Saga Bacardí
00518
PAGO DE DEUDA DE JOSÉ SADURNÍ A BALTASAR DE BACARDI Y TOMBA
.

Sia notori com jo Dn. Balthasaar de Bacardí en la present ciutat de Barcelona resident: De mon grat y certa ciencia firmo apocha a Joseph Sadurní negociant de la Vila de St. Joan Las Abadessas bisbat de Vich encara que ausent per ell present, y estipulant lo notari avall escrit, pagant per los marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat del difunt Joan Sargatal parayre de la referida vila de St. Joan Las Abadessas del expressat bisbat, y de aquellas mil quatre centas dotze lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per los indicats marmessors del notat Joan Sargasal a favor del indicat Joseph Sadurní feta de tota aquella casa situada en la expressada vila de Sant Joan Las Abadessas ab acte rebut en poder del Dr. Mariano Ysalguera notari publich, y Real de la prenarrada vila de St. Joan Las Abadessas, als vint y sis Nobembre mil set cents noranta sis, y en virtut de facultaten lo citat acte concedida, y del pacte de la cessió avall escrita. De la quantitat de sinquanta lliuras moneda barcelonesa que son per semblants, que lo indicat Joan Sergatal me estaba devent, per rahó dels negocis que entre los dos havian tingut. Lo modo de la paga del las sobre ditas sinquanta lliuras es que confesso rebrer de dit Joseph Sadurní en diners comptants, realment y de fet en presencia del notari, y testimonis de ditas cosas. No sols firmo la present apoca sino també ens emperó evicció alguna cedesco al mencionat Joseph Sadurní tots los drets, y accions a mi competents per rahó del sobrfedit mon credit; En virtut dels quals drets, y accions cedits puga defensar la citada venda contra qualsevols persona, y bens, y altrament usar de dits drets y accions cedits en judici, y fora de ell com millor li convinga constituhintlo per est efecte procurador meu com en cosa propria. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vuit dias del mes de Novembre del any mil set cents noranta set; essent presents per testimonis Joan Costas, y Felix Abreu los dos escrivents en Barcleona habitants.
Batasar de Bacardí, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dit otorgant, y que a firmat de sa ma.