Saga Bacardí
00496
ESCRITURA DE PAGO HACIA MARIA ANTONIA CUYÁS Y ARTIGAS.


Sia notori, com Da. Maria Antonia Cuyás y Artigas viuda de D. Joaquim Cuyás y Burniach agent Fiscal de la Intendencia General de est Exercit y Principat de Cataluña en Barcelona domiciliat De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix al Rnt. P. Preposit y Sacerdots de la Casa y Congregació del Oratiro de Sant Felip Neri de la present ciutat de Barcelona, encaraque ausent y al notari avall escrit per ells present y estipulat. Pagant per D. Joaquim Cuyás y Salamó oficial meritori de la contaduria General de Reals Rendas de dit Exercit y Principat, en Barcelona domiciliat. Y de aquellas set mil siscentas viut y sinch lliuras barcelonesas. Que foren lo preu de la venda per dit D. Joaquim Cuyás y Salamó a favor de dits Rnt P. Preposit y Sacerdits de esta Congregació y dels seus en la mateixa Congregació, successors perpertuament feta y firmada de totas aquellas casas ab sa boiga a ellas contiguas ab dos portals fora obrints situadas en la present ciutat en lo carrer nomenat dels Banys Nous cerca la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat llargament designada y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als disset dias del mes de Abril proxim passat, y del corrent any. Y en virtut de facultat y potestat, per dit venedor a dits compradors donada, y concedida ab lo precalendat acte de venda. Que en o modo que avall se expresará, y bais lo pacte de la infra cessió, li an pagat y satisfet la quantitat de mil lliuras barcelonesas, que son per semblants, que dit D. Joaquim Cuyás y Salamó lo prometé donar y pagar ab altre dels capitols de la transacció y concordia per dita Da, Maria Antonia Cuyás y Artigas de una, y lo mateix D. Joaquim Cuyás y Salamó de part altre feta, firmada y jurada rebuda en poder del notari avall escrit al primer de Febrer del any mil setcents vuytanta sis per las causas y rahons en dita concordia, y capitol respective expressadas. Lo modo de la paga de ditas mil lliuras e sque aquellas confessa haver rebut en diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de Geroni Taixidor Hermano de dita Congregació, pagant per dits Rnts. P. Preposit y Congregació. Y de diners procehits de aquellas, tres mil trenta tres lliuras sis sous y vuit diners, que foren lo preu del censal, de penció noranta una lliuras per los mateixos Rnt. P. Preposit y Congregació del Ordatori de Sant Felip Neri, a favor de las Señoras Priora y Religiosas del Real Monastir de Santa Maria Magdalena del orde de Sant Agustó de la present ciutat, cenut y originalment creat ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona als vint y sinch dias del sobredit mes de Abril ultim passat. Per lo que en testimoni de veritat otorga la present apoca, Y per quant antes de esta paga fou expressament convingut de la cessió avalle scrita. Perço sens evicció alguna cedeix, a dits Rnts. P. Preposit y Congregació tots los drrets y accions a dita Señora otrogant competents per rahó de dit son credit en virtut dels quals pugan defensar la sobedita venda contra qualsevols acrehedors del expressat D. Joaquim Cuyás y Salamó, y altrament usar de dits drets cedits en judici y fora de ell, com millor los convinga. Constituhintlos a dit fi procuradors com en cosa propria. Y quedn advertidas las ditas parts per lo ntoari avall escrit, que de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciudad, dins los sis dias proxims a la firma per lo efecte precvingut ab la Real Pragmatica Sanció publicada. Y aixi ho otorga en la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Maig del any del naixament del Señor de mil setcents vuytanta nou. Essent presents per testimonis Geroni Cabrer y Falguera y Joseph Eudalt Peraller escrivent en esta dita ciutat residents. Y dita Señora otorgant (a la qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer) firmá de sa ma.
Maria Antonia Cuyás y Artigas viuda, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.