Saga Bacardí
00544
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DE PARTE DE PRESTAMO HECHO A RIUS, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Febrer any del Naixement del Senyor de mil vuitcents.
Sia notori. Com D. Baltasar de Bacardí y Tomba del comers de esta ciutat. Espontaneament confesa y en veritat regoneix a Pere Noslasco Rius botiguer, ciutadá de la mateixa, que de ell reb la quantitat de quatre mil setcentas setse lliuras nou sous, y set diners moneda barcelonesa a compte de aquellas nou mil quatrecentas trenta dos lliuras dinou sous y dos, que confesá deurer y voler pagar dit Rius al mateix de Bacardí ab acte en poder del infrit notari als onse Janer del any proopxim passat de mil setcents noranta nou, per los motius y causas en aquell cintenguts. Lo modo de la paga de ditas quatre mil setcentas setse lliuras nou sous y set diners, es que aquellas confesa rebrer de dit Rius ab diner sonant realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrascrits. Y aixi renunciant a la excepció rei sic non esse, y a altre qualsevol de son favor no sols otorga la present apoca, si també cancella y anulla per lo que respecta a dita quantitat lo expresat devitori, sas forsas, y oblitacions deixantlo emperó per la restant quantitat en sa forsa y valor. Y queda enteligenciat que de esta escriptura deu pendrerse la rahó en lo Registre de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims en forsa de Real Pragmatica, sens qual formalitat no fará fet contra las hipotecas, no podran las parts usar de ella judicialment per perseguirlas. En testimoni de tot lo que aixi ho otorga en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt continuat. Essent presents per testimonis D. Joseph de Brizuela, y Mateo Llenas fabricant en la mateixa ciutat havitants. Y lo dit Señor otorgant a qui yo lo infrit notari fas fe coneixer ho firma de sa ma.
Baltasar de Bacardí, En poder de mi Dr. Ignasi Vidal y Pijoan notari publich de número de Barcelona.