Saga Bacardí
00572
ESCRITURAS DE PARTE DEL PAGO A HUGUET, POR BRUNO VIDAL Y TORRES.


Sia notori, com jo Francisca Uguet donsella, filla llegitima, y natural de Vicens Uguet fuser de la Parroquia de Sant Joan de Horta Bisbat de Barcelona, y de Rosa Uguet, y Vallhonesta conjuges difunts en dita Parroquia de Horta residints. De ma esspontanea voluntat, confeso, y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat en la present ciutat domiciliat, encaraque ausent, per ell rpesent y estipulant lo infrit notari pagant per Vicens Uguet, també fuster de la mateixa Parroquia de Horta mon germá, y de aquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous, y sis diners que foren lo preu de la venda perpetua, per dit Vicens Uguet, a favor del relatat D. Bruno Vidal feta, de tota aquella casa ab dos potals exteriors en la plassa de dita Parroquia obrints, ab sa eixida al detras de la mateixa, y de las rabassas de una pessa de terra de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos cituada en la Parroquia de sant Genis de Auadells alias de Horta, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita vnda rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou dias del mes de Agost del any mil vuytcents y dos. Que ab lo modo avall escrit, y mediant la cessió infrita me ha donat, y pagat y confeso rebrer de ell, la quantitat de sinquanta lliuras moneda barcelonesa, y son a compte de cent lliuras que ab la sobre chalendada venda, lo foren delegadas pagarme per mon dot, y robas en lo cas de pendrer estat. Y com estiga de proxim a contractar matrimoni, ab Geroni Molins jove pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar de est dit Bisbat, y necessitia al prompte de ditas sinquanta lliuras per costejar las robas, y vestits per eixir de promessa habentho fet present a dit D. Bruno Vidal suplicantli se servis adelantarme a dit fi la expresada quantitat ha aderit a dita suplica y en sa consequencia entregat lo expresadas sinquanta lliuras que confesso rebrer ab diners comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrits per mans de tercera persona. En testimoni del que no sols otorgo la present apocha si que també sens emperó evició, ni obligació alguna de mos bens, y drets, cedesch al referit D. Bruno Vidal , y als seus tots los drets y accions a mi competents, per rahó de dit mon credit, en virtut dels quals puga defensar las sobredits cosas per ell compradas contra qualsevols personas, y bens, y usar de ells en judici y fora de aquell, com millor li confinga constituyntlo procurador meu com en cosa propria. La que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Mars del any mil vuytcents quatre. Essent presents per testimonis Miquel Clos y Trias y Fructuos Casas escrivents en dita ciutat habitants.
Pe dita Francisca Uguet que diu no saber de escriurer, y de sa voluntat y presencia Fructuos Casas testimoni. En poder de mi Joseph Clos y Trias notari, qui afirmo coneixer, a la otorgant, per la qual, y de sa voluntat per haber dit no saber de escriurer, ha firmat lo dit Fructuos Casas testimoni.


Sia notori. Com jo Francisca Molins y Uguet muller de Geroni Molins pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals de poch temps a esta part en ella domiciliat, que antes ho era en la de Sant Andreu de Palomar e est Bisbat de Barcelona. De ma espontanea voluntat confesso, y en veritat regonesch al Señor D. Bruno Vidal Thesorer de Rendas Generals de est Principat, en la present ciutat domiciliat, encara que ausent, per ell present y estipulant lo notari avall escrit, pagant per Vicens Uguet fuster de la Parroquia de Sant Joan de Horta de dit Bisbat, mon germá, y d eaquellas mil cent vuytanta sis lliuras dinou sous, y sis diners que foren lo rpeu de la venda perpetua per dit Vicens Uguet, a favor del expresast D. Bruno Vidal feta de tota aquella casa, ab dos portals exteriors en la plassa de dita Parroquia obrints ab sa exida al detras de la mateixa, y de las rabassas de una pessa de terra de tinguda una mojada, y mitja poch mes o menos, cituada en la Parroquia de Sant Genis de Aguadells alias de Horta tot llargament designat, y confrontat, en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou del mes de Agost del any mil vuytcents y dos, que ab lo modo avall escrit, y mediant la cessió infra me ha donat, y pagat y confeso rebrer la quantitat de sinquanta lliuras moneda barcelonesa, y son a cumpliment de cent lliuras, que ab la sobre chalendada venda, a dit Señor li foren delegadas pagarme per mon dot, y robas en lo cas de pendrer estat com queda verificat, com las altres sinquanta lliuras ja las tingia cobradas del mateix Señor habent servit per robas y vestits per eixir de pormesa, com consta de apocha lin firmí en poder del infrit notari als vint y sis de Mars del corrent any. Lo modo de la paga de ditas sinquanta lliuras es que aquellas confeso rebrer ab diner comptant realment y de fet en rpesencia del notari y testimoni infrits per mans de tercera persona. En testimoni del que no sols otorgo la present apocha si que també sens evicció ni obligació alguna de mos bens, y drets cedesch al referit D. Bruno Vidal, y als seus tots los drets y accions a mi competents per rahó de dit mon creit en virtut dels quals puga defensar las sobreditas cosas y per ell compradas contra qualsevols personas, y bens y usar de ells en judici y fora de aquell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria, Lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Desembre del any mil vuytcents y quatre. Essent presents per testimonis Joan Gil aguller, y Cosme Fins escrivent los dos en dita ciutat habitants.
Pe dita Francisca Molins y Uguet que diu no saber de escriurer y de sa voluntat Joan Gil testimoni, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui afirmo coneixer a la dita otrogant, per la qual y de sa voluntat per haber dit no saber de escriurer ha firmat lo dit Joan Gil, altre dels testimonis.