Saga Bacardí
00484
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE MARIMÓN Y MORROS, HACIA ANTONIA ARTIGAS Y SOCIATS.


Sia a tots notori, com Antonia Cuyás y Artigas, viuda del difunt Joaquim Cuyás notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, com a thenutaria per son dot, y altres drets y credits de la universal heretat y bens que foren de dit son marit, segons la antigua y observada consuetut de Barcelona, y constitució General de Cataluña, feta en Perpiñá que comensa. Hac nostra. Y sens perjudici de dita tenuta, usufructuaria dels mateixos bens per dit son pmarit deixada, ab son ultim, y valido testament que feu, y firmá en poder del Dr. Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona als sis de Janer del any mil setcents setanta y vuyt. En dits noms, firma per rahó de Señoria, y en quant a son interés lo acte de establiment fet y firmat per Joseph Marimón pagé sy rajoler a favor de Jaume Morros pages, tots de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat y territorio de Barcelona, a cens de quatre lliuras, y dos sous, en nuda percepció. Y ab entrada de un parell de capons, de un tros de terra de un cos, a fi y efecte de efidicar casa, que te de ample vint y vuyt palms y de llarch de un cantó, cen t trenta nou palms, y del altre cent sexanta palms, que es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra, convenint en si quatre mojadas, poch mes o menos, situada en lo terme de dita Parroqula cerca lo camí Real dita “Lo Camp del Empedrat”. La qual se te per la otorgant en dits respective noms, com a succehint als hereus de Francisco Colomer y Cuyás pagés de la referida Parroquia de Sant Andrey de Palomar, a cens de trenta y vuyt lliuras barcelonesas, tots añs pagadoras en lo dia de Sant Pere y Sant Felix del mes de Agost, en nuda percepció. Pero ab empera pera percibir dit cens, fadita a obs de retenir, y firma pera conservar los drets, com tot queda lalrgament explicat en dit acte de establiment, rebut en poder del Dr. FelixVeguer y Avellá notari publich de número de Barcelona als vint y sis días del mes de Febrer proxim passat. Salvos a la otorgant en dits respective noms, tots los censos forsan deguts, y no pagats, y altres qualsevols drets dominicals. La qual firma per rahó de señoria fa dita Antonia Cuyás y Artigas en dits respective noms (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vutanta y sis. Y lo firmá de ma propria essent presents per testimonis D. Felix de Texidor en Barcelona domiciliat, y Joseph Maria Lafont y Rovira escrivent en dita ciutat habitant.
Maria Antonia Cuyás y Artigas Vda. En poder de Francisco Comelles notari publich de número de Barcelona, intervenint com a substitut per sa ocupació jo Anton Comelles notari publich de dit número.