Saga Bacardí
00514
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO SOBRE UNAS CASAS EN CALLE BASEA, HACIA OLSINA, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Setembre any de la Nativitat del Senyor de mil setcents noranta y sinch.
Sia notori. Que D. Baltasar de Bacardí y Tombra del comers de esta ciutat, mediant jurament que baix prestaré. Espontaneament confeso y en veritat regoneix a D. Joseph Mariano de Olsina y de Olsinellas en la vila de Monistrol Bisbat de Vich domiciliat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant. Que en virtut de regoneixenza a mon favor firmada per Joseph Prats familiar del Sant ofici de la Inquisició y comerciant de la mateixa ciutat, ab acte rebut en poder del notari baix escrit als divuit dias del mes de Maig proxim passat, entre altres cosas tinch y possehesch totas aquellas casas ab un portal fora obrint y un abotiga a ella unida ab tot sos drets y pertinencias suas, en la present ciutat y carrer de Basea al costat de altres casas designadas en primer lloch de dit acte de venda. Y se tenen ditas casas junt ab la botiga per dit D. Joseh Mariano de Olsina y de Olsinellas com a succehint a la Señora Madrona Feu y Soler y a Pau Feu y Soler en esta ciutat domiciliats, mare y fill a cens de trenta quatre lliuras, del qual deuhidas las corresponsions inrr4as, quedan francas per dit Senyor de Olsina vint y quatre lliuras dos sous tots anys pagadoras en dos terminis la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Y se ha de saber que antes ditas casas y botiga prestaban de cens a dits mare y fill Feu trenta lliuras dos sous, pero respecte la facultat donada per ells a Pau Sardá posesor que era de ditas casas se lluhir quinse lliuras de son dit cens ab acte rebut en poder de Tomas Simon notari publich de Barcelona als vint y vuit Agost mil siscents vuitanta vuit, quedaren ditas quinse lliuras reduhidas a nou, aixi que las trenta lliuras dos sous que los quedaban francas foren reduhidas a vint y quatre lliuras dos sous. Y dit D. Joseph de Olsina y de Olcinellas te las referidas cosas per D. Lluis Maria de Marles en esta ciutat domiciliat com a succehint a D. Joseph de Marlés també en dita ciutat domiciliat a cens de nou lliuras tots anys, pagadoras en dos terminis y en los dias de Sant Joan y Nadal. Y se ha de saber que antes ditas casas estaban subjectes a dit Señor de Marles a la prestació de cens annual de vint y quatre lliuras pagadoras en dos teriminis. Pero respecte de que de molts anys a esta part no se han pagat mes que las ditas nou lliuras conforme consta dels recivos que han firmat los dits hereus de Marlés fins al present. Se creu quedian lluhidas las quatre lliuras y per ço lo cens deduhit a dita quantitat a dits hereus de Marlés son en las referidas casas per lo obtentor del benefici segon a previsoras baix invocació de Sant Pere fundat en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del mar de esta ciutat, baix son domini y alou a cens de dos larabatins a rahó de nou sous per cada morabatin, pagadors tots anys lo dia, ofesta de Sant Joan de Juny. Lo qual cens de dos morabatins deuhen pagar los hereus o successors de dits mare y fill Feu de son referit cens a mas del cens de dit Señor de Marlés sens danys ni gastos de est ni dels seus, inseguint lo pacte y facultat donada per dits mare y fill Feu y Soler a dit Pbre Jordá ab lo establiment que aquells feren a est de ditas casas ab acte rebut en poder de Bonaventura Vila difunt notari publich de Barcelona als quinse Mars mil siscents vuitanta dos. Y se ha de saber que lo dit cens dels nomenats Señros Feu antes, y en lo temps de sa imposició era de sinquanta sinch lliuras inclosas sas corresponcions. Pero respecte la expresada facultat de lluhirne quinse lliuras, que dit en lo any mil setcents sinquanta deduhits a quaranta nou lliuras. Y atés també que se suposan lluidas quinse lliuras del cens de dit Señor de Marlés de pensió vint y cuatre lliuras que antes percivian antecedents, sols quedan per dit Senyor de Olsina las referidas vint y quatre lliuras dos sous que en el dia se pagan y unidas a estas las ditas nou lliuras y los referits divuit sous que respectivament se pagan a dit Señor de Marlés y al referit geneficiat forman las trenta quatre lliuras de cens a que estan subjectes ditas casas. Y terminaban ditas casas y botiga a llevant ab D. Joseph Mercader en Barcelona domiciliat; a mitgdia part ab dit Mercader y part ab honors dels hereus de Joseph Vidal mercader ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo dit carrer de Basea; y a tremontana ab las casas designadas en primer lloch, de dit acte de venda. Pero en el dia afrontan a solixent ab D. Felip Mercader en Barcelona domiciliat; a mitgdia part ab dit Mercader, y part ab altres casas que allí poseheix Vicens Duran y Bernola; a ponent ab lodit carrer de Basea; y a tremontana ab Bonaventura Font Real corredor de camvis de esta ciutat. Y afirmo que totas las sobreditas cosas son verdaderas, y que contenen tota veritat per lo jurament que presto a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis en degguda forma. En testimoni de tot lo que aixi ho otorgo en la dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobrenotat. Essent presents per testimonis lo Dr. Anton Vidal y Freixa notari real y publich y Dr. Joseph de Briruela en la mateixa ciutat residents. Y yo lo infrascrit notari dono fee de la otorgació de esta escriptura y de coneixer al nomenat D. Baltasar de Bacardí y Tomba confesant que firmará de sa propria ma.
Baltasar de Bacardí, En poder de mi Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona.