Saga Bacardí
00499
ESCRITURA DE ENTREGA DE TESTAMENTO DE JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


En la ciutat de Barcelona a sinch Maig mil vuytcents trenta hu D. Joaquim Cuyás en esta ciutat domiciliat me ha entregat una plica closa que digué contenir son testament, conforme se expresa en lo acte de sa entrega. Lo que noto per diligencia.
Francisco Plana notari.