Saga Bacardí
00497
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE MARIMÓN Y FRANCI, HACIA ANTONIA ARTIGAS Y SOCIATS.


Sia a tots notori. Com Antonia Cuyás y Artigas viuda del difunt Joaquim Cuyás notari real y casudich ciutadá de Barcelona, com a thenutaria per son dot, y altres drets, y credits de la universal heretat y bens que foren de dit son marit, segons la antigua y observada consuetut de Barcelona, y constitució General Catalana feta en Parpiñá que comensa. Hac hostra. Y sens perjudici de dita thenuta usufructuari dels mateixos bens, per dit son marit deixada ab son ultim, y valido testament que feu, y firmá en poder del Dr. Vicent Gibert notari publich de número de Barcelona als sis Janer del any mil setcents setanta, y vuyt. En dits noms firma per rahó de Señoria, y en quant a son interés lo ate de establiment fet, y firmat per Joseph Marimón pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona, a favor de Melchor Franci pagés de la referida Parroquia a cens de sinch lliuras, y deu sous, en nuda percepció. Y ab entrada de un parell de capons. De un tros de terra de un cos, a fi y efecte de fabricar casa, que te de ample vint y vuyt palms, y de llarch doscents palms, que es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra campa, contenint en si quatre mojadas poch mes, o menos, situada en lo terme de dita Parroquia, cerca lo camí Real dita “Lo Camp del Empedrat”. La qual se te per la otrogant en dits respective noms com a succehint als hereus de Francisco Colomer y Cuyás pagés de la referida Parroquia de Sant Andreu de Palomar, a cens de trenta, y vuyt lliuras barcelonesas tots añs pagadoras lo dia de Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost, en nuda perceicó, tot llargament expressat en dit acte de establiment rebut en poder del Dr. Felix Vegues y Avella notari publich de número de Barcelona als vuyt Janer prop passat, y del corrent any. Salvos a la otorgant en dits noms tot slos censos forsan deguts, y no pagats, y altres qualsevols drets dominicals. La qual firma per rahó de señoria fa dita Antonia Cuyás y Artigas en dits respective noms (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) en esta ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents y noranta. Y lo firmá de ma propria. Essent presents per testimonis Magí Bentosa perxer, y Francisco Raurés y Ferau escrivent en esta ciutat habitants.
Maria Antonia Cuyás y Artigas viuda. En poder de Francisco Comelles notari intervenint com a son substitut, per sa ocupació Anton Comelles notari publich de número de Barclona.