Saga Bacardí
00533
ESCRITURA DE QUITACIÓN Y PAGO DE DIFERENTES CARGAS SOBRE CASA CALLE BASEA, SOBRE REVENTA ENTRE RIUS Y BALTASAR DE BACARDI Y TOMBA.


Copìa de las firmas per rahó de señoria continuadas al peu de la revenda feta per D. Baltasar de Bacardí y Tomba del comers de esta ciutat de Barcelona a favor de Pere Nolasco Rius botiguer de la mateixa, feta als onse Janer del any proxim pasat de mil setcents noranta nou fol, 22 en poder del infrit notari. Las quals son con se segueixen.
Sia notori. Com lo Ilustre Señor Dr. D. Joseph Lloser y Codina Pbre. Canonge de la Santa Iglesia de Barcelona, Ardiacá de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, y Protector dels Aniversaris Comiuns de la predita Santa Iglesia. En dit nom de son grat y certa ciencia firma per rahó de Señoria la revenda otorgada per D. Baltasar de Bacardí y Tomba del comers de esta ciutat a favor de Pere Nolasco Rius velluter ciutadá de Barcelona y de sos successors perpetuament, de totas aquellas casas ab un portal gran y altre xich, fora obrint ab sa magatems y terrat tras de ellas contruhit desde terra fins al cel, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat de Barcelona y en lo carrer nomenat de Basea molt serca la Devallada per la qual se baixa del carrer den Lladó e Iglesia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de dit carrer de Basea confrontadas en lo acte de dita revenda rebut en poder del Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona als onse de Janer ultim passat. Las quals casas son compostas de dos distints estars o casas, lo un dels quals a saber aquell que en lo citat acte de revenda en primer lloch se troba designat inseguint la dmedisió ultimament feta per Francisco Renart y Closas arquitecte ciutadá de Barcelona perdarvia dels dominis, conte de ample o frente en lo carrer de Basea vint y nou palms, y nou dotsens; y de llarch o fondo per la part d emitgdia cent quaranta y sis palms y tres dotsens, y per la de tremontana cent quaranta y un palms y tres dotsens, exclosos en una y altre de ditas dimensions los gruixos de las parets mitjeras ab los vehins, de quals dimensions medit geometricament resultan quatre mil doscents setanta y sis palms y mitg superficials a cana de Barcelona. Lo qual estar o tros de casa es part y de pertinencias de aquellas casas y hospisi ab un portal obrint situadas en esta ciutat, y en lo sobre dit carrer de Basea molt serca la dita Devallada nomenada de Casasnods per la qual se baixa del carrer den Lladó e Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor al dit carrer de Basea. Lo qual tros de casa o estar, junt ab una porsió de ditas casas que es lo restant del dimensionat estar o casas, se tenen en directe domini y alou dels sobre dits aniversaris comuns, conforme tot llargament se explica en la confesió del predit estar de casas a favor dels referits aniversaris comuns, fets per dits Pere Nolasco Rius en poder del notari y escrivá avall escrit lo dia present e infrit. Salvos a dits aniversaris comuns tots los censos vensuts y lluhismes forsan deguts y no pagats y altres qualsevols drets dominicals. Per la qual firma eo per lo mitg lluhisme degut a dits aniversaris comuns per rahó de la precalendada revenda en quant al domini a aquells corresponent declara dit Ilustre Señor firmant, que lo Rnt.Dr. Onofre Maria Cutita Pbre. Y procurador major de la administrasió de dits aniversaris comuns, ha rebut de Joan Dulset corredor Real de camvis ciutadá de Barcelona de comptant de sas voluntats trenta lliuras dicuyt sous y sis diners moneda barcelonesa feta grasia del restant. En testimoni del que aixi en dit nom ho firma en la ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Abril any del naixement del Señor de mil setcents noranta nou. Essent presents per testimonis lo Dr. Joaquim Castells y Martí Thomas Huguet practicants lo art de notaria en esta ciutat havitants.= Dr. Joseph Lloser.= En poder de mi Joseph Francisco Mas y Vidal notari y escrivá del Molt Ilustre Capitol de dita Santa Iglesia que certifico coneixer a dit Señor otorgant y que firmá de sa ma.
De praecedinti Dominis ratione firma alieno calemo scripta fidem proveo ego idem Josephus Franciscus mas et Vidal notarius et scriba supradictus haec propria scribens manu.
Concodra ab la firma continuada al peu de dita copia authentica del que dono fe.
D. Ignasi Vidal y Pijoan notari.

Sia a tots notori. Com jo D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia en quant a mon interes firmo per rahó de señoria lo acte de revenda feta y firmada per D. Baltasar de Bacardí del comers de esta ciutat, a favor de Pere Nolasco Rius velluter, ciutadá de Barcelona, de totas aquellas casas ab dos portas una gran y altre xica fora obrint, ab sos magatsems, y terrat tras de ellas construhit, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, situadas en la present ciutat, y en lo carrer de Basea de ella, molt cerca de la Devallada per la qual se baixa del carrer den Lladó y de la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant pastor al referit carrer de Basea llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita revenda rebut en poder del Dr. Ignasi Vidal notari de número de Barcelona als onse Janer prop pasat, salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a mi deguts y no pagats, la present firma en res no obstant, declarant que dit Dulcet me ha satisfet lo lluhisme degut a mi per rahó de la venda a carta de gracia per ell feta de ditas casas a Joseph Prats Familiar del Tribunal de la Inquisició de es Principat, de la qual est no feu agnisió de bona fe al expresat Señor de Bacardí, segons apar de la apoca per mi a ell dit Dulcet firmada, rebuda en poder del infrit notari lo dia de ahir. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barclona als deu dias del mes de Maig del any mil setcents noranta nou. Y dit otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Ubach y Lluis Comes escrivents residonts en esta ciutat.=
D. Joseph Gironella, En poder de Joseph Ubach.= De praecedenti domini ratione firma paenes me recepta licet alieno calomo scripta fidem praebeo ego Domimi Josephus Ubach notario publico de número Barcinonae haec propria scribens manu.


Lo Dr. Joseph Espalter y Rosas Pbre. En la present ciutat de Barcelona residint obtentor del benefici perpetuo simple ecclesiastich baix invocació de Sant pere, o dels Sants Pere y Domingo, segon nomenat, en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta dita ciutat findat, segons apar de la collació de dit benefici a mon favor feta, y de la possessió per mi de ell presa ab dos actes rebuts en la curia del Vicariat Ecclesiastich de aquesta ciutat, y Bisbat a divuit Abril mil setcents sexanta y hu, de que verifica lo Rnt. Dr. Anton Campillo Pbre. Notari y escrivá de la referida curia. En est nom en quant al interes del dit mon benefici. De ma libre voluntat firmo per rahó de domini la revenda feta per D. Baltasar de Bacardi y Tomba del comers de esta dita ciutat a Pere Nolasco Rius velluter, ciutadá de la propria ciutat, de totas aquellas casas ab un portal gran y altre xich, fora obrint ab sos magatsems y terrat tras de ellas construhit situadas en la exrpesada ciutat y en lo carrer de Basea, molt inmediat a la Devallada per la qual se baixa del carerr del Lladó o Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant pastor al dit carrer de Nasea. Las quals son compostas de dos estars o casas que las designadas en segon lloch de la enunciada revenda se tenen en aloy y directa señoria del predit mon beenfisi a cens de dos morabatis a rahó de nou sous cada un tots anys pagadors en lo dia o festa de Sant Joan de Juny, conforme mes lalrgament se expresa en lo acte de dita revenda rebut en poder del Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona a onse dias del mes de Janer proxim anterior. Los drets dominicals, censos y lluhismes deguts sempre salvos. Per la qual firma de domini, o per lo lluhisme a mi competent per rahó de la sobre calendada revenda, he rebut de Joan Dulcet corredor real de camvis ciutadá de barcelona en diner comptant a ma voluntat, vuitanta set lliuras y sis sous moneda barcelonesas, feta grasia del ters. Y aixis ho otorgo en Barcelona a catorse dias del mes de Desembre del any mil setcents noranta nou. Essent presents per testimonis Jaume Morelló y Mas, y Domingo del Poxo escrivents havitants en dita ciutat. Y lo otorgant, conegut per mi lo subcrit notari, ho firma.= Dr. Joseph Espalter y Rosas Pbre. En poder de mi Jaume Morelló notari.= De priemisa Dominy fira idem Jacobus Morelló notario publico Barcinonae fidem facio.
Concordan estas firmas ab las continuadas al peu de dita copia authentica del que dono fe.
Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari.