Saga Bacardí
00530
ESCRITURA DE REVENTA DE VARIAS CASAS EN CALLE AMARGÓS, HACIA DULCET, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona als vint y vuit días del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil setcents noranta vuit.
En nom de Deu. Sia notori. Que D. Baltasar de Bacardí y Tomba de comers de esta ciutat. Atenent que ab acte rebut en poder del infrit notari als vint y sinch Abril mil setcents noranta sinch Joan Dulcet corredor Real de camvis, ciutadá de la mateixa, vené a carta de gracia a Joseph Prats entre altres cosas y per preu de set mil lliuras moneda Barcelonesa las avall designadas casas, qui de ellas ab altre acte també en poder del mateix notari als divuit Maig de dit any firmá regoneixensa y agnició de bona fe a favor de dit D. Baltasar de Bacardí. Volent dit Dulcet usar de la facultat de recendicarlas li ha ofert satisfer dita partida y tot quant per rahó de dita venda acreditas instantlo per que li firmas dita revenda, considerant justa sa solicitat y volent annuir a ella. Perso, de sa espontanea voluntat per ell, y per sos hereus y successors, revent, restituheix, y tranporta a favor del sobre nomenat Joan Dulcet y dels seus perpetuament.
Primo: Totas aquellas casas ab dos portals fora obrint, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias universals que en virtut de dita venda a carta de gracia y agnició de bona fee respective te y poseheix en la present ciutat y en lo carrer den Amargós. Que se tenen per lo Rnt. Prior y Convent del Carme de la present ciutat a cens de quinse lliuras, tots anys pagadoras la meitat el primer dia del mes de Abril, y la altre peitat lo primer dia del mes de Octubre. Y se adverteix que antes ditas casas se tenían per dits Prior y Convent a cens de trenta lliuras, pero en virtut de la venda y absolucuó firmada a favor de Jaume del Hort notari real y causidich ciutadá de Barcelona per dits Prior y Convent, com a proprietaris y per lo Rnt. P. Fr. Joseph Aymerich Religios de dit Convent com a usufructuari, de la qual consta ab acte rebut en poder de Sever Pujol notari de número de Barcelona a deu Setembre de mil setcents trenta nou, de quinse lliuras en penció en nuda percepció, ha quedat dit cens deduhit a ditas quinse lliuras en pensió. Y dit Rnt. Prior y Convent o tenen per lo Ilustre Prior de Santa Ana de la present ciutat com a tenint unit la dita prioral dignitat lo Monastir de Santa Eulalia del Camp y baix domini alou de dita priora dignitat a cens de sis sous tots anys pagadors, lo dia o festa de Nadal, Y terminan ditas casas a solixent part ab la eixida que luego se designará que fou de pertinencias de las casas de Anton Martras sirurgiá que vui posseheix Miquel Mestres revenedor, y part ab las mateixas casas de dit Mestres que foren de dit Martras, antiguament Forn de la Marira; a mitgdia ab las casas de Francesch Mestres, mestre de casas que foren de Carlos Favol també mestre de csas:; a ponent ab dit carrer den Amargós; y a tremontana part ab un camí, o aixida o entrona per lo qual se va de dit carrer den Amargós a dit Joan den Martra que ex de dit carrer de las Magdalenas, part ab un arch antich que es dins lo camí o endrona y part ab la casa de Joseph Rivera mestre de casas que foren de Isabel Sales viuda.
Item: Tot aquell pati o sot de terra desde esta fins al cel que te de amplaria trenta set palms, y de llargaria sinquanta quatre palms, clos de parets que es part y de pertinencias de las casas que foren de dit Martras situat en lo carrer nomenat de las Magdalenas, que per lo titols baix escrit tinch y posehesch ab la facultat de entrar y aixir, y demes preeminencias concedidas ab la concodia firmada ab Joseph Rivera rebuda en poder de Ramon Serra notari publich real collegiat de número de Barcelona y de Daniel Troch també notari simul estipulantes, a dotse Novembre mil setcents seixanta y set, que se te dit pati o sol de terra junt ab las casas possehidas per Miquel Mestres per Sa Magestat y baix son domini alou a cens de tres lliuras set sous, tots anys pagadoras lo dia vint de Desembre, lo qual cens deu pagar dit Mestres com dit posesor del testament de las casas ded it Martras. Y termina dit pati, o sol de terra a solixent ab lo sotant de las casas de dit Mestres que foren de dit Martras; a mitgdia ab dit Francesch Mestres; a ponent ab las casas sobre designadas; y a tremontana ab dit Joseph Rivera mediant lo pasadits de entrar y aixir per dit carrer de las Magdalenas.
