Saga Bacardí
00490
ESCRITURA DE VENTA DE CENSOS SOBRE CASAS EN CAMBIS NOUS, HACIA BOIX, POR JOAQUIN CUYÁS Y DE SALAMÓ.


En nom de Deu sia, amen, y a tots notori. Com D. Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori de la Contaduria Principal de rendas Generals del present Principat de Cataluña, en Barcelona domiciliat. Per quant ab acte rbut en poder del notari avall escrit als vint y sis de Juny proxim pasat y del corrent any establí y en emphiteosim concedí al infrit Pere Boix totas aquellas casas desde terra fins al cel, antes ab un portal rodó antiguament ab dos, y vuy ab un portal quadrat ahont antes era dit portal rodó per la botiga, que de molts anys a esta part se ha format en lo pla terreno de ditas casas situadas en la present ciutat en lo carrer dit dels Bañs Nous, devant la proa de Miver Quintana a cens de noranta lliuras tres sous y tres diners francas de corresponsió tots anys pagadors en lo dia vint y sis del mes de Juny, y ab entrada de un parell de pollastres, ab lo qua lacte de establiment doná facultat a dit adquisidor de poder luir de dit cens vuytanta nou lliuras, tretse sous, y tres diners, en pensio ennuda percepció per preu de dos mil nou centas vuitanta vuit lliuras, setse sous, y vuit quedant perpetuos los restants deu sous ab sa Señoria mitjana, ab la obligació de haverne de lluir en lo mateix dia setanta viut lliuras, tres sous y tres diners en pensió per dos mil siscentas cinch lliuras, deu sous en preu y las restants onse lliuras deu sous en pensió per preu de trescentas vuitanta tres lliuras, sis sous y vuit diners, pogué sdit adquisidor lluirlas sempre, que li aparegués. Com en efecte en us de dita facultat, y en cumpliment del sobredit pacte ab altre acte rebut en poder de dit, y avall escrit notari en lo mateix dia vint y sis de Juny vené y absolgué a dit Pere Boix adquisidor setanta vuit lliuras tres sous y tres, en pensió del sobredit cens per preu de dos mil siscentas cinch lliuras, deu sous, quedant per onseguent lo referit cens de noranta lliuras, tres sous y tres reduit a dotse lliuras, ab sa Señoria mitjana. Y havent lo sobredit D. Joaquim Cuyás fet entendrer al referit Pere Boix, que flluint est desde luego, las ditas onse lliuras, deu sous en pensió, per las sobreditas trescentas vuytanta tres lliuras sis sous, y viut diners en preu, que segons lo estipulat en dit acte de establiment no deu lluir, fins que a ell li aparega li faria igualment venda y absolució dels restants deu sous, junt ab la señoria mitjana, que se reservá en dit acte de establiment, ab que quedaría enterament lluit, y quitat lo sobredit cens de noranta lliuras, tres sous, y tres y extincta la dita Señoria mitjana, Y oida y ben entesa per dit Pere Boix la dita proposició ha condescendit a ella. Pero lo que a efecte de pagar, y satisfer a dit Pere Boix chocolater ciutadá de Barcelona cent vint y set lliuras setse sous, y tres diners moneda barcelonesa per semblants li está devent per los motius expresats en un paper que li firmá als dotse de Juliol proxim pasat.
Item: Per pagar y satsiger a Maria Francisca Flquera, y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Anton Folguera y a Caetana Cerdá y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Joan Cerdá en esta dita ciutat popular sas germanas trescentas lliuras barcelonesas, a saber cent cinquanta lliuras, a cada una de ellas a compte de aquellas dos mil quatrecentas lliuras, que oferí y prometé donarla, y pagarlos, so es mil doscentas lliuras a quiscuna de ditas sas dos germanas, en recompensa de la renuncia, y cesió, que estas feren a ell dit D. Joaquim Cuyás son germá de tots y qualsevols drets, que a ellas y a cada una de ellas expectar en, y pogueren pretendrer, en la universal heretat y bens que foren de la Señora Da. Mariana Cuyás y Salamó muller en primeras nupcias de Joaquim Cuyás y Burniach agent Fiscal y Patrimonial de la Intendencia General de est Exercit, y Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat, sa mare ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als vuit de Agost del any ultim pasat mil setcents vuitanta viut. Y altrament per expedició de sos negocis. De son grat y certa ciencia per ell, y los seus hereus, y successors, ven, absol, difineix, y remet a dit Pere Boix xocolater ciutadá de Barcelona, presenty avall accceptant, y a qui son dret y causa tindrá perpetuament, tot aquell mutuo cens junt ab sa Señoria mitjana vuy de pensió dotse lliuras ennuda percepció francas de corresponsió restants del sobre expresat cens de pensió noranta lliuras tres sous y tres, qe tots anys als vint y sis Juny dit Pere Boix, en forsa del precalendat establiment deu ferli y prestarli, per rahó de las sobre designadas casas desde terra fins al cel, antes ab un portal rodó antiguament ab dos, y vuy ab un portal quadrat per la botiga, que de molts añs, a esta part se troba formada en lo plá terreno de las referidas casas, situadas en la present ciutat, en dit carrer dels Bañs Nous devant la Proa de Miser Quintana. Las quals se tenen per dit D. Joaquim Cuyás, y Salamó en Señoria mitjana al sobredit cens vuy de pensió dotse lliuras francas de corresponsió tots anys en dit dia vint y sis de Juny pagadoras. Qui las te, com se tenen per los hereus o succesors de la Señora Da. Gertrudis de Codina y Costa muller del Noble D. Ramon de Codina y Farreras en Barcelona popular a cens de trenta una lliuras annualment pagadoras en lo dia quatre del mes de Desembre. Qui ho tenen per los Rnts. Prior y Convent de Pbres. de la Iglesia de Sant Joan de Jerusalem de esta ciutat, com a succehint als hereus de Pau Bartrola mercer a cens de vinty vuit lliuras tots anys pagadoras en dos terminis, so es la mitat en lo dia, o festa de Sant Joan de Juny, y la altre mitat en lo dia, o festa de Nadal. Lo qual cens deu pagarse del cens de ditas trenta tres lliuras de dits hereus, o successors de Da. Gertrudis de Codina, y aquell deuen satisfer los posesors de ditas casas en forsa del pacte continuat en lo acte de establiment que la mateixa Señora Da. Gertrudis de Codina y Costa de las expresadas casas a favor del Magnifich Melcior Texidor ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular ab acte rebut en poder de Vicens Gavarró notari publich de Barcelona, als quatre de Desembre mil siscents noranta cinch. Aixi que los posesors de ditas casas solament pagar, y deuhen pagar a dits hereus o successors de Da. Gertrudis de Codina y Costa las restants tres lliuras, en dit dia quatre de Desembre. Y dits Rnts. Prior y Comunitat de Pbres. de la Iglesia de Sant Joan tenen las referidas casas, per lo benefici baix invocació de Santa Catharina, verge y mártir ---nomenat, en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat instituit, y fundat, y baix domini y aloy de dit benefici a cens de tres morobatins, a rahó de nou sous, quinse annualment pagadors, en lo dia, o festa de Sant Antreu Apostol. Y se ha de saber, que antiguament las sobreditas casas se tenían, per certs Señors mitjan y directe quals dominis mitjá es a saber, y directe pervingueren a dit benefici de Santa Catharina conforme queda declarat ab lo acte del proximament calendat establiment. Y terminan ditas casas a solixent ab la muralla vella de la present ciutat; a mitgdia ab las restants casas, que allí poseeix dit D. Joaquim Cuyás; a ponent ab dit carrer dels Bañs Nous; y a tremuntana ab las casas del Oratori de Sant Felip Neri de la present ciutat, que foren del Noble Dr. Rafel de Moxó en Barcelona popular. La qual venda yabsolució fa aixi com millor, y entendrer se pot, de manera, que de vuy en avant cesse, y cessar dega la annua prestació de ditas dotse lliuras, junt ab la Señoria mitjana ab la present venudas, y absoltas. Y lo sobredit Pere Boix, y los seus tingan, y posseescan las mencionadas casas francas de la prestació de ditas dotse lliuras. Prometent no demanarli cosa alguna mes en judici, ni fora de ell per rahó de las mateixas dotse