Saga Bacardí
00485
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE MARIMÓN Y RIBÓ, HACIA ANTONIA ARTIGAS Y SOCIATS.


Sia a tots notori, com Antonia Cuyás y Artigas, viuda del difunt Joaquim Cuyás notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, com a thenutaria, per son dot, y altres drets, y credits de la universal heretat y bens, que foren de dit son marit, segons la aitngua y observada consuetut de Barcelona, y constitució General de Perpiñá, que comesa. Hac nostra. Y sens perjudici de dita tenuta usufructuaria dels mateixos bens, per dit son marit deixada, ab son ultim, y valido testament, que fei, y firmá en poder del Dr. Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona als sis de Janer del any mil setcents setanta y vuyt. En dits noms firmá per rahó de Señoria, y en quant a son interés, lo acte de establiment fet y firmat per Joseph Marimón pages y rajoler, a favor de Joseph Ribo pagés tots de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat y territorio de Barcelona, a cens de quatre lliuras, quinse sous y un diner, en nuda percepció. Y ab entrada de un parell de capons, de un tros de terra de un cos, a fi y efecte de fabricarhi casa, que te de ample vin t y vuyt palms, y de llarch de un cantó cent seixanta palms, y del altre cent vuitanta y sis palms y en part, y depertinencias de aquella pessa de terra, continent en si quatre mojadas poch mes o menos, situada en lo terme de dita Parroquia cerca lo camí Real, dita “Lo Camp del Empedrat”. La qual se te per la otorgant en dits respective noms, com a succehint als hereus de Francisco Colomer y Cuyás pagés de la referida Parroquia de Sant Andreu de Palomar, a cens de trenta y vuyt lliuras barcelonesas tots añs pagadoras en lo dia de Sant Pere y Sant Felix del mes de Agost, en nuda percepció. Peró ab empara pera percibir dit cens, fadiga a obs de retenir, y firma pera conservar los drets, com tot queda llargament explicat en ldit acte de establiment rebut en poder del Dr. Felix Verguer y Avellá notari publich de número de Barcelona als dinou de Mars proxim passat. Salvos a la otorgant en dits respective noms tots los censos, forsan deguts, y no pagats. Y altres qualsevols drets dominicals. La qual firma per rahó de Señoria fa dita Antonia Cuyás y Artigas en dit nom (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y sis. Y ho firmá de ma propria. Essent presents per testimonis D. Felix de Texidor en Barcelona domiciliat y Joseph Maria Lafont y Rovira escrivent en dita ciutat habitant.
Maria Antonia Cuyás y Artigas Vda. En poder de Francisco Comelles notari publich de número de Barcelona intervenint com a substitut per sa ocupació jo Anton Comelles notari publich de dit numero.