Saga Bacardí
00495
ESCRITURA DE PAGO DE CENSOS AL ORATORIO DE SANT FELIP NERI, POR JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


Sia notori com D. Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori de la contaduría General de Reals Rendas del present Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat. De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix al Rnt. P. Preposit y Sacerdot de la Casa y Congregació del Oratori de Sant Felip Neri de la present ciutat de Barcelona encaraque ausent, y el notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant. Que en lo modo que avall se epresará, li han pagat y satisfet la quantitat de mil noucentas quaranta tres lliuras dinou sous y un diner moneda barcelonesa, que son a cumpliment de aquellas set mil siscentas vint y sinch lliuras de dita moneda, que foren lo preu de la venda per dit D. Joaquim Cuyás a favor de dits Rnt. P. Preposit y Congregació del Oratiro de Sant Felip Neri y dels sues en la mateixa Congregació successors, perpetuament fetas y firmadas de totas aquellas casasa ab sa botiga a ellas contigua ab dos portals fora obrints situadas en la present ciutat de Barcelona en lo carrer nomenat dels Banys Nous cerca la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als disset dias del mes de Abril proxim passat y del corrent any. Lo modo de la paga de ditas mil noucentas quaranta tres lliuras dinou sous y un diner es que aquellas confessa haver rebut en diner comptant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrit per mans de Geroni Teixidor hermano de la referida congregació pagant per dits Rnt. P. Preposit, y Congregació. Y de diners propcehint a saber en quant a mil doscentas quaranta lliuras de aquelas mil sinch centas lliuras, que foren lo preu del censal de pensió quaranta sinch lliuras per los mateixos Rnt. P. Preposit y Congregació dels Oratori de Sant Felip Neri a favor dels Administradors de la causa pia fundada per lo Magnifich Capitá Lluch de Olivella venut, y originalment creat ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona als divuyt dias del sobredit mes de Abril ultim passat. Y en quant a las restants set centas tres lliuras dinou sous y un diner de aquellas tres mil trenta tres lliuras sis sous y vuit diners, que foren lo preu de aquell altre censal de pensió noranta una lliuras per los exrpessats Rnt. P. Preposit y Congregació del Oratori de Sant Felip Neri a favor de las Señora Priora y Religiosas del Real Monastir de Santa Maria Magdalena del orde de Sant Agustí de la present ciutat venut y oroginalment creat ab acte rebut en poder de dit Joseph Francisco Mas y Vidal notari als vint y sinch dias del mateix mes de Abril. Per lo que en testimoni de veritat otorga la present apoca en la ciutat de Barcelona als set dias del mes de Maig del any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta nou. Essent presents per testimonis Geroni Cabrer yy Falguera y Joseph Eudalt Peraller escrivents en esta dita ciutat residents. Y dit otorgant 8al qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer) firmá de sa ma.
Joaquim Cuyás y Salamó, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.