Saga Bacardí
00483
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE MARIMÓN Y FALQUÉS, HACIA ANTONIA ARTIGAS Y SOCIATS.


Sia a tots notori, com Antonia Cuyás y Artigas viuda del difunt Joanquim Cuyás notari real causidich, ciudadá de Barcelona, com a thenutaria per son dot, y altres drets, y credits de la universal heretat y bens que foren de dit son marit, segons la antigua, y observada consueetut de Barcelona, y consuetut General de Cataluña feta en Perpiñá, que comensa; Hac nostra. Y sens perjudici de dita tenuta usufructuaria del smateixos bens per dit son marit deixada ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder de D. Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona als sis Janer del any mil setcents setanta, y vuyt, en dits noms firma per rahó de Señoria, y en quant a son interés lo acte de establiment fet, y firmat per Joseph Marimon pagés y rajoler, a favor de Gabriel Falqués mestre de casas, tots de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat y territorio de Barcleona, a cens de dos lliuras, y deu sous en nuda percepció. Y ab entreda de un parell de capons, de un tros de terra, que compon un triangol y es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra continent en si quatre mojadas poch mes o menos, situada en lo terme de dita Parroquia, cerca lo camí Real, dita “Lo Camp del Empedrat”. La qual se te per la otorgant en dits respective noms com a succehint als hereus de Francisco Colomer y Cuyás pagés de la referida Parroquia de Sant Andreu de Palomar a cens de trenta, y vuyt lliuras barcelonesas, tots añs pagadoras en lo die de Sant Pere, y Sant Felix del mes de Agost, en nuda percepció. Peró ab empara pera persibir dit cens, fadita, a obs de retenir y firma pera conservar los dits, com tots queda llargament explicat en dit acte de establiment rebut en poder del Dr. Felix Veguer y Avellá notari publich de número de Barcelona als quinse de Janer proxim passat. Salvos a la otorgant en dits respective noms tots los censos forsan deguts, y no pagats, y altres qualsevols drets dominicals. La qual firma per rahó de señoria fa dita Antonia Cuyás y Artigas en dits respective noms (a la qual jo lo infrit notari dono fe conexer) en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y sis. Y ho firmá de ma propria. Essent presents per testimonis D. Felix de Texidor en Barcelona domiciliat, y Joseph Maria Lafont y Rovira escrivent en dita ciutat habitant.
Maria Antonia Cuyás y Artigas Vda. En poder de Francisco Comelles notari publich de número de Barcelona, intervenint com a substitut per sa ocupació jo Anton Comelles notari publich de dit número.