Saga Bacardí
00541
ESCRITURA DE PODERES HACIA FERRER, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori: Que lo Señor D. Balthasar de Bacardí noble de primera clase en esta ciutat domiciliat. Espontaneament otorga que confereix tot son poder que en dret sia necesari a Salvador Ferrer y Goday, Capitá o patro habitant en la vila de Canet, Bisbat de Girona, encaraque ausent, peraque per lo Noble Señor otorgant puga reclamar de D. Francisco de Milans, y de Macía marit de la difunta Da. Felipa de Milans y de Cellares, y dels fills comúns als mateixos aquella palmatoria de plata pertañent a la difunta Señora Da. Mariana de Milans y de Milans, en virtut de llegat que li feu Da. Maria Margalef sa avia materna a las quals ha succehit dit Señor otorgant eo son valor en cas de no existir la palmatoria, a quqal puga quedar subjecte los bens de la nomenada Da. Felipa a qual fi, puga firmar las corresponents apocas ab manifestació del dret del otorgant, cancellant en ellas qualsevol llegat que constia fet relatiu a la expressada palmatoria, extenent la nomenada apoca ab totas clausulas de seguretat, y de requisits que tinga per convenient. Y generalment per rahó de tot lo referit practiquia tot quant faria lo Señor otrogant estant present. El qual promet tenirho per agradable, y no revocarho en temps algun baix obligació de tots sos bens presents, y veniders, y ab tota renuncia en dret necesaria.
En testimoni del que firma la present escriptura (conegut de mi lo notari) en Barcelona a nou dias del mes de Setembre del any mil setcents noranta nou. Essent presents per testimonis Cayetano Orriols, y Caporá practicant de notaria y Ferrio Nuella, perxer en esta ciutat habitants.
Baltasar de Bacardí, En poder meu Joseph Maria Lafont.