Saga Bacardí
00489
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE CENSO EN TIENDA DE CALLE BANYS NOUS, HACIA BOIX, POR JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


En nom de Deu sia, amen, y a tots notori. Com jo D. Joaquim Cuyás y Salamó ofiical meritori de la contaduria principal de Rendas generals del present Principat de Cataluña, en Barcelona domiciliat. Per quant ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y poch antes de la confecció de esta he establer al infrit Pere Boix totas aquellas casas desde terra fins al cel, antes ab un portal rodó antiguament ab dos, y vuy ab un portal quadrat, aont antes era dit portal rodó, per la botiga, que de molts añs a esta part se troba formada, en lo pla terreno de ditas casas, situadas en la present ciutat, en lo carrer dels Bañs Nous, devant la proa de Miser Quintana, que te dividit, y separat de aquellas altres casas, ab sa botiga, que tinch, y possehesch en dit carrer dels Bañs Nous a la part de mitg dia de las casas, sobre designadas a cens de noranta lliuras, tres sous, y tres diners, francas de corresponsió, y ab entrada de un parell de pollastres. Y resepcte, que en dit acte de establiment he donat facultat a dit adquisidor de poder lluhir de dit cens vuitanta nou mmiuras tretse sous, y tres diners en pensió, en nuda percepció, per dos mil nou centas vuitanta vuit lliuras, setse sous, y vuit diners quedant perpetuos las restants deu sous ab la obligació de haverse de lluhir lo dia present setanta vuit lliuras, tres sous, y tres diners en pensió per preu de dos mil siscentas sinch lliuras deu sous, y las restants onse lliuras, deu sous, en pensió per preu de trescentas vuitanta tres lliuras, sis sous, y vuit diners pagues lliuras semper, que li aparegués. Y volent dit adquisidor usar de la referida facultat, y altrament cumplir lo pacte continuat, en dit acte de establiment en quant a lluhir los sobre ditas setanta vuit lliurs tres sous, y tres diners per preu de ditas dos mil siscentas sinch lliuras, deu sous. Persó a efecte de lluir, y quitar tot aquel censal mort de preu setcentas lliuras, y opensió vint y una lliuras que tots anys als vuit de Novembre fas, y presto als Rnts. Pare Preposit y casa de Sant Mathias y Nustra Señora de la Esperansa de Clergues Regulars de Sant Caetano de la rpesent ciutat de Barcelona.
Item: Pera pagar y satisfer a dits Rnts. P. Preposit Casa de Clergues Regulars de Sant Ceatano doscentas quaranta sinch lliuras, sis sous pe rlas pensions de dit censal cens desdel any mil setcents setanta set fins al de mil setcents vuitanta set, tots inclusive y porrata discorreguda fins al dia present.
Item: Pera pagar y satisfer als Rnts. Prior y Comunitat de Pbres. De la Iglesia de Sant Joan de Jerusalem de esta ciutat cincentas setanta quatre lliuras, per las pensions vensudas desdel any mil setcents setanta vuit, fins al de mil setcents vuitanta set, tots ilclusius. Y mitja pensió vensuda, en lo dia o festa de Sant Joan del corrent mes de Juny del cens pensió vint y vuit lliuras, que tots añs la mitat en lo dia, o festa de San Joan del mes de Juny, y la altre mitat en lo dia, o festa de Nadal reben y deuhen rebrer, en y sobre las mencionadas casas establertas. Y altrament per expedició de mos negocis. De mon grat y certa ciencia per mi, y los meus hereus y successors vench, absolch, difinesch y remeto a dit Pere Boix xocolater ciutadá de Barcelona present, y avall acceptant, y a qui son dret y causa tindrá perpetuament setanta vuit lliuras tres sous y tres diners moneda barcelonesa en pensió, en nuda percepció del sobredit cens en Señoria mitjana de pensió noranta lliuras, tres sous, y tres diners francas de corresponsió, que tots añs en lo dia vint y set del mes de Juny dit Pere Boix, en forsa del precalendat establiment deu ferme y prestarme per raó de las sobredesignadas casas desde terra fins al cel antes ab un portal rodó, antiguament ab dos, y vuy ab un portal quadrat per la botiga que de molts añs a esta part se troba fromada en lo pla terreno de ditas casas, situadas en la present ciutat, en dit carrer dels Bañs Nous devant la Proa de Miser Quintana. Las quals se tenen, per mi en Señoria mitjana, ab sobredit cens de pensió noranta lliuras, tres sous, y tres diners francas de corresponsió, aixi com en virtut de esta venda y absolució, se tindrán per mi mateix a cens de dotse lliuras solament, també francas de corresponsió tots añs, en dits termini pagadoras. Y jo tinch las referidas casas, com se tenen per los hereus, o successors de la Señora Da. Gerdrudis de Codina y Costa muller del Noble D. Ramon de Codina y Farreras