Saga Bacardí
00492
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO EN CASA DE CALLE CAMBIS NOUS, HACIA CASALS, POR JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


En nom de Deu sia, amen. Y a tots notori com D. Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori de la Contaduria Principal de Rendas Generals del present Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat. Per expedició de sos negocis. De son grat y certa ciencia, per ell y los seus hereus y successors ven y per titol de venda concedeix a Anton Casals y Merlí, matalasser ciutadá de Barcelona a estas escrituras present y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell annuo cens de pensió vuit lliuras moneda barcelonesa del qual deduhidas las infras corresponsions restan francas sinch lliursa sis sous, junt ab tot lo domini mitjá, firma, fadiga de trenta duas, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent, que tots anys en dos terminis a saber, la mitat lo dia treenta del mes de Maig y la altre mitat lo dia trenta del mes de Novembre lo Egregi Señor D. Joan Batista de Queralt Comte de Santa Coloma de Queralt en Barcelona domiciliat, com a succehint al Noble Señor D. Cayetano Escallar Marques de Besora li fa y presta per rahó de aquellas casas antes ab sa botiga y hort construhit al detrás de ellas ab dos portals en lo carrer publich avall escrit obrint so es en un en ditas casas y altre en ditas botigas que dit Egregi Señor Compte de Santa Coloma te y posseheix en la present ciutat en lo carrer nomenat delGovernador. Las quals casas ab sa botiga y hort se tenen per dit D. Joaquim Cuyás y Salamó com a succehint a Sebastiá Salamó ciutadá honrat de Barcelona a la Señora Cayetana Salamó y Teixidor comjuges sos avis al sobredit cens de penció vuit lliuras annualment en dits treminis pagadoras. Qui ho te per lo Molt Rnt. Capescol de la Insigne Collegiata y Secular Iglesia de Santa Anna de la present ciutat com a tal Capiscol Prior de Sant Vicens de Garraf Bisbat de Barcelona, eo per lo Monastir de Sant Vicens de Garraf, o son Rnt. Prior en nom de aquell y per los aniversaris que la Señora Da. Blanca difunta muller del Venerable Romeu Çarrovira ciutadá de Barcelona disposá y ordená en son ultim testament en la iglesia del Convent de Santa Catharina del orde de Sant Domingo de P.P. Predicadors de esta ciutat per indivis, y baix domini y alou de dit Priorat de Garraf, y de dit Convent de Santa Catharina, a cens dels infrits sis morabatins tots anys en cert termini pagadors. Lo qual Monastir de Sant Vicens de Garraf succehi en estas cosas al lloch y dret de dita Da. Blanca per rahó de la permuita o concambi que esta feu ab lo dit Rnt. Prior de Garraf dels quals sis morobatins dit Monastir de Sant Vicens de Garraf reb y deu rebrer sinch morabatins annualment pagadors a saber la mitat en lo dia o festa de Nadal, y la altre mitat en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y lo sobredit Convent de Santa Catharina per dit aniversari reb y deu rebrer lo restant, un morabati cad any en los mateixos dia o festas pagador. Las quals casas terminavan antiguament a solixent ab las casas del Rnt. Joan Badia Pbre y Beneficiat de la Seu de Barcelona part y part en honor de N; a mitgdia ab lo dit carer del Governador; a ponent en honor del D. Antich Matheu notari, que fou de Bernat de Caneto difunt notari: y a tremuntana part en honor de N. que fou de Anton Berenguer, y part ab las casas de dit Rnt. Joan Badia. Y vuy terminan a solixent enhonor de dit Egrgi Señor Comte de Santa Coloma, que antes fou de dit Rnt. Joan Badia; a mitgdia ab dit carrer del Governador; a ponent y tremuntana ab lo mateix Egregi Señor Comte. Y li especta lo dit cens com a hereu universal dels bens que foren de la Señora Marianna Cuyás y Salamó muler de Joaquim Cuyás y Burniach agent Fiscal patrimonial de la Intendencia General de est Exercit y Principat antes Batllia General en Barcelona domiciliat, sa mare instituhit per dit Joaquim Cuyás y Burniach son pare ab lo ultim y valido testament que est feu y firmá y clos entregá a Vicens Gibert notari publich de número de Bardcelona als sis de Janer mil setcents setanta vuyt, y seguit son obit fou publicat als vint y sinch de Febrer del mateix any, que ho era instituhit per dita Señora Marianna Cuyás y Salamó muller sua, ab lo pacte y condició que hagues de disposar de sos bens a favor dels fills, a ell comuns, ab lo ultim y valido testament, que aquella feu y ordená en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich Real collegiat de número de Barcelona als vint y dos de Desembre mil setcents sexanta quatre. A dita Marianna Cuyás y Salamó espectava com a hereva dels bens que foren del Magnifich Sebastiá Salamó ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat son pare, per est instituhida ab son ultim testament, que feu y firmá en poder de dit Jaume Mas y Navarro notari als nou de Mars de ml setcents sinquanta quatre, y fou despres publicat als catorse dels mateixos mes y any. Al qul espectava sols com a hereu de la universal heretat y bens que foren de la Señora Cayetana Salamó y Teixidor muller sua per esta instituhit ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Joseph Francisco Fontana notari publich de Barcelona als sis de Mars mil setcents trenta nou, sino també per titol de venda (entre altres cosas) de dit cens a son favor y de dita Señora Cayetana Salamó y Teixidor muller sa en los noms de usufructuari y proprietaria respective feta y firmada per Maria Theresa Teixidor y Amell Vergues y Vich muller de Jaume Colomer en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona resident ab acte rebut en poder de dit Joseph Francisco Fontana notari als diset de Novembre del any mil setcents trenta quatre. La qual venda fa aixi com millor dir y entendrer se pot a tota utilitat, y profit de dit comprador y dels seus, extrahent lo dit cens aixi en la proprietat com en sas pensios de ma y poder de ell dit venedor, posant aquell enma y poder de dit comprador. prometent entregarli possessió corporal, real y actual o quasi de aquell donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y retenir, constituhinttse en lo interim y fins que la tinga possessor de ell, en nom de dit comprador, volent que en forsa de estas paraulas, y de la disposició del dret se entenga dita possessió transferida a dit comprador. Al qual dedeix tots sos drets y accions en virtut dels quals puga dit Anton Casals y Merlí comprador la porrata de la pensió corrent fins vuy discorreguda y las pensions que en avant veceran del sobredit cens, ab lo present venut, y son preu en cas sia lluible, demanar, exigir, rebrer, y cobrar de qualsevols personas a la solución y paga de aquell tingudas y obligadas. Y del que cobrará firmar apocas y altres resguats necessaris. Y per lo efecte de sa cobranza exposar reclams, instar execucions y fer tot lo demes, que ell dit venedor fer podría antes de esta venda. Y altrament usar de dits drets cedits enjudici y fora de ell, com millor li convinga, cinstituintlo a dit fi procurador com en cosa propria, ab clausula de intima dirigidora a qui convinga. Salvats los censos, lluismes y demes drets dominicals dels Señors sobre nomenats. Y Salvat també lo lluhisme competent. Lo qual lluisme los dits Monastir de Sant Vicens de garra feo son Prior y Convent de Santa Catharina, despures de la sentencia arbitral promulgada entre lo Clero y Ciutadans de Barcelona. Lo preu de la present venda es cent y vint lliuras moneda barcelonesa. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la lley que favoreix als engañats en mes de la mitat del just preu, y a altre qualsevol de son favor mes dona y cedeix a dit comprador y als seus lo mes que podría valer lo referit cens a ell sobre venut, convenint y en bona fe prometent las ditas cosas ferli valer y posehir, rebrer y cobrar y estarli de ferma y legal evicció, sempre y en tot cas. Y a la restitució y esmena de tots danys y gastos, Y a son cumpliment ne obliga tots sos bens mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a tot y qualsevol dret y lley que valer y ajudar li puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per la major firmesa del present contracte, promet y jura a Deu nostre Señor y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, no sols tenir lo sempre per ferm y agradable y no contravenirlo en temps ni per motiu algun, sino també que no se ha fet en frau dels Señors dominicals sobre nomenats ni de sos drets. Y declaran ditas parts quedar advertidas per lo notari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins los sis días seguents, a sa firma per los effectes provinguts ab la Real Pragmatica Sanció a est fi publicada. En testimoni del que otorga la present escriptura de venda en la ciutat de Bardcelona als tres días del mes de Abril del any del Naixement del Señor de mil setcens vuitanta nou. Essent presents per testimonis Geroni Cabrer y Falquera y Joseph Eudalt Peraller escrivents en esta dita ciutat residents.
Item: Dit D. Joaquim Cuyás y Salamó venedor predit. De son grat y certa ciencia firma apoca a dit Anton Casals y Merlí comprador sobre nomenat, present de ditas cent y vint lliuras barcelonesas, que son lo preu de la antecedent venda. Las quals confessa haver rebut en diner comptant realment y de fet a sas voluntats. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia a la de la cosa no ser aixi y a la general del dret. En testimoni de veritat otorga la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los dalt nomenats. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall fas fe coneixer) firma de sa ma.
Joaquim Cuyás y Salamó, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.