lliuras. Imposantse sobre ditas cosas silenci y callament perpetuo, Cedintli també tots los drets, ya ccions, en virtut dels quals tinga y posseesca las referidas casas francas y libres de la prestació de ditas dotse lliuras. Y altrament usar de dits drets cedits, enjudici, y fora de ell, com millor li convinga,a qual fi lo constitueix procurador seu, com en cosa propria. Salvats emperó los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre nomenats, per qui se tenen las expresadas casas. Y per raó del present contracte lo competent lluisme, que es al seté. Lo prei d ela present venda y absolució es quatrecentas cinquanta vuit lliuras sis sous, y vuit diners moneda barcelonesa a saber trescentas vuytanta tres lliuras, sis sous, y vuit per las ditas onse lliuras deu sous, en pensió, en nuda percepció. Y setanta sinch lliuras, per los restants deu sous, en pensió junt ab la Señoria mitjana. De las quals quatre centas cinquanta vuit lliuras, sis sous, y vuit, enquant a quatre centas vint y set lliuras, setse sous y tres en virtut de facultat, y potestat, que ab lo present dona, y concedeix a dit comprador se las retinga est vers si a saber, cent vint y set lliuras, setse sous y tres per semblants lin dech donar, y pagar per las causas, y rahons en lo preludi de esta venda y absolució explicadas, y las restants trescentas lliuras, a efecte de satisferlas a ditas Maria Francisca Folguera y Cuyás y Cayetana Cerdá y Cuyás també per los motius, en lo prohemi de la mateixa venda y absolució expresats. De las quals al temps de la paga se cobrará dit comprador la corresponent apoca ab la –lada cesió, pera defensar la present venda y absolució, volent que feta la dita paga succehesca, en lo lloch y drets de ditas sas acreedoras, y lo copetescan las mateixasa prioritats de temps, milloria de drets, y demes preeminencias, y prerrogativas, que a aquellas competirían, sino se fos datisfeta la referida quantitat. Constituhintlo a dit fi procurador, com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut a la lley, que favoreix als engañats en mes de la mitat del just preu, o alor y a altre qualsevol dret, y lley que valer y ajudar puga, concona a dit comprador,y als seus tot lo mes que podría valer las ditas cosas ab la present venudas, y absoltas del preu sobredit. E mes avant promet las referidas cosas francas de la prestació de ditas dotse lliuras, ferli valer tenir, y possehir, y estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas. Y a la esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obliga tots sos bens mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a tot, y qualsevol dret y lley, qye aler, y ajudar li puga. Y a la que prohibeix la general renunciació. Y per la major firmesa de est contracte promet, y jura tenirlo sempre, per ferm, y agradable y no contravenirlo, en temps, ni per motiu algun. Y que no se ha det en rau dels Señors dominicals, sobre nomenats, ni de sos drets. Y present dit Pere Boix acepta la dita venda, y absolució a ell sobre feta. Y declaran ditas parts, quedar advertidas per lo notari aval escrit, que de la present escriptura, se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins los sis días seguents a sa firma, per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica Sanció, a est fi publicada. En testimoni del que otorgan la present escriptura, en la ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Agost del any del Naixement del Señor de mil setcents vuitanta vuit. Essent presents per testimonis Geroni Cabrer y Falguera, y Joseph Cudato Peraller escrivent en esta dita ciutat residents.
Item: Lo dit D. Joaquim Cuyás y Salamó venedor predit. De son grat y certa ciencia firma apoca a dit Pere Boix comprador sobre nomenat present de ditas quatrecentas sinquanta vuit lliuras, sis sous y vuit diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la antecedent venda y absolució. Lo modo de la paga de las quals es que en quant a quatrecentas vint y set lliuras setse sous, y tres diners en virtut de la facultat a ell sobre donada se las retinga est vers si, a saber cent vint y set lliuras setse sous y tres per semblants len devia donar y pagar per los motius, en lo preludi de dita venda, y absolució explicats, y las trescentas lliuras a efecte de pagarlas y satisferlas a ditas Maria Francisca Folguera y Cuyás y Cayetana Cerdá y Cuyás sas germanas també per las causas, y rahons en lo exordi de la mateixa venda, y absolució expresadas. Y las restants trenta lliuras, deu sous y sinch confesa rebrer en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la de la cosa no ser aixi, y a la general del dret. En testimoni de veritat otorga la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats. Y dits otorgants (als quals jo lo notari avall escrit fas fe coneixer) han firmat de sas mans.
Joaquim Cuyás y Salamó, Pere Boix, En poder de mi Joseph Fuster y Corriols notari.