Saga Bacardí
00455
ESCRITURA DE INSOLUTUNCACIÓN HACIA LA COMUNITAD DE SAN MIGUEL ARCANGEL, POR MARIANA Y JOAQUIN CUYÁS Y BURNIACH.


En nom de Deu. Sia a tots notori, com nosaltres Joaquim Cuyás notari real y causidich ciutadá de Barcelona, y Marianna Cuyás y Salamó conjuges en los noms de usufuctuari, y proprietaria respective. Pera pagar, y satisfer als Reverents Rector y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de la present ciuta, la quantitat de cent y onse lliuras moneda barcelonesa per concemblant que lo Magnifich Sebastiá de Salamó difunt ciutadá honrat de Barcelona, sogre y pare respective nostre havia cobrat dels elets de la concordia firmada per la universitat de la vila de Esparraguera Bisbat de Barcelona ab sos acrehedors per rahó de pencions de aquell censal de preu sinch centas lliuras, que dita Reverents Comunitat devia cobrar dels dits elects en virtut de certa consigna. Las quals cent y onse lliuras no havia satisfet a dits Reverents Rector y Comunitat. Per tant, y altrement, de nostre grat y certa ciencia. Per nosaltres y los hereus y successors de mi dita Marianna Cuyás y de Salamó insolutundonam, cedim, transferim, y transportam als sobredits Reverents Rector y Comunitat de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat, encaraque ausent y lo notari avall escrit, com a publica persona per ell, present y estipulant, y als seus en dita Comunitat successors perpetuament, tot aquell censal mort ja creat de preu, y proprietat vuytanta y sis lliuras, y penció al temps de sa creació quatre lliuras y sis sous, moneda Barcelonesa vuy emperó en virtut de la Real Pragmatica solament de dos lliuras onse sous y set diners que tots añs als disset dias del mes de Abril rebem en dits respective noms, y nos fan y prestan per los titols avall escrits los hereus y successors de Joseph Comas boter de la Parroquia de Sant Cipriá de Tiana Bisbat de Barcelona , junt ab totas las pencions y porrata de dit censal fins al dia present cessas, y degudas, pencions y porrata en avant devedoras y lo preu de aquell en cas de lluhició. Y es de saber que lo dit censal está subgecte al pacte de redimir, lo que deurán obcervar los dits Reverents Rector y Comunitat y sos successors. Y nos especta lo sobre dit censal a saber a mi dit Joaquim Cuyas com a usufructuari dels bens dotals de dita Marianna muller mia, constant entre ella y mi lo matrimoni. Y a mi dita Marianna com a hereva de la universal heretat y bens que foren de Cayetana Salamó y Texidor difunta muller de dit Sebastiá Salamó mon pare ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder del Dr. Jaume Mas y Navarro notori publich real collegiat de número de Barcelona, als nou dias del mes de Mars, del any mil setcents cinquanta y quatre, usant de la facultat al sobredit Sebastiá Salamó donadora per dita Cayetana muler sua ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder de Joseph Francisco Fontana notari publich de Barcelona als sis dias del mes de Mars, del any mil setcents trenta y nou, a la dita empero Cayetana Salamó y Teixidor mare mia espectava lo sobredit censal per compra que del mateix censal en havia fet de Theresa Colomer, Teixido, Vergés y Vich muller del Magnifich Dr. en drets Jaume Colomer y Umbert en la vila de Granollers domiciliat (segons se afirma) ab acte rebut en poder de dit Joseph Francisco Fontana notari als disset dias del mes de Noembre, del any mil setcents trenta y quatre. Y la dita Theresa Colomer y Teixidor espectava per sos certs, y legitims titols. Las quals insolutundació, cessió, translació, y transportació fem en dits respective noms, aixi com millor dir, y entendrer se pot. Extrahent las ditas cosas de ma y poder nostre, y posant aquellas en las de dits Reverents Rector y Comunitat y de ss successors. Prometent entregarlos possessió corporal, real, actual, o quasi de las ditas cosas insolutundonadas y cedidas. Donantlos en dits respective noms facultat, y poder peraque de sa propria authoritat se la pugan penrrer, y retenir, ab lausula de constitut. Cedintlos aixi mateix tots los drets, y accions a nosaltres en dits respective competents, y espctants en ditas cosas isolutundonadas y cedidas. En virtut dels quals drets, y accions cedits, pugan dits Reverents Rector y Comunitat y sos successors demanar, exhigir, rebrer, y cobrar las pencions, y porrata de dit censal fins al dia present degudas. Com y també las pencions y porrata, que en avant se deurán, y lo preu del mateix censal en cas de lluhició. Y del que rebran, y cobraran pugan firmar qualsevols apocas, recibos, y altres oportunas escripturas, exposar clams, y reclams, e instar qualsevols execucions. Y aixi mateix absoldrer, y definir lo sobredit censal en cas de lluhició. Firmant per est efecte qualsevols absolucions y difinicions ab las clausulas acostumadas. Y altrement usar de dits drets cedits, en judici, y fora de ell com millor los aparega, constituhint als mateixos Reverents Rector y Comunitat y als seus en pppprocuradors nostres, com en cosa propria. Dient e intimant als dits hereus y successors de Joseph Comas boter debitors censalistas, y demes que convinga, peraque en forsa del present acte poguen, y satisfassan als sobredits Reverents Rector las pencions y porratas de dit censal fins lo dia present cessas, y degudas, com y també las piencions y porratas en avant devedoras, y lo preu de aquell en cas de lluhició, aixi com antes de la present insolutundació nos devia satisfer, y pagarnos altre intima no aguardant. Convenint, y en bona fe prometent en los referits respective noms als mencionats reverents Rectors, y Comunitat, que los farem valer, y tenir la present insolutuncació contra qualsevols personas, y los en estaren de ferma y legal evicció, a saber per contractes y negocis, propris de nosaltres en dits respective noms, y del altre de nosaltres assolas, co y també de dits Sebastiá y Cayetana Salamó, y del altre de ells solament, y no altrement, ni en altre manera. Y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas, estipuladas segons estil. Per lo qual cumpliment obligam als referits Rents. Rector, y Comunitat, y als seus en dit censal successors, a saber, jo dit Joaquim Cuyás lo us de fruyt que tinch, y me competeix en los bens de dita muller mia. Y jo dita Marianna Cuyás y Salamó tots mos bens mobles, e immobles, haguts y per haver. Renunciant en quant en assó a qualsevol lley o dret, que valer y ajudar nos puga. Y especialment jo dita Marianna cerciorada primerament de tots mos drets per lo notari avall escrit renuncio al benefici Valleyá S.C. A favor de la donas introduhit, y a la authentica, que comensa, si quae mulier posita cod. Ad Valleyarum. Roborantho ab jurament que en nostras animas fem y prestam llargament. En testimoni del que los sobredits Joaquim Cuyás y Marianna Cuyás y Salamó comjuges (als quals jo lo infrascrit notari dono fe coneixer) otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Agost, del any de la Nativitat del Señor de mil setcents cinquanta y set. Y ho firmaren de a propria. Essent presents per testimonis Vicent Maymir estudiant en Grammatica, natural de la Parroquia del Hospitalet Bisbat de Barcelona, vuy en esta ciutat habitant, y Anton Costa pagés, habitant en lo territori de Barcelona per ditas cosas cridats. Enmendatu. Barcinona vale ita approbat notario infrui.
Joaquim Cuyás, Mariagna Cuyás, En poder de mi Francisco Comelles notari.