Saga Bacardí
00537
ESCRITURA DE PODERES HACIA FERRER, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Que lo Señor D. Balthasar de Bacardi Noble de primera clase en esta ciutat domiciliat. Espontaneament otorga que confereix tot son poder que en dret sie necesari a Salvador Ferrer y Godoy capitá o patró habitant en la vila de Canet, Bisbat de Girona, encaraque ausent, peraque per lo Noble Señor atorgant puga reclamar de D. Francisco de Milans, y de Maciá marit de la difuncta Da. Felipa de Milans y de Callans, y dels fills comuns als mateis aquella palmatoria de plata pertañent a la difuncta Señora Da. Mariana de Matas y de Milans, en virtut de llegat que que feu D. Maria Margalef sa avia materna a las quals ha succehit dit Señor otorgant e son valor en cas de no existir la palmatoria, a qual paga quedan subjectes los bens de la nomenada Da. Felipa a qual fi, puga firmar las corresponents apocas ab manifestació del dret dels otorgants, cancellant en ellas qualsevols llegat que constas fet relatiu a la expressada palmataria, extenent la nomenada apoca ab totas clausulas de segretat y requisits que tinga per convenintlos. Y generalment per rahó de tot lo referit practiquia tot quant faria lo Señor otorgant estant present. En qual promet tenirho per agradable, y no revocarho en temps algun baix obligació de tots sos bens presents, y veniders, y ab tota renuncia en dret necesaria. En testimoni del que firma la present escriptura (conegut de mi lo notari) en Barcelona a nou días del mes de Setembre del any mil setcents noranta nou. Essent presents per testimonis Cayetano Orriols, y Caporá practicant de notari y Ferriol Niella perxer en esta ciutat habitants.
Baltasar de Bacardí, En poder meu Josep Maria Lafont notari.