Finalment: Totas aquellas casas ab dos portals fora obrint, so es un gran y principal en lo carrer anomenat den Amargós, y altre en lo dels Hermitans, cerca lo Monastir de Religiosas de Santa Maria Magdalena, ab tots sos drets y pertinencias que igualment per la dalt calendada venda tinch y posseheich en dita ciutat de Barcelona y en dits respective carrers. Que se tenen per la Señora Ana Moreno y Gali muller del magnifich Dr. en drets Agustí Moreno en esta ciutat domiciliada, com a hereva de Bonaventura Galí notari publich de número de Barcelona son pare, a cens de trenta lliuras tots anys en nuda percepció pagadoras per meitat en los días deu Janer y deu Juliol. Del qual cens en virtut de facultat donada ab lo establiment que baix se calendará poden lluhir y quitarse vint y ua lliuras barcelonesas. Qui ho te per Sa Magestat y en alou y directe Señoria sua, a cens esto es per lo terreno de ditas casas, de quatre lliuras barcelonesas tots anys pagadoras a dinou Septembre en virtut de establiment concedit a dit Galí notari per lo Señor Intendent General del present Principat a dinou Setembre de mil setcents diset en poder del escriva major de la Intendencia, y per un carreró o terreno de aquell que se troba una a las referidas casas, de vuit sous tots anys pagadors als vint de Abril en virtut de altre estbaliment fet al mateix Galí per dit Señor Intendent als vint Abril mil setcents vint y sinch en poder de Geronim Sastre notari y Escrivá major de dita Intendencia, los quals censos junts de pensió quatre lliuras vuit sous dehuen pagar los possessors de ditas casas a Sa Magestat, eo a son Regotor de Patrimoni antich del sobre dit cens de trenta lliuras en virtut de facultat donada a dit Joseph Rivera per la sobre nomenada Señora Ana Moreno y Galí ab lo acte de lloació y aprobació del sobredit establiment y nova concessió de ditas casas a favor feta per dita Señora que avall se mencionará. Y se ha de saber que dit Bonaventura Galí ab acte rebut en poder de Joan Costa notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y tres Juny mil setcents sinquanta y quatre feu establiment de ditas casas al mencionat Joseph Rivera ab la imposició de dit cens de trenta lliuras annualment en dits terminis pagadoras reservantse lo domini diracte, y ab facultat de poder lluhir de dit cents vint y una lliuras en pensió en nuda percepció per setcentas lliuras en proprietat y ad diferents altres pactes en dit establiment continuat, y entre ells ab lo pacte de que a mes del sobre dit cens degués pagar annualment onse lliuras per las real contribucions de Catastro y Pavellons fins que las mencionadas casas foren encatastradas en son nom. Lo qual pacte fou despres annullat ab altre acte rebut en poder de Ramon Serra notari als vuit Juliol mil setcents seixanta y quatre. Pero com posteriorment se tingues noticia del domini directe de Sa Magestat, se acudí al Tribunal de dita Intendensia no sols per la paga de las pensions dels dos sobredits partits de censos, si no també per la aprovassió del citat establiment per la aprovassió del citat establiment a que no condescendí lo Ilustre Señor Intendent, respecte de no ser permesa la imposició de domini alou en las proprietats subjectes a domini de Sa Magestat, y en consequenssia ab mandato de dinou Desembre mil setcents seixanta nou, mana a dit Joan Costa notari notás a la marge de dit establiment quedar annullada la impossició del domini directe per dita Galí reservat sobre ditas casas, y a la referida Señora Ana Moreno y Galí que llohás y aprovás lo sobre dit establiment y fes nova concessió de ditas casas a favor del nomenat Joseph Rivera ab imposició del mencionat cens en nuda percepció solament, com en efecte inseguint lo dit mandato, per dita Señora Ana Moreno de consentiment de dit Dr. Moreno son marit fou feta lloació y aprobació de dit establiment ab las mateixas condicions y pactes en ell estipulats y nova concessió de las rferidas casas a favor de dit Rivera ab la imposició del mateix cens de trenta lliuras en nuda percepció solament, pero ab acte para per lo cobrament de aquell, faga per retenir y firma per la conservació de sos drets, conforme mes llargament se expresa y es de veurer en lo acte de dita lloació aprobasió y nova concessió de las sobre designadas casas rebut en poder de dit Costa notari als divuit Janer mil setcents setanta. Y terminan ditas casas a solixent part ab las que allí posseheix lo Monastir de Santas Creus y part ab dit carrer dels Ermitans; a mitgdia ab lo mateix Dulset que fou de Isabel Salt viuda; a ponent ab lo carrer den Amargós; y a tremontana part ab Narcís Brandaloch belluter, que fou de dit Galí notari, y aprt ab las ditas casas del referit Monastir de Santas Creus. La qual revenda fa com millor en dret tinga llocch, extrahent las prop designadas csasas de son poder y domini transferintlas en ma y poder de dit Joan Dulcet, prometent entregarli possessió corporal, real, actual o quasi de las mateixas, donantli facultat per que de sa propria authoritat se la puga pendrer y licitament retenir ab clausula de constitut y precari. Cedintli tots los drets y accions en virtut dels quals puga tenir y perpetuament possehurlas, y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhibtlo procurador seu com en cosa propria, ab clausula de intima a qui convinga, salvats sempre los censos, lluhismes, y demes drets dominicals. Lo preu de la present recenda son set mil lliuras moneda barcelonesa. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser aixis convingut ni rebut, a la lley que subve als enganyats en mes de la mitat dels just valor, y a tot altre dret y lley que lo pogues afavorir. Dona y cedeix al dit Dulcet tot quant podría pretendrer mes sobre ditas cosas convenint y prometent las mateixas ferli tenir y posehir y estarli de ferma y legal evicció per contractes emperó, y fets propris y no altrament, ab restitució y esmena de danys, y gstos. Per seguretat de que obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de son favor. Jurant a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del infrascrit notari, las sobre ditas cosas tenir per fermas y agradables y contra de aquellas no fer ni venir per algun motiu, causa o rahó, com y també que lo present contracte, inseguint la constitució feta en Monzó, no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats, ni de sos drets dominicals,. Y quedan intelligentsiats, que de la present escriptura deu pendrerse la rahó en lo Registre de hipotecas de esta ciutat, dins sis días proxims en virtut de Real Pragmatica sobre hipotecas promuguda, sens qual formalitat no fará fee contra las hipotecas ni podrán las parts usar judicialment de ella, per perseguirlas. En testimoni del que aixi ho otorga en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt continuats. Essent presents per testimonis D. Joseph de Brizuela, e ignasi Ricart y Mages en la mateixa ciutat havitants. Y lo otorgant a qui lo infrascrit notari afirma coneixer ho firma de sa propria ma.
Baltasar de Bacardí, En poder de mi Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona.