Saga Bacardí
00547
ESCRITURA DE VENTA DE SIETE QUARTERAS DE FORMENT DE SEMBRADURA EN “LO PUNTÓ” LLAVANERAS, DE LOS RIBAS, HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En nom de Deu. En la Parroquia de Sant Andreu de Llevaneras, Bisbat de Barcelona, vuy dia quatre del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor mil vuytcents y un. Nosaltres Balthasar y Joseph Ribas, de la Vall, pare y fill pagesos de esta dita Parroquia. Necesitam la quantitat del baix escrit preu, per revendicar y recobrar de Jaume Dorda comerciant de Barcelona una pessa de terra a ell venuda a carta de gracia, per mi dit Barthomeu, y per lo preu de ella, y sos adjassents, recobrables, junt ab lo arrendament de anys que de la mateixa pessa li estam devent a rahó de vint y sinch lliuras quiscun any per la compra perpetua que nos tene atorgada ja de paraula Joseph y Miquel Campeny brassons de Arenys de Munt, pare y fill de altra pessa de terra (en quals antes se expresará) com prometem, haver nosaltres recobrat, y acquirit respective ditas dos pessas de terra de diners procedents del mateix preu de esta venda per quant servesca y puga obrar y servir a favor del baix nomenat comprador y dels seus per pagar y satisfer varios acrehedors nostres, que tots y cadaun de ells ho es en cuartas quantitats, per ser molts, ho son junts la quantitat major y considerable, qual satisfacció no podem mes desperir, y altrament per expedició de altres negocis a nosaltres encara mes utils y urgents per las circunstancias y efectes pesims de la ocorrent guerra. Y no podent conseguir ditas cosas a nosaltres convenients y necesarias per altre medi a nostres bens menos daños que lo de esta venda. Per tant de nostre grat y certa siencia, y per nosaltres y los nostres hereus y successors universals qualsevols sien, venem y per titol de la venda otorgám y concedim a D. Balthasar de Becardí y Tomba Noble de primera clase, en la ciutat de Barcelona domiciliat, als seus y a qui voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra, composta de dos, part com de una quartera de se sembradura y herma, ab pins, y la restant part plantada de viña ja vella ab vint drivers de tinguda per junt set quarteras de forment de sembradura, poch mes o menos situada en lo terme de la present Parroquia, y partida nomenada “Puntó”, per totre de la qual pessa de terra pasa lo torrent dit “Del Puntó”. Qual pessa de terra afronta a solixent part ab honor del Dr. en medicina Francisco Vieta, part ab honor de Mariano Casals del Torrent, pages, y part ab honor de la Comunitat de Pbres. de Santa Maria del Mar de dita ciutat de Barcelona, de pertinencias del “Mas Artés y Amat”; a mitgdia ab honor de Joan Pau Ros y Verdaguer part, part ab lo dit comprador, que fou de Montalt y Cabot, y part ab honor de dit Joseph Campeny, que també fou de Montalt y Cabot; a ponent ab honor de Pau Alsina de la Font part, y part ab Joseph Cabot de la Creu; y a tremuntana part ab honor dels conjuges Joaqnum y Maria Ribas y Ribas, part ab honor de Francesch Cabot y Vila, part ab honor de Pau Auladell, y part ab honor del Rnt. Mariano Vieta Pbre. Se te dita pessa de terra en quant a la part de ella que fou de Geronim Morera del Torrent, per los hereus, o succesors de est al cens en nua percepció annual de deu sous barcelonesos, qual cens deurá pagar dit comprador, y los seus quiscun any perpetuament, y son capital en cas de lluhició, o absolució sens danys ni gastos de nosaltres ni dels nostres, a mes del preu baix escrit. Los quals successors de dit Geronin Morera, tenen dit son cens, com y tota la dita pessa de terra se te en alou y directe señoria de nosaltres mateixos venedors, ço es franca en alou, en qual cas venem també perpetuament ab lo rpesent tot lo domini directe firma, fadiga de trenta días, y altres qualsevols drets a nosaltres competents, o en alou y directe señoria de aquell Señor o Señors que justifiqian son domini, al qual, o als quals en est ultim cas deuyrá dit comprador o los seus pagar lo lluhisme degut per aquesta venda, y nosaltres o los nostres, eo a mi dit Barthomeu Ribas com a hereu universal de Andreu Ribas difunt mon pare pestañia com a hereu universal de Isidro Major y Ribas sen pare per est instituhit ab son ultim testament que feu en poder de Pau Segarra y Berenguer notari a disset Juliol del any mil setcents sinquanta y tres. Al qual Isidro Major y Ribas pertañia com a hereu universal de Miquel Major y de Maria Ribas conjuges sos pares per estos instituhit a sos ultims testaments rebuts en poder ço es de dit Miquel Major de Joseph Segarra y Berenguer també notari publich lo dia de son obit en aquesta Parroquia populat y lo de dita Maria Ribas del Rnt. Rector de la mateixa Parroquia als dotse Setembre del any mil setcents y un. Lo qual Miquel Major y Ribas adquirí una de las dos pessas de terra de las quals es composta la sobre confrontada, ab lo present venuda, en virtut de venda perpetua a son favor feta per Theresa y Jaume Raumir mare y fill ab acte rebut en poder de Martí Simon notari publich de Mataró a vint y nou Nobembre del any mil siscents noranta y set. Y la altre de ditas dos pessas de terra, vuy unidas, pertanya y espectaba a dita Maria Major y Ribas com a herva unviersal de Antoni Ribas de la Vall pagés de dita present Parroquia, son pare per est instituhida ab son ultim testament rebut en poder (ut asserit) del Rnt. Rector de esta mateixa Parroquia a vint y quatre Octubre del any mil siscents setanta y quatre. La qual present venda fem aixi com millor dir y entendrer se pot extrahent com estrahem la sobre designada y vonfrontada pessa de terra ab sas entradas y eixidas y tot sos drets y pertinencias universals de ma domini y poder de nosaltres y dels nostres y la mateixa transferim, passam y possam en ma, domini, y poder de dit comprador. De la qual prometem entregarli pocessió corporal, real,a ctual, o cuasi y doman també facultat a ell mateix dit comprador y als seus facultat de propria authoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut y precari, cessió y mandato de tots los drets y accions a quiscun de nosaltres competents, constitució de procurador com en cosa propria, intima si menester será, y demes clausulas a plena transació de domini y altrament necessari y de útil. Salvat a qualsevol Señor que justifiquia esserho de dita pessa de terra o de part de ella lo lluhisme degut per la present venda y tots altre, pagadors com se ha dit, y los demes drets dominicals corresponents. Lo preu de aquesta venda es mil doscentas vuyt lliuras sis sous y vuyt diners moneda barcelonesa qual quantitat o preu confessam tenir y tenim rebuda del dit comprador, ab diners comptants realment y de fet en presencia del notari y testimonis baix pregats. Y aixis renunciant com renunciam a la lley ultra dimidium ja predit, y a totas lleys, excepcions y drets de nostre favor, y en testimoni de ditas, fent com fem apoca de dit preu y donant com donam y cedim a dit comprador y als seus tot quant está venda valga mes que lo preu mes referit conveninm y en bona fe prometem junts y a solas la mateixa veda fer valer y tenir, y estarne de ferma y legal evicció y legitima defenció en tot y qualsevol cas ab esmena de danys, y gastos y baix obligació de tots los bens, y drets de nosaltres y del altre de nosaltres de per si y a solas mobles e immobles haguts y havedors, renunciant com renunciam al benefici de novas constitucions, al de dividir y cedir las accions, y consuetut de Barcelona que tractan de dos o mes que a solas per lo tot se obligan y ab totas altras renuncias necesarias y de estil y de la lley que prohibeix la renunciació general. Y bais las mateixas obligacions y renuncias prometem també junts y a solas tenir totas las ditas cosas per fermas y agradables, attendrerlas y cumplirlas y contra las mateixas no fer ni venir en temps algun, per causa alguna, o rahó y ab jurament llargament y en deguda forma. Y present jo dit D. Balthasar Becardí accepto aquesta venda perpetua ab lo modo y circunstancias esta concebuda, y prometo observarla y cumplir tot quant en virtut de la matexa ve a mon carrech sens dilació ni escusa ab lo acostumat salari de procurador y esmena de danys, y gastos, ab obligació de tots mos bens y drets mobles e immobles haguts y havedors, y ab totas renuncias necesarias y de la lley prohibint la renunciació general y ab jurament llargament y en deguda forma. En testimoni de totas las quals cosas han fet dits contrahents aquesta escriptura en los dia, mes, any y lloch sobre notats, y dedan cerciorats per mi notari infrit dels beneficis y demes als quals han renunciat respecrivament, y del manat ab la Real pragmática del establiment del offici de hypothecas en quant los correspon presents per testimonis Dr. D. Joseph Urgell en Barcelona residint y Salvador Gual Brossom de esta Parroquia, a ditas cosas cridats.
Baltasar de Bacardí, Bartholomeu Ribas, Joseph Ribas, Devant de mi Joseph Segarra y Ramis notari publich intervenint coma substitut de Francisco Segarra y Morera també notari publich mon pare.