Saga Bacardí
00531
ESCRITURA DE COMPROMISO DE PAGO DE RIVALTA A BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona als vint y vuit días del mes de Octubre any del naixament del Señor de mil setcents noranta vuit.
Sia notori. Que Joan Rivalta ciutadá de Barcelona, espontaneament confesa deurer y voler pagar a D. Baltasar de Bacardí y Tomba comerciant de la mateixa present, la quantitat de sis mil lliuras moneda barcelonesa, que son las que Joan Dulcet corredor Real de cambis debía satisferli del preu de la revenda en poder del infrit notari vui dia present a son favor feta, de totas aquellas casas y pati que vené junt ab altres a carta de gracia a Joseph Prats, ab acte rebut en poder del mateix notari als vint y sinch Abril de mil setcents noranta sinch, qui de ellas ab altre acte també en poder seu als divuit Maig de aquell any firmá regoneixensa y agnició de bona fee a favor del dit D. Baltasar de Bacardí. Qual partida ab lo establiment que de las matexas casas li ha consequentment firmat dit Dulcet al otorgant, li ha concedit facultat de retenirse a efecte de satisferla al expresat D. Baltasar de Bacardí, que no obstant aquella delegacio, y de poder exigir inmediatament del dit Rivalta la mateixa quantitat, ha adherit a cobrarla mediant los infrits plasos. Per so promet satisferla dins lo termini de tres anys, proxims ab moneda efectiva, ab tres iguals pagas de dos mil lliuras cada una, comensant a fer la primera, del dia present a un any, y aixi consecutivament las demes en igual dia y termini sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procurador restitució y esmena de danys, y gastos. Per lo que obliga y especialmente hipoteca las indicadas casas y pati en lo calendat acte de establiment compresas, en virtut de cuya especial hipoteca promet entregarli posessió de las mateixas, ferlo exirir, potior contra qualsevols personas ab facultat que de propria autoritat se la puga pendrer y retenir ab la solita clausula de constitut, essió y mandato de tots drets y accions en ditas cosas especialmente obligan en qualsevol manera aspectant, aixi que en judici y fora de ell com millor li convinga ab clausula de constitució de procurador com en cosa propria, y ab poer expres de que deixant de cumplir lo sobre estipulat puga vendrer, empeñar o altrament alienar ditas cosas com millor li aparega firmant las escripturas convenient ab clausula de extrasió de dani ni entrega de posessió, cesió y mandato de tots drets y accions, evicció, ob´ligació de tots sos bens y ab totas renunciacions utils y necesarias y en semblants actes posar acostumat. Lo preu de ellas resultant demanar y cobrar y del que rebrá firmar apocas y satisferse en las quantitats degudas. Y sens perjudici de dita especial hipoteca obliga generalment tots sos bens y drets mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant a la lley que diu que primer se hage de pasar per la cosa especialmente obligada que per la general, y a altre que diu que mentras lo acreedor puga satisferse de la cosa especialmente obligada no pase a la general, y per pacte a son propri for, y domicili, submetentse al del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol curia o tribunal secular solament, ab facultat de variar lo judici fent y firmant escriptura de ters, baix igual pena, en los llibres dels tersos de ditas cuarias, obligant per so sa persona y bens, mobles e immobles haguts y per haver ab totas las renuncias en dret necesarias llargament. Y queda inteligensiat que de esta escriptura deu pendrerse la rahó en lo registre de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims en virtut de Real Pragmatica, sens qual gormalitat no fará fe contra las hipotecas ni podrán las parts usar de ella juhicialment per perseguirlas. En testimoni de que aixi lo otorga y firma, conegut del infrit notari, en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt continuats. Essent presents per testimoni D. Joseph de Poruriela e Ignasi Ricart en la mateixa habitants.
Joan Rivalta, En poder de mi Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona.