Saga Bacardí
00576
ESCRITURA DE PODERES DE VIDAL HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Que Bonaventura Vidal perxer de la vila de Cardona, en la present ciutat de Barcelona trobat. Espontaneament constitueix, y anomena en son procurador cert y especial, y pe rlas cosas avall escritas general, de modo que la especialitat a la generalitat no derogue, ni al contrari a D. Balthasar de Bacardí, del comers de esta ciutat, en la mateixa domiciliat, encaraque ausent, peraque per lo otorgant tant en nom seu propri com en lo de cohereu del difunt Bonaventura Vidal sabater, ciutadá que fou de dita ciutat, puga demanar, percibir, y obrar qualsevols quantitats de diner, ya sian provenients de dita coherencia, com altrament que se li estigan devent, y en avant se li deurán per qualsevols comins y particulars. Personas, y per qualsevol causa, o motiu fent y firmant de lo que cobrará carta de pago tant ab curs de drets com sens ella, recibos, y demes resguarts necesaris. Prometent tot quant per dit son procurador será obrat tenirho en tot temps per valido y no revocarho per causa, o motiu algun, obligant per son cumpliment tots sos bens, y drets mobles, e immobles presents y veniders. Y aixis ho otorga y firma (conegut del notari infrit) en la ciutat de Barcelona als vint y quatre de Maig de mil vuytcents y sinch. Essent presents per testimonis Pau Folch y Anton Juliá escrivents en la mateixa residints.
Bonaventura Vidal, En poder de mi Joseph María Odena notari.