Saga Bacardí
00500
ESCRITURA DE ENTREGA DE CODICILOS DE JOAQUIN CUYÁS Y SALAMÓ.


En nom de Deu amen, jo D. Joquim Cuyás colector del dret de arcoratxe y toneladas del Port de esta ciutat. Trobantme detingut en lo llit de malaltia corporal de la que temo morir, estan emperó per la gracia del Señor ab tot mon coneixament, entera memoria y clar parlar y saber que al qui de dret li es licit testar, lo es també permes lo codicillar.
Per lo tant despues de mon testament que ab un plech clos entreguí al notari infrit en lo dia sinch de Maig ultim y del corrent any fin lo present mon codicil ab lo cual a mes del marmesor y executor que tinch anomenats ab lo dit mon testament. Elegesch y anomeno també en marmesor y executor al Señor Joseph Montaner apoderat de la casa del Ilustre Marques de Castellvell en esta ciutat persona de la mia major confiansa al cual junt ab lo altre marmesor per mi anomenat li dono tot lo poder necesari pera cumplir y executar la mia testamentaria disposició, no duptan de sa bona amistat que procurará junt ab lo altre marmesor arreglar tots los interesos que me pertocan, com y també lo que jo talvolta tingués que satisfer.
Atesos los bons serveis que tinch rebuts de Francisca Nadal doncella per lo temps que servira en ma casa li deixo y llego per una vegada tansolament quinse lliuras.
Confirmo y notifico tot lo demes que tinch disposat ab dit mon testament.
Fet y firmat fore lo present meu codicil en la ciutat de Barcelona vuy que contam als dotse dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil vuytcents trenta hu.
Testimonis cridats y pregats per dit codicillant foren Pau Anton de Milá de la Roca practicant la facultat de notaria y Salvador Aulí mestre sastre de la mateixa.
Joaquim Cuyás, En poder de mi Joan Plana notari.