Saga Bacardí
00493
ESCRITURA DE VENTA DE CASA EN CAMBIS NOUS HACIA EL ORATORIO DE SANT FELIP NERI, POR JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


En nom de Deu sia, amen, y a tots notori com D.Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori d ela Contaduria General de Reals Rendas de est Exercit y Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat. Pera lluir y quitar vuit centas lliuras en preu, y vint y quatre lliuras en pensió de aquell censal de preu y proprietat mil cent vuitanta set lliuras un sou y deu diners, y penció trenta sinch lliuras dotse sous y tres, que tots añs als set de Maig fa, y presta als Majorals de la Confraria del Cordó de Sant Francesch de la present ciutat de Barcelona.
Item: Pera pagar y satisfer als Majorals de dita confraria del Cordó quatrecentas trenta lliuras, catorse sous y vuit diners per las pencions vensudas, desde el any mil setcents setanta dos, fins al de mil setcents vuitanta vuit, tots inclusive, y porrata discorreguda fins al dia present.
Item: Pera pagar y satisfer a Da. Maria Antonia Cuyas y Artigas viuda de D. Joaquim Cuyás y Burniach agent fiscal de la Intendencia General de est Exercit, y Principat de Cataluña mil lliuras barcelonesas pera semblats, que dit D. Joaquim Cuyás y Salamó li prometé donar, y pagar ab altre dels capitols de la transació y concordia per dita Da. Maria Antonia Cuyás y Artigas de una y lo mateix D. Joaquim Cuyás y Salamó de part altre feta y firmada, y jurada rebuda en poder del notari avall escrit al primer de Febrer del any mil setcents vuitanta sis, per las causas, y rahons en dita concordia y a capitol respective expresadas.
Item: Pera pagar y satisfer a las Señoras Maria Francisca Folguera y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Anton Folguera, y Cayetana Cerdá y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Joan Cerdá en esta dita ciutat populats, sas germanas dos mil cent lliuras barcelonesas, a saber mil sinquanta lliuras a cada una de ellas, a cumpliment de aquellas dos mil quatrecentas lliuras, que oferí y prometó donar y pagar, a ditas Señoras Maria Francisca y Cayetana sas germanas, So es mil doscentas lliuras a quiscuna de estas en recompensa de la renuncia y cessió, que feren a ell dit D. Joaquim Cuyás y Salamó son germá de tots y qualsevols drets, que poguesen pretendrer, y los competissen en la universal heretat y bens que foren de Da. Marianna Cuyás y Salamó muller en primeras nubcias del sobrenomenat D. Joaquim Cuyás y Burniach mare comuna dels tres ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vuit de Agost del any mil setcents vuitanta set.
Item: Pera pagar y satisfer a Da. Antonia Garcini y Salamó viuda de D. Jaume Garcini guarda magatsem de la Real Provisió de Tortosa, sa tia doscentas lliuras barcelonesas, a cumpliment de aquellas trescentas lliuras, que lo Magnifich Sebastiá Salamó ciutadá honrat de Barcelona,y en ella domiciliat feu aument de dot, y deixat, y llega a dita Da. Antonia Garcini y Salamó sa filla ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona als nou de Mars mil setcents sinquanta quatre, que fou despres seguit son obit publicat als catose del mateix mes de Mars, per las causas, y rahons en dit llegat expresadas.
Item: Pera pagar y satisfer a Barthomeu Soler comerciant ciutadá de Barcelona cent noranta lliuras sis sous y tres diners moneda barcelonesa per semblants y tres diners moneda barcelonesa per semblants lin confessá deurer y prometè pagar ab la escriptura de devitori, que de dita quantitat li firmá en poder del notari avall escrit als tres de Juliol mil setcents vuitanta set per las causas, y rahons en dita escriptura de devitori expressadas.
Item: Per pagar y satisfer a Joan Sivina pagés de la Parroquia de Sant Andreu de palomar Biscat de Barcelona setcentas lliuras per semblants, que dit D. Joaquim Cuyás y Salamó se encarregá a pagarli ab altre dels capitols de la sobrecalendada concordia, o aquella mes certa, y menos quantitat, que legitimament acreditia.
