall escrit, pagar anjnualment lo catastre carregat dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell per rahó de dit hort, y de la casa de aquell. Item: y finalment ab pacte. Que respecte de ser voluntaris a qualsevol de las parts, los dos iltims de dits zinc anys, que tenen a sa llibertat, o be no consentint lo indicat Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell que aquells los proseguescan que degan mutuament avisarse un any antes de finirse los tres anys forzosos de dit lloguer. Y aixi ab dits pactes, y no sens ells prometo jo lo dalt expresat Baltasar Bacardí y Tomba, com a procurador predit, als sobrenomenats llogaters no remourerlos durant dit temps del referit hort, y de la part de casa de aquell, que per sa habitació sels ha destinat per rahó de major, menor o consemblant preu, ni per altre motiu. Lo preu del present lloguer per tot lo dit temps de zinc anys son mil y sinchcentas lliuras barcelonesas, a rahó de trescentas lliuras per cada un de ells, pagadoras annualment de sis en sis mesos posposadament, comensant a fer la primera paga lo dia onse del mes de Mars, y la seegona lo dia onse del mes de Setembre lod dos del any propvinent de mil set cents vuitanta y sis, y aixis consecutivament los demes anys en semblant terminis: Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut a la lley que sube als engañats en mes de la mitat del jus valor de la cosa, y a tot altre pret y lley que favorirme pogues. Dono en dit nom, y cedesch als sobrenomenats llogaters, tot quant las ditas cosas per mi a ell llogadas podrían valer mes del preu sobredit: Prometent en lo mateix nom lo present lloguer ferlos valer, y tenir, y estarlos de ferma, y legal evicció semppre, y en qualsevol cas ab restitució y esmena de danys y gastos; Per seguretat del que obligo tots los bens de dit Magnifich Sor. Mon pare y principal mobles e immobles, pesents y veniders, renunciant a qualsevol pret y lley que en dit nom favorirme pogués, y a la que prohibeix la general renunciacio sens precehir la especial. Y presents nosaltres los sobrenomenats Joan Moner y Francesch Cerdá llogaters predits llohant, y aprobant las ditas cosas, y lo present lloguer acceptam, per lo preu y pagas que sobre se expresan, y ab los pactes dalt insertats, a tot lo que expresament consentim. De nostra espontanea voluntat, y certa ciencia prometem al indicat Sor. Baltasar Bacardí y Tomba, com a procurador predit, a estas cosas present; No sols que pagarem lo dalt dit preu en las pagas y pasos que alli se individuan, sino tambe que cumplirme tots los pactes sobre insertats, y lo demes que vinga a nosaltre carrech sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys, y gastos; Per seguretat del que obligam tots nostres respectius bens, y de cada un de nosaltres asolas mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucions, y accions dividideras, a la epistola del Emperador Adriá, y consuetut de Barcelona qual parla de dos, o mes que asolas se obligan, y a qualsevol altre pret, y lley de nostre favor. Y per pacte renunciam també a nostre propri for, submetenos al del Illustre Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior Seglar solament, ab facultat de variar de judici fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustrisim Sor. Corregidor, y en los de al de altre qualsevol superior secular com se ha dit obligant perso respectivament las nostras personas, y bens sobrereferits. Y confessam los tres contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, dins sis dias pproxims, per los fins y efectes expresats en la Real Pragmática sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam lo present escriptura en esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobrenotats: Essen presents per testimonis Andreu Trinqué jove sastre y Ramon Simon escrivent, los dos en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer a dits contrahents, y que per lo inddicat Joan Moner que digué no saber escriurer que firma per ell de son consentiment Ramon Simon testimoni predit.
Baltasar Bacardí y Tomba, Francesch Sardá, Per dit Joan Moner que diu no saber escriurer en sa presencia y de son consentiment firmo jo Ramon Simon testimoni. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.