en Barcelona populat a cens de trena una lliuras annualment pagadoras, en lo dia quatre del mes de Desembre, de las quals quedan francas per dits hereus, o successors tres lliuras de dita moneda. Qui tenen las preditas casas per la Rnt. Prior y Comunitat de Pbres. De la Iglesia de Sant Joan de Jerusalem de esa ciutat, com a succehint als hereus de Pau Bartrola mercader a cens de vint y vuit lliuras tots añs pagadoras, so es la mitat, en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, y la altre mitat, en lo dia o festa de Nadal. Lo qual cens deu pagarse del cens de trenta una lliuras de dits hereus, o successors de Da. Gertrudis de Codina y aquell deuhen satisfer los possessors de ditas casas, o part de casas, en forsa del pacte continuat en lo acte de establiment que la mateixa Señora Da. Gertrudis de Codina y Costa feu d ellas expresadas casas, a favor del Magnifich Melcior Texidor ciutadá honrat de Barcelona, y en ella populat, ab acte rebut en poder de Vicens Gavarró notari publich de Barcelona als quatre de Desembre mil siscents noranta sinch, aixi que los posesors de ditas casas solament pagan, y deuhen pagar a dits hereus, o successors de Da. Gertrudis Codina las restants tres lliuras en dit dia quatre de Desembre. Y dits Rnts. Prior y Comunitat de Pbres. De la Iglesia de Sant Joan tenen la referents casas, per lo benefici, baix invocació de Santa Catharina Verge y martir quint nomenat, en la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat instituit, y fundat, y baix domini y alou de dit benefici, a cens de tres morabatins a rahó de nou sous quiscun annualment pagadors, en lo dia, o festa de Sant Andreu Apostol. Y se ha de saber, que antiguament las sobreditas casas se tenian per certs Señors mitja, y directe, quals dominis mithá a saber, y directe pervingueren a dit Benefici de Santa catharina conforme queda declarat, ab lo acte del sobrecalendat establiment. Y terminan ditas casas a solixent ab la muralla vella de la present ciutat; a mitgdia ab las restants casas, que me reservo; a ponent ab dit carrer dels Bañs Nous; y a tremutana ab las casas del oratori de Sant Felip Neri, de la present ciutat, que foren del Noble D. Fafael de Moxó, en Barcelona populat. La qual vfenda y absolució fas aixi, com millor dir y entendrer se pot de manera, que de vuy en avant cesso, y cesar dega la annua prestació de citas setanta vuit lliuras, tres sous, y tres diners, ab la present venudas, y absoltas, y solament dega lo posesor de itas casas correspondrer a mi, y als meus las restants dotse lliuras, junt ab la Señoria mitjana, firma, fadiga, y demes drets, al Señor mitjá competents, tots anys pagadors, en dit dia vint y sis del mes de Juny. Per lo que no sols me imposo, sobre las rederidas cosas venudas, y absoltas silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanarlas mes, en judici, ni fora de ell, sino també cancello, y anulo en quant a las mateixas cosas venudas y absoltas solament, lo sobre calendat acte de establiment, y sas forsas y obligacions a fi que en ningun temps, pugan aprofitar a mi, y als meus ni dañar a dit comprador, y als seus. Y en quant a la restants dotse lliuras, junt ab lo domini mitjá ab tots sos drets, sobre reservats, vull que dit establiment y totas sas forsas, y obligacions resten, en sa primitiva forsa y valor. Mes avant cedesch a dit comrpador, y als seus tots los drets y accions a mi competents, en las referidas cosas venudas y absoltas, peraque puga valerse de ellas en judici, y fora de ell, com millor li convinga, consituhintlo a dit fi procurador, com en cosa propria, reservant sempre sobre los referidas casas los dotse lliuras en pensió francas de corresponsió restants del sobre mencionat cens ab son domini mitjá com se ha dit, firma, fadiga de trenta dias, y demes drets, al Señor mitjá competents. Y salvat també sobre las mateixas cosas y lo expresat mon restant cens lo cens, y demes drets dels Señors dalt mencionats. Y per raó del present contracte lo lluisme cometent. Lo preu de esta venda y absolució es dos mil siscentas cinch lliuras deu sous moneda barcelonesa. De las quals en quant a mil cinch centas dinou lliuras sis sous de voluntat mia y en virtut de facultat y potestat, que ab lo present dono, y concedesch a dit comrpador, se las retinga est vers si, a efecte de lluir lo sobredit censal, y pagar las referidas quantitats als acreedors en lo reludi de la rpesent venda y absolució nomenats, y per las causas y raons dalt expresadas, dels quals al temps de la paga recobrarça dit comprador las corresponent sifinicio, y apocas ab las estiladas cesions pera defensar la present venda y absolució, contra qualsevols personas volent, que feta las ditas lluició y pagas resepctive succehesca en lo lloch, y det de dits acreedors, y lo competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets y demes preheminencias, y prerogativas, que a aquells competirian sino sels fos lluit lo sobredit censal, y satisfetas las referidas quantitats, constituhintlo a dit fi mon procurador, com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la lley que favoreix als engañats, en mes de la mitat del just preu, o valor, y a altre qualsevol dret y lley que valer, y ajudar puga condono a dit comprador, y als seus tot lo mes, que podria valer las ditas cosas ab la present venudas, y absoltas del preu sobredit, que prometo ferli valer, tenir, y possehir perpetuament las predesignadas casas libres de la paga de ditas setanta vuit lliurs, tres sous, y tres diners en pensió, ab la present venudas, y absoltas, y estarli de ferma, y legal evicció, en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Y a son cumpliment en obligo tots mos bens, mobles, o immobles, haguts y per haver, renunciant a tot, y qualsevol dret, y lley que valer, y ajudar me puga, y a la que prohibeix la general renunciació, y pe rla major firmesa del present contracte, prometo, y juro tenirlo sempre per ferm, y agradable, y no contravenirlo en temps ni per pretext o motiu algun. Y que no se ha fet en frau dels Señors sobre nomenats, no de sos drets. Y present jo dit pere Boix accepto la dita venda y absolució a mon favor feta, en lo modo sobre dit. Y declaran ditas aprts quedar advertidas per lo notari avall escrit, que de la present escriptura, se ha de pendrer la raó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins los sis dias seguents a sa firma per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica Sanció a es fi publicada, en testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Juny del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta viut. Essent presents per testimonis Sebastiá Solans y Serra, y Joseph Eudalt Peraller escrivents, en Barcelona residents.
Item: Jo dit Joaquim Cuyás venedor predit. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a dits Pere Boix comprador, sobre nomenat, present de ditas dos mil siscentas cinch lliuras deu sous moneda barcelonesa, que son lo preu de la antecedent venda y absolució. Lo modo de la paga de las quals, es que en quant a mil cincentas dinou lliuras sis sous en virtut de la facultat a ell sobre donada, se las retinga, vers si dit comprador a efecte de lluir lo sobredit censal, y pagar las referidas quantitats als acreedors, en lo preludi de la mateixa venda y absolució nomenats, y per las causas, y raons allí expresadas. Y las restants mil vuitanta sis lliuras quatre sous comfeso rebrerlas, en diner comptant realment y de fet, en rpesencia del notari y testimonis avall escrits. Per o que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la de la cosa no ser aixi y a la general del dret, en testimoni de veritat otrogo la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats. Y dits otorgants, als quals jo lo notari avall escrit fas fe coneixer han firmat de sas mans.
Joaquim Cuyás y Salamó, Pere Boix, En poder de mi Joseph Fustér y Corriols notari.

De parte del Señor D. Josef Ventura de Miquel y de Castellvaquer, abogado de los Reales Consejos Alcalde mayor y Theniente de corregidor por Su Magestad (Dios le guarde) de esta ciudad de Barcelona, y su partido. Y en virtud de provisión por Su Merced hecha en onse de los corrientes, al pie de una petición por el avajo instante presentada el tenor de aquella insiguiendo, se dice, y manda a Joseph Fuster y Corriol escrivano publico real collegiado de número de esta ciudad, que siendole este mandado presentado pagado y satisfecho en sus justos salarios cierre y ponga en publica forma la escritura de venda y absolución en decenso de setenta y ocho libras tres susldos y tres dineros en pensión que por ante el mismo Fuster, otorgó D. Joaquin Cuyás y Salamó a favor del avajo instante en veinte y seis Junio de este año. Lo que hará y cumplirá por quedar así provehido y mandado por dicho Señor Alcalde mayor en nada obstante de no estar firmada dicha escritura por razon de dominio por los herederos y successores de Da. Gertrudis de Codina y Costa. Y si razon tuviere para no hacerlo aquellas expongoa ante el mismo Señor Alcalde Mayor. El presente se expide a instancia de Pedro Boix chocolatero vezino de Barcelona dado en ella a los trese dias del mes de Octubre del año mil setecientos ochenta y ocho.
Vizente Simón y Fabregat escrivano.