Item: Pera pagar y satisfer als sobre dits Dr. Joan Cerdá y Señora Cayetana Cerdá y Cuyás conjuges cunyats, y germana seus respective doscentas seixanta lliuras barcelonesas, a cumpliment de aquellas dos mil lliuras de las quals lo sobredit D. Joaquin Cuyás y Burniach ne feu donació, a dita Señora Cayetana sa filla , ne constituí, y aportá en dot, per dit y en nom de dot sua, a dit Dr. Joan Cerdá son marit y est lin feu y firma la corresponent carta dotal y de espoli, segons tota par ab los capitols matrimonials per dits conjuges Cerdá y Cuyás y altres fets y firmats y jurats rebuts en poder de Ramon Font notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat als divuit de Febrer mil setcents setanta y altrament per expedició de sos negocis. De son grat y certa ciencia per ell y los seus hereus, y successors qualsevols sian ven y per titol de venda concedeix a lo Rent. P. Preposit y Sacerdots de la Casa y Congregació del Oratori de Sant Felip Neri de la presen ciutat de Barcelona encara que ausents, y per lo notair avall escrit per ells present y estipulants, y dels seus en la mateixa casa y congregació successors perpetuament, totas aquellas casas ab sa botiga a ella contigua ab dos portals, fora obrints, en lo carrer publich avall escrit, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que per los titols avall escrits, te y posseheix en la present ciutat de Barcelona en lo carrer nomenat Dels Banys Nous cerca la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat. Las quals casas al temps de la avall calendada venda se trovaban unidas y agragadas ab aquellas altres casas a las horas ab un, y antiguament ab dos portals fora obrints, situadas en lo mateix carrer dels banys Nous cerca lo dit carrer de la Palla devant la Proa nomenada den Quintana, vuy proprias de Pere Boix xocolater ciutadá de Barcelona en virtut de establiment de las proprias casas a son favor y dels seus perpetuament fet, y firmat per lo mateix D. Joaquim Cuyás y Salamó ab acte rebut en poder de dit y avall escrit notari als vint y sis de Juny del any proxim passat de mil setcents vuitanta vuit. Y se tenen las sobreditas casas y botiga, que ab la present ven per los hereus, o successors de Pere Joan Carals y Galceran comerciant ciutadá de Barcelona a cens de nou lliuras barcelonesas, iposat sobre las mateixas casas, ab lo acte de venda constitució y ova imposició de ditas mou lliuras en penció de cens annual, junt ab la Señoria mitjana, per dit D. Joaquim Cuyás y Salamó, a favor de dit Pere Joan Casals y Galceran y dels seus perpetuament feta y firmada ab acte rebut en poder del notari acvall escrit als catorse de Setembre de dit any mil setcents vuitanta vuit, tots añs pagador dit cens lo dia catorse del mes de Setembre. Y dits hereus o successors de Pere Joan Casals tenen las referidas casas y botiga per lo benefici baix invocació de Santa Catarina Verge y Martir. Quin nomenament en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat instituhit, y fundat a cens de sinch morabatins valents junts dos lliuras sinch sous moneda barcelonesa cada any pagadors en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y terminan las mateixas casas y botiga a solixent ab la muralla vella; a mitgdia ab las casas del Magnifich Dr. en drets Miquel Soler y Martí relator en bo civil de la Real Audiencia del present Principat en Barcelona domiciliat; a ponent ab dit carrer dels Banys Nous; y a tremuntana ab las ditas altras casas vuy proprias del referit Pere Boix. Y li espectan, com a hereu universal dels bens que foren de la sobredita Da. Marianna Cuyás y Salamó miller de dit D. Joaquim Cuyás y Burniach sa mare instituhit per lo mateix D. Joaquim Cuyás y Burniach son pare ab sonultim testament que feu, y firmá y clos entregá a Vicens Gibert notari publich de número de Barcelona als sis de Janer mil setcents trenta vuit, y segut son obit fou publicat als vint y sinch de Febrer del mateix any que he era constituhit per dita Señora Da. Marianna Cuyás y Salamó muller sua ab lo pacte que deques disposar dels bens de est, a favor dels fills a ells comuns ab lo ultim y valido testament, que aquella feu y firmá en poder de dit Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona a lo vint y dos de Desembre del any mil setcents seixanta quatre. A dita Da. Marianna Cuyás y Salamó espectaban com a hereva dels bens que foren del Magnifich Sebastiá Salamó ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat son pare, per est instituida ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de dit Jaume Mas y Navarro natari als nou de Mars mil setcents sinquanta quatre, y seguit son obit feu publicat als catorse días dels mateixos mes y any. Y a dits Sebastiá Salamó espectaban las expressadas casas y botiga no sols com a hereu de la universal heretat y bens que foren de Da. Cayetana Salamó muller sua per esta instituhit ab son ultim y valido testament, que feu y otorgá en poder de Joseph Francisco Fontana notair publich de Barcelona als sis de Mars mil setcents trenta nou, sino també per titol de venda de las sobreditas y altres casas, a son favor y de la mateixa Da. Cayetana Salamó y dels seus perpetuament feta y firmada per Maria Theresa Colomer Texidor de Amell, Vergés y Vich muller de Jaume Colomer en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona comiciliat, com de edita venda consta ab acte rebut en poder de dit Joseph Francisco Fontana notari als disset de Novembre del any mil setcents trenta quatre. La qual venda fa aixi com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas venudas, de son poder y domini, posant aquellas en poder y domini de dits compradors, y dels seus prometent entregarlos pocessió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosas ab la present venudas. Donantlos facultat, peraque de sa propria autoritats se la pugan pendrer, y presa vers si librement retenir, confessant en lo interim possehir en nom de dits compradors, y dels seus, volent que en virtut de los presents se entenga dita pocessió per legitimament entregada, com si real, corporalment y de fet los fos ja entregada, mes avant cedeix a dits compradors, y als seus tots los drets y accions a ell dit venedor competents dels quals pugan dits compradors, y los seus usar, y valerse en judici y fora de ell, com millor los convinga, a qual fi los constituheix procuradors seus com en cosa propria. Salvats los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre nomenats. Y per rahó de aquest contracte lo corresponent lluisme lo qual segons la sentencia arbitral sobre lluismes promulgada es al seté. Lo preu de la present venda es set mil siscentas vint y sinch lliuras moneda barcelonesa del qual preu de voluntat de ell dit venedor, y en virtut de facultat, y potestat, que ab lo present dona, y concedeix a dits compradors se retingan estos vers si sinch mil siscentas vuitanta una lliuras, onse diners y a efecte de pagar, y distribuir estas als acreedors sobre nomenadas y a cada un de ells sa respective quantitat per las causas y rahóns en lo preludi de esta vinda expressadas. Dels quals en lo temps de la lluició de dit censal, o part de aquell, y pago de ditas quantitats recobrarán las corresponents difinició, y apocas ab las estiladas cessions per la major seguritat de la present venda. Volent, y concentint que lluit lo dit censal o part de censal, y satisfetas las referidas quantitats succehescan dits compradors en lo lloch y dret de dits acreedors, y los competescan las mateixas prioritats de temps, milloras de dret, y demes preeminencias y prerrogativas, que competeixen y competirían a dits sos acrehedors, sino sels fos lluhit lo referit censal y pagadas las expresadas quantitats. per la execució de las quals cosas los posa en son lloch y dret, y los constitueix procuradots com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit pru aixi confingut, ni rebut a la lley que favoreiz als engañats en la mitat, o mes de la mitat del just preu, o valor, y a altre qualsevol dret, y lley que voler y ajudar li puga. Dona y remet a dits compradors, y als seus tot lo mes que podría valer la cosa sobre venuda, del referit preu. Mes avant convé y promet a dits compradors, y als seus la present venda ferlos valer, y tenir y estarlos de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas pensat o no pensat, y en qualsevol manera esdevinga. Ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Fels quals vol que dits compradors, sian creguts de sa simple paraula, o del sol jurament, sens requirirse altre genero de prova. Y a son cumpliment ne obliga tots sos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, y los de drets privilegiats. Renunciant a tot y qualsevol dret y lley que valer y ajudar li puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per la major firmesa del present contracte promet, y jura a Deu Nostre Señor y a sos quatre Sants Evangelis, en ma y poder del notari avall escrit, no sols las preditas cosas tenir sempre per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, en temps ni per pretext o motiu algun. Sino també, que esta venda no se ha fet en frau dels Señors dominicals sobre nomenats, ni de sos drets. Y declaran ditas parts quedar advertidas per lo notari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins los sis días seguents a sa firma per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica Sanció a es fi publicada. En testimoni del que otorga la present escriptura de venda en la ciutat de Barcelona als disset días del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Essent presents per testimonis Francisco Roquer clergue en Barcelona residint y Bonaventura Casanova, comerciant ciutadá de esta mateixa ciutat. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer) firmá de s ama.
Joaquim Cuyás y Salamó, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.