Saga Bacardí
00494
ESCRITURA DE AJUSTE DOTAL ENTRE LOS HERMANOS CUYÁS Y SALAMÓ.


Sia notori com nosaltres Maria Francisca Folguera y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Anton Folguera y Cayetana Cerdá y Cuyás muller del Magnifich Dr. en drets Joan Cerdá en Barcelona domiciliats, germanas. De nostre grat y certa ciencia confessam y en veritat regoneixem al Rnt. P.P. Preposit y Sacerdots de la Casa y Congregació del Oratori de Sant Felip Neri de la present ciutat de Barcelona, encara que ausents, y al notari avall escrit per ells present y estipulant. Pagant per D. Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori de la Contaduria General de Reals Eendas del present Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat nostre germá Y de aquellas set mil siscentas vint y sinch lliuras barcelonesas que foren lo preu de la venda per dit D. Joaquim Cuyás a favor de dits Rnts. P. Preposit y Sacerdots de dita Congregació successors perpetuament feta y firmada de totas aquellas casas ab sa botiga a ellas contigua, ab dos portals fora obrint, situadas en la present ciutat en lo carrer nomenat dels Banys Nous cerca la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi, de esta ciutat llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als disset días del mes de Abril proxim passat y del corrent any. Y en virtut de facultat y potestat per dit venedor a dits compradots donada y concedida ab lo precalendat acte de venda. Que en lo modo que avall se expresará, y baix lo pacte de la infra cessió nos han pagat y satisfet la quantitat de dos mil cent lliuras barcelonesas, a saber mil sinquanta lliuras a cada una de nosaltres a cumpliment de aquelals dos mil quatrecentas lliuras de dita moneda que lo mencionat D. Joaquim Cuyás y Salamó nostre germá oferí y prometé donarnos y pagarnos, so es mil doscentas lliuras a quiscuna de nosaltres en recompensa de la renuncia y cessió, que li ferem de tots y qualsevols drets que poguessem pretendrer y nos competissen en la universal heretat y bens que foren de Da. Marianna Cuyás y Salamó muller de D. Joaquim Cuyás y Burniach, agent Fiscal de la Intendencia General de est Exercit y Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat mare comuna dels tres ab acte rebut en poder de dit y avall notari als vuit de Agost del any mil setcents vuitanta set. Lo modo de la paga de ditas dos mil cent lliuras, es que aquellas confessam haver rebut en diner comptant realment y de fet en presencia dels notari y testimonis avall escrits per mans de Geroni Teixidor hermano de dit congregació, pagant per dits Rnts. P. Preposit y Congregació. Y de bienes procehits de semblants dos mil cent lliuras que foren lo preu del censal de pensió sexanta tres lliuras per los mateixos Rnts. P. Preposit y Congregació del oratori de Sant Felip Neri a favor dels Rnts. P. Preposit y Comunitat de la casa y oratori de Sant Mathias de nostra Señora de la Esperansa de Clergues regulars del orde de Sant Cayetano de esta ciutat venut y originalment creat ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona als vint y sinch del sobre dit mes de Abril ultim passat. Per lo que en testimoni de veritat orogam la present apoca. Y per quant antes de esta paga fou expressament convingut de la cessió avall escrita. Perso sens evicció alguna cedim a dits Rnts. P. Preposit y Congregació del Oratori de Sant Felip Neri tots los drets y accions a nosaltres y a cada una de nosaltres competents per rahó de dit nostre credit en virtut dels quals pugan defensar la sobrecalendada venda contra qualsevols acreadors del expressat D. Joaquim Cuyás y Salamó y altament usar de dits drets cedits en judici y fora de ell com millor la convinga, constituhintlos a dit fi, procuradors nostres com en cosa propria. Y presents nosaltres dits Drs. Anton Folguera y Joan Cerdá consoentim a las demunt ditas cosas per ditas nostras respectives millers sobre fetas com a executadas en nostra presencia y de nostra exrpessa voluntat. Y declaran ditas parts, quedar advertidas per lo notari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins los sis días seguents, a sa firma, per ls effectes previnguts ab la Real Pragmatica Sanció a est fi publicada, y aixi ho otorgtam en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Maig del any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta nou. Essent presents per testimonis lo Dr. Ignasi Bassas clergue y Joseph Ortis estudiant en theologia escolástica en esta dita ciutat residents,. Y ditas Señora otorgant y dits conpitiants (als quals ho lo notari avall escrit fas fe coneixer) firman de sas mans.
Maria Francisca Folguera y Cuias, Cayetana Cerdá y Cuyás, Anton Folguera, D. Joan Cerdá, En poder de mi Joseph Fuster y Corriols notari.