Saga Bacardí
00466
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN A INQUILINOS Y OTROS, DE QUE DEBEN PAGAR A JOQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


Sie notori com en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Febrer del any del Naixement del Señor de mil setcents setantay nou, Joaquim Cuyás y Salamó escrivent en la ciutat de Barcelona resident, com a tenutari per los drets dotals, que competian a la Señora marianna Cuyás y Salamó muller que fou del Señor Joaquim Cuyás y Burniach notari real, y causidich ciutadá de Barcelona sa mare, en y sobre los bens, que quant morí deixá dit Señor Joaquim Cuyás y Burniach son pare, espectants dits drets al sobredit Jaoquim Cuyás y Salamó, com a fill y hereu de dita Señora Marianna Cuyás y Salamó, y com millor en dret tinga lloch, y li sia mes profitós. Constituhit personalment junt ab mi lo notari y testimonis avall escrits en una casa, ab un portal fora obrint y ab son pati tras de ella contiguo situada en lo carrer Major de dit lloch de Sant Andreu de Palomar. Ha pres possessió corporal, real, y actual, o quasi de dita casa ab tots sos drets, y pertinencias en lo modo seguent, a saber es, que constituhit personalment en lo portal de dita casa, ha tancat la porta de dit portal, tornantla despres a obrir sens contracicció alguna en señal de verdadera possesió. Protestant, que la mateixa casa enteníapossehir, no sols real, sino corporalment, o quasi. E immediatament per mi lo dit, e infrit notari feu notirifació la possessió de la referida casa a Francisca Torras viuda de Joan Torras adroguer de dita Parroquia, inquilina de dita casa, injungintli que de vuy en avant regonega per possessor de la mateixa casa, a dit Joaquim Cuyás y Salamó, y li corresponga lo lloguer de ella, aixi com antes lo corresponia a dit Joaquim Cuyás y Burniach son pare altre intima no aguardada y sots pena de iterar la paga. A lo que ha respost dita Francisca Torras inquilina predita, que so donava per notificat, y pagaria com se li preseeriu, perque a ella tot li es una cosa pagar a un, o a altre. De totas las quals cosas lo nomenat Joaquim Cuyás y Salamó ha requirit a mi dit y avall escrit notari en llevas acte publich, que fonch fet en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes, y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Sebastiá Solans, y Serra escrivent y Damiá Anglada jove llogater de mulas en dita ciutat de Barcelona rsident per ditas cosas cridats, y pregats.

Immediatament en continuació de dita possessió lo mateix Joaquim Cuyás y Salamó constituhit personalment junt ab mi dit y avall escrit notari y testimonis sobre nomenats en altre casa ab un portal obrint situada en dit lloch de Sant Andreu de Palomar, y en lo barri que es al detras de la casa sobre designada, Ha pres possessió corporal,r eal, y actual, o quasi d edita casa ab tots sos drets, y pertinencia sen la forma seguent, a saber es: Que constituhit personalment en lo portal de dita casa, ha tancat la porta de dit portal tornantlo despres a obrir, sens contradicció alguna, en señal de verdadera possessió. Protestant, que la mateixa casa entenia possehir, no sols real sino corporalment, o quasi. Y en continent per mi dit y avall escrit notari feu notificar la possesssió de dita casa, a la sobredita Francesca Torras viuda com a encarregada de la clau de la expressada casa, per ausencia de Theresa Sabadell, viuda de Geroni Sabadell pagés de dita Parroquia inquilina de la mateixa casa, injungistli, que de vuy en avann regonega per possessor de la citada casa a dit Jaoquin Cuyás y Salamó y li corresponga lo lloguer de ella aixi com antes lo corresponia a dit Joaquim Cuyás y Burniach altre intima no aguardada, y sots pena de iterar la paga. A lo que ha respost dita Francesca Torras, que so donava per notificat, y que hi previndria a dita Theresa Sabadell peraque pagues com se li prescriu, pues a ella tot lo seria una cosa pagar a u, o a altre. De totas las quals cosas lo sobredit Joaquim Cuyás y Salamó ha requirit a mi dit, y avall escrit notari en llevés acte publich. Que fonch fet en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats per ditas cridats y pregats.

Seguidament en continuació de la dita possessió, constituhit personalment lo refrit Joaquim Cuyás y Salamó junt ab mi dit y avall escrit notari, y testimonis sobre nomenats en aquella pessa de terra dita “Lo Hort” ab alguns abres fruyters de tinguda de una mojada poch mes, o menos ab aygua del Rech Condal pera regarse situada en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar al costat de dit Rech, ha pres possessió corporal, real, y actual, o quasi de ella, ab tots sos drets, y pertinencias en esta forma a saber es: Que introdduhit dins dita pessa de terra, ha rpes un puny de terra, y herbas espargintlas en alt, en señal de dita possessió. Protestant que no sols ab la cosa, sino també ab lo animo eninia posehir, E immediatament per mi dit y avall escrit notari feu notificar la possessió de dita pessa de terra al sobredit Joaquim Cuyás y Salamó, y lo corresponga lo lloguer de ella, aixi com anes pagarlo devia a dit Joaquim Cuyás y Burniach altre intima no aguardada y sots pena de iterar la paga. A lo que ha respost dit conductor, que so donava per notificat, y que pagaría com se li prescriu, perque a ell tot lo es hi pagar a un, o a altre. De totas las quals cosas lo nomenat Joaquim Cuyás y Salamó, ha requirit a mi dit y avall escrit notari en llevas acte publich, que fonch fet en la referida Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats per ditas cosas cridats y pregats.

Semblantment en contiuació de dita possessió, constituhit personalment lo sobredit Jaoquim Cuyás y Salamó, junt ab mi dit notari y testimonis dalt expressats en presencia de Joan Roig teixidor de lli de la referida Parroquia, injungi y maná a est, que la penció corrent, pensions y porratas en avant devederas de dos lliuras deu sous, que son la mitat del cens de pensió cinch lliuras, que tots anys als vint y cinch Juny deu fer y prestar per rahó de una casa, o cos de casa ab son portal obrint y ab sa eixida tras dita casa, que te, y posseheix en dit lloch de Sant Andreu de Palomar y carrer dit lo Carrer Nou, las done, pague y corresponga de vuy en avant al dit Joaquim Cuyás y Salamó, y que posas a est en la possessió corporal, real, y actual o quasi de las ditas dos lliuras deu sous, mitat del sobredit cens. Y dit Joan Roig responent a ditas cosas, diu que pagará com se li prescriu e injungeix. Y en señal de la possessió de dita mitat de cens, entregá al mateix Joaquim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres y vers si se ha retingut, en señal de la verdadera y actual possessió entregada y per ell presa de la sobredita mitat de cens. De totas las quals cosas lo referit Joaquim Cuyás y Salamó requirí a mi dit y avall escrit notari formas lo present acte publich. Que fonch fet en dita parroquia de Sant Andreu de Palomar dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis los sobre descrits per ditas cosas cridats, y pregats.

Aixi mateix en continuació de dita possessió, constituhit personalment lo sobredit Joaquim Cuyás y Salamó, junt ab mi dit notari y testimonis dalt mencionats en presencia de Francesch Sitjá pages de la referida Parroquia, injungí y maná a est que la mitat d ella pensió corrent, pensions y porratas en avant devedoras de aquell cens de pensió set lliuras deu sous, que tots anys ab un portal obrint y ab sa eixida tras de ella que te, y posseheix en lo carrer Nou del sobredit lloch de Sant Andreu de Palomar, los done, pague y corresponga de vuy en avant al dit Jaoquim Cuyás y Salamó aixi com antes pagar los devia al sobredit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió corporal, real, y actual, o quasi de dita mitat de cens. Y dit Francesch Sitjá responnent a ditas cosas diu, que pagará com se li injungeix, y mana y en señal de la possessió de dita mitat de cens, entregá al dit Joaquim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres y vers si se ha retingut en señal de la verdadera y actual possessió per ell rpesa de la referida mitat de cens. De totas las quals cosas lo expressat Joaquin Cuyás y Salamó requiró a mi dit y avall escrit notari rebes lo present acte publich. Que fonch fet en dita parroquia de Sant Andreu de Palomar dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis los demunt notats per ditas cosas cridats y pregats.

No menos en continuació de dita possessió constituhit personalment lo mencionat Jaoquim Cuyás y Salamó, junt ab mi lo notari y testimonis sobre y avall escrits en presencia de Maria Lluciá muller de Francisco Lluciá pagés de la expressada Parroquia, ausent, injungí y maná a dita Maria, que la pensió corresponent, pensions y porratas en avant devedoras del cens penció trenta lliuras, que tots anys als dinou de Octubre lo sobredit Francisco Lluciá son marit fa, y presta per rahó de una pessa de terra de vinya plantada de tinguda de tres mojadas poch mes o menos, que te y posseheix en lo terme de dita Parroquia y partida dita “La Pedrera”, las done, pague, y corresponga a dit Joaquim Cuyás y Salamó aixi com antes pagar las devia al sobredit Jaoquim Cuyás y Burniach, posantho en possessió corporal, real, y actual, o quasi del mateix cens, Y la dita Maria Lluciá responent a ditas cosas, diu que pagará com se li injungeix, y mana, y en señal de la possessió de dit cns, entregá al dit Joauim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres, y vers si se ha retingut, en señal de la verdarera y actual possessió per ell presa del expressat cens. De totas las quals cosas lo mateis Joaquim Cuyás y Salamó requirí a mi dit y avall escrit notari en llevás aacte publich. Que fonch fet en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt continuats per ditas cosas cridats, y pregats.

Semblantment en continuació de dita possessió, constituhit personalment lo referit Joaquim Cuyás y Salamó, junt ab mi lo notari y testimonis sobre y avall descrits en presencia de Marianna Tarré viuda de Melchior Tarré pages de dita Parroquia, injungí y maná a esta que la penció, eo la mitat de la pensió, corrent pensions y porratas en avant devedoras de aquell cens de pensió cinch lliuras, que tots anys als onse Abril fa y presta per rahó de una casa ab sa eixida, o pati tras de ella, que te y posseheix en lo carrer Nou de dita Parroquia, o lloch de Sant Andreu de Palomar, los doné pagué y corrresponga de vuy en avant al sobredit Joaquim Cuyás y Salamó, aixi com antes pagar los devia a dit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió corporal, real, actual o quasi de dita mitat de cens. Y Dita Marianna Tarré responent a ditas cosas diu que pagará com se li imjungeix. Y en señal de la possessió de dita mitat de cens, entregá al dit Joquim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres, y vers si se ha retingut, en señal de la verdadera y actual possessió per ell presa de la sobredita mitat de cens. De totas las quals cosas lo mateix Joaquim Cuyás y Salamó requiró a mi dit y avall escrit notari en formás acte publich, Que fonch fet en dita Parroquia de Sant Andreu de Palomar dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats per ditas cosas cridats, y pregats.

Seguidament en continuació de dita possessió constituhit personalment lo sbredit Joaquim Cuyás y Salamó junt ab mi lo notari y testimonis predits en rpesencia de Joseph Marimón pagés y rejoler de la expressada Parroquia, injungí, a est que la pensió corren, pensions y porratas en avant devedoras de aquell cens de pensió trenta vuyt lliuras que tots anys als primer de Agost fa, y presta per rahó de aquella pessa de terra dita “Lo Camp de la Creu”, de tinguda de quatre mojadas poch mes, o menos, que te y posseheix en lo terme de dita parroquia, las doné, pagué, y corresponga al dit Joaquim Cuyás y Salamó de vuy en avant, aixi com antes pagar las devia al referit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió corporal, real, y actual, o quasi del mateix cens. Y dit Joseph Marimon responent a ditas cosas, diu que pagará, com se li prescriu, y enjungeix. Y en señal de la possessió de dit cens, entrgá al expressat Jaoquim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres y vers si se ha retingut en señal de la verdadera y actual possessio per ell presa del sobredit cens. De totas las quals cosas dit Joaquim Cuyás y Salamó requirí a mi dit, y avall escrit notari en rebes acte publich. Que fonch fet en la referida Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes y any dalt notats. Essent presents per testimonis los sobre descrits, per estas cosas cridats, y rpegats.

Aixi mateix en continuació de dita possessió constituhit personalment dit Joaquim Cuyás y Salamó, junt ab mi lo notari y testimonis sobre y avall escrits en presencia del nomenat Joan Camaró injungí, a est, que la pensió corrent, pensions y porratas en avant devedoras del cens pensió sinch lliuras que tots anys al primer Janer presta per rahó de aquella pessa de terra de vinya plantada de tinguda de una mojada poch mes o menos, que te, y posseheix en dits terme y Parroquia, y en lo lloch dit “Collblanch” las done, pagué, y correspongá al dit Joaquim Cuyás y Salamó de vuy en avant, aixi com antes pagar las devia al sobredit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió corporal, real, y actual, o quasi del mateix cens. Y dit Joan Camaró responent a esta cosas, diu que pagará com se li imjungeix, y prescriu, y en señal de la possessió de dit cens entregá al referit Joaquim Cuyás y Salamó un diner, que est ha pres, y vers si se ha restingut en deñal de la verdadera, y actual possesió per ell presa del expressat cens. De totas las quas cosas lo mateix Joaquim Cuyás y Salamó requirí a mi dit y avall escrit notari en formas acte publich. Que fonch fet en la sobredita Parroquia de sant Andreu de Palomar, dia, mes y any expressats. Essent presents per testimonis los demunt notats per ditas cosas cridats, y rpegats.

No menos en continuació de la referida possessió, constituhit personalment lo sobredit Joaquim Cuyás y Salamó junt ab mi dit notari y testimonis sobre nomenats en presencia de Pere Casanovas pagés de dita Parroquia, injungi a est. Que las dos parts de vi, y cent garbons de cada set parts de vi que resultaran de aquella pessa de terra de vinya plantada de tinguda de una mojada y mitja poch mes o menos, que te y posseheix a rabassa morta en los sobredits terme, y Parroquia sobre la Hermita de la Santissima Trinitat, las done, y correspogna annualment, devuy en avant al dit Joaquim Cuyás y Salamó, aixi com antes pagar, y correspondrer devia, al dit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió corporal,r eal, y actual, o quasi de ditas dos parts de vi, y cent garbons. Y lo dit Pere Casanovas responent a ditas cosas, diu, que pagará com se li impungeix y prescriu, perque a ell tot li es una cosa pagar, a un, o a altre. De totas las quals cosas lo mateix Joaquim Cuyás y Salamó, requirí a mi dit y avaall escrit notari en llevás acte publich, que fonch fet en dita Parroquia de Sant Andrey de Palomar, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats per ditas cosas cridats, y pregats.
Finalment en continuació de dita ppossessió, constituhit personalment dit Joaquim Cuyás y Salamó junt ab mi lo notari y testimonis sobre y baix escrits en presencia de Joseph Casanovas pagés de la referida Parroquia, injungí a es, que las dos parts de vi, y cent garbons de cada set parts de vi, que resultaran de aquella pessa de terra de vinya plantada de tinguda una mojada y mitja poch mes, o menos, que te, y posseheix a rabassa morta en dits terme, y Parroquia sobre la dita Hermita de la Santissima Trinitat las doné y pagué annualment devuy en avant al dit Joaquim Cuyás y Salamó, aixi com antes ho vorresponia al referit Joaquim Cuyás y Burniach, posantlo en possessió de las mateixas dos parts de vi, y cent garbons. Y lo dit Joseph Casanovas responent a ditas cosas, diu, que pagará com se li prescriu, e injungeix, perque a ell tot li es una cosa pagar, a un o pagar a altre. De totas las quals cosas lo referit Joaquim Cuyás y Salamó requirí a mi dit y avall escrit notari en formás lo present acte publich. Que fonch fet en la mateixa Parroquia de Sant Andreu de Palomar, dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis los sobredits Sebastiá Solans y Serra escrivent y Damiá Anglada jove llogater de mulas en dita ciutat de Barcelona residents per ditas cosas cridats, y pregats.
Joaquim Cuyás y Salamó. En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari que fono fe coneixer, a dit requirent, que firmá de sa propria ma.