Saga Bacardí
00458
ESCRITURA DE PAGO DE DOTE, POR CREACION DE CENSAL HACIA CIVINA, POR JOAQUIN CUYÁS Y BURNIACH.


Sie notori con Geronima Galceran, en primeras nubcias Cerdá, viuda, en ultimas nupbcias de Esteve Galcerán notari real y causidich y en primeras del Dr. en medicina Joan Cerdá, lo Dr. en drets Joan Cerdá en la present ciutat de Barcelona domiciliat, y Caetana Cerdá y Cuyás comjuges, De sa espontanea voluntat, baix emperó la cessió avall escrita, confessan, y en veritat regoneixen a Juan Civina pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de dita present ciutat, encaraaque ausent, y lo notari avall escrit per ell present, y estipulant, pagant per Joaquim Cuyás notari real y causidich ciutadá de la referida present ciutat, y de aquellas mil doscentas lliuras barcelonesas que son lo preu de aquell censal, per lo mateix Joaquim Cuyás a favor del dit Joan Civina venut y originalment creat, ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als sis Mars prop passat. Que ab lo modo avall escrit los ha donát y pagat la quantitat de mil y doscentas lliuras barcelonesas, que son y servexen a ells dits atorgants, so es a la dita Caetana Cerdá y Cuyás, a compte de aquellas dos mil lliuras barcelonesas, semblants de que dit Joaquim Cuyás feu donació y prometé pagar a ella dita Caetana filla sua en satisfació de tots los drets de legitima paterna, y materna, part de creix y demes que pogués pretendrer en las heretats y bens dels dits sos pares, coma par ab lo primer dels capitols matrimonials, firmats y jurats per y entre dits D. en drets Joan Cerdá de una, y la referida Caetana Cerdá y Cuyás de part altre, rebuts en poder del dit, e infrit notari lo die divuyt Febrer tamté prop pasat, las mateixas que per dita Caetana Cerdá y Cuyás foren en dot per dot y en nom de dot sua constituidas, y aportadas als dits Geronima Galcerán antes Cerdá y Dr. en drets Joan Cerdá sogra y marit seus respective,d e y per rahó de las quals lin feren y firmaren carta dotal y de esponsalici ab altre dels mateixos capitols la paga de ditas mil doscentas lliuras barcelonesas es que aquellas confessan haver rebut del dit Joan Civina, ab diner comptant realment y de fet a sas liberas voluntats per ma de tercera persona de la qual quantitat se incorporá la dita Geronima Galcerán y antes Cerdá. Y aixi renunciant a la excepció de no haver rebut comptant la dita quantitat a la cosa no ser aixis, y a tot altre dret, y lley que afavorir ls puga, no sols firman la presenta pocha, sino també per quant antes de la present pga y en lo acte de ella fonch convintguda la cessió avall escrita. Perso sens emperó evicció ni obligació de sos bens, cedexen al dit Joan Civina, y als seus tots los drets y accions a ells dits atorgants espectants per lo cobro de dita quantitat del sobredit Joaquim Cuyás, sogre y pare respective de dits conjuges Dr. Joan y Caetana Cerdá y Cuyás y dels seus. En virtut dels quals drets puga lo mateix Joan Civina y los seus defensar lo precalendat censal contra qualsevols, personas y usar de dits drets axi en judici com fora de ell, constituhint a ell, y als seus procuradots com en cosa propria. Prometent contra las ditas cosas no fer ni venir per alguna causa, o rahó. En testimoni del que axi ho firman en la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Maigt del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta. Essent presents y cridats per testimonis Joseph Vilademunt Sabater ciutadá de la present ciutat, y Miquel Servet jove veler en la mateixa ciutat habitant. Y dits Señors confessants als quals jo lo notari avall escrit fas fe coneixer, han firmat de sa respective mans.
Geronima Galceran, Dr. Juan Cerdá y Soler, Gaietana Cerdá y Cuyás, En poder de mi Ramon Font y Alier notari.