Saga Bacardí
00577
ESCRITURA DE VENTA DE CASA ENTRE LOS CAMDELACREU Y NADAL, INTERVIENE COMO ACREEDOR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En nom de Deu. Sia notori, que Pau Campdelacreu saater, y Brisca Soler y Campdelacreu muller de Gabriel Soler, musich ciutadans de la present ciutat, fent estas cosas, la enunciada Brisca de voluntat y consentiment de dit son marit baix consentint.
Primo: Per pagar, y satisfer a la Rent. Comunitat de Rector, y Pbres, de la Parroquial Iglesia de Sant Vicent de Sarriá, cent setse lliuras catorse sous, y nou diners per las pencions y prorrata discorregudas desde mil setcents noranta nou, fins lo dia present inclusive del censal de preu sinchcentas, y sinquanta lliuras, y penció setse lliuras deu sous, que tots añs als quatre maig en virtut de venda, y original creació a son favor feta per Bonaventura Vidal també sabater, ciutadá que fou de esta ciutat, ab escriptura rebuda en poder del difunt Guillem Odena, notari publich Real Colegiat de número de la mateixa, als quatre Maig de mil setcents sexanta los fan y prestan.
Item: Per pagar, y satisfer a Joan Baptista Barrera pagés del lloch de Tayá, cent trenta dos lliuras divuyt sous, y sis diners, per las pencions y prorrata discorregudas desde mil vuiytcents y hu fins lo dia present inclusive, del cens pencio vint y vuyt lliuras, que tots añs per mitat en los días primer Mars y primer de Setembre li fan y prestan per rahó de la casa que ab la present venen.
Item: Per pagar, y satisfer a D. Balthasar de Bacardí setcentas cinquanta lliuras que se li están devent per las causa,s y motius expresadas en la escritura de debitori per dit Pau Campdelacreu firmada en poder del notari infrit als dos Novembre de mil vuytcents yq uatre.
Item: Al mateix D. Balthasar de Bacardí sinch centas setanta nou lliuras quinse sous per cumpliment de siscentas lliuras que a Geroni Campdelacreu sabater ciutadá de Barcelona, son pare havia deixat graciosament, a saber, quatrecentas lliuras en lo dia trenta hi Janer de mil setcents noranta sis, a fi de acudir als gastos de la boda de la expresada Brisca, ab lo nomenat Gabriel Soler, y las restants doscentas lliruas en lo dia vint y sinch Febrer de mil vuytcents dos, per comprar efectes de son ofici a Martí Mas sabater ciutadá de Barcelona, sinchcentas trenta quatre lliuras, tres sous, y deu diners de que dits Bonaventura Vidal y pau Campdelacreu firmaren escriptura de debitori a favor de aquell en poder de Ramon Constansó notari publich de número de esta ciutat als sis de Janer ultim passat per las causas, y motius en ell explicadas.
Item: Al mateix Martí Mas, cent vint y nou lliuras setse sous, y vuyt diners per semblants que acredita dit Pau Campdelacreu, provenients de la venda de varios partits de sola y en part de diners deixats graciosament per la manutenció, y ultima malaltia ddel precitat Bonaventura Vidal, coma par de dos distincts vales per dit Pau firmats en los días sis, y catorse Febrer del corrent any.
Item: A Ramon Farrás y Riera jove comerciant, ciutadá de la present ciutat doscentas sexanta vuyt lliuras quinse sous, a cumpliment de trescentas quinse lliuras que al mencionat Geroni Campdelacreu havia deixat graciosament en tres distinctas ocasions a fi de acudir a sas urgencias, y necesitats.
Item; Per pagar y entregar als cohereus del dit difunt Bonaventura Vidal la quantitat de setcentas lliuras per semblants que est se reservá ab la donació feu a favor del referit Geroni Campdelacreu baix calendadora.
Item: A fi de satisfer al infrit comrpador doscentas lliuras deu sous per semblants que en distinctas ocasions ha deixat graciosament al expressat Pau Campdelacreu per la manutenció de ell, y sa familia, y també per pagar a Francisco Constans asahonador la quantitat de vuytcentas vuyt lliuras, a fi de evitar la execució que est tenia treta contra lo repetit Pau, emdiant la confessió judicial per ell feta.
Y ultimament: Per pagar al notari avall escrit vuytanta tres lliuras, vuyt sous y onse diners per lo que importan los salaris de las escripturas per dit Pau Campdelacreu otorgadas en son poder, y lo dels capitols matrimonials firmats per rahó del matrimoni del referit Geroni Campdelacreu ab Eularia Riera, y Rosás baix calendadors.
Y altrament, per expedició de sos negocis, espontaneament per ells, y sos respectius hereus, y successors qualsevols que sian, venen, y per titol de venda concedesch a Francesch Nadal y Calaf perxer, y del comers de la present ciutat, encaraque absent, emperó per ell present y acceptant D. Joseph de Anselmí y Romero Capita del Real cos de Ingeniers en la mateixa domiciliat procurador per estas y altres cosas constituit ab la escriptura de poder que baix se calendará, als seus y a qui voldrá perpetuament, totas aquellas casas antiguament ab tres portals, vuy emperó ab dos portals fora obrint, lo un es a saber en lo carrer de la Boqueria, y lo altre en lo del vidre, o den Quintana, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertimencias universals, que per los titols avall escrits tennem y poseheixen en esta ciutat, y carrers sobredits. Las quals casas se tenen per los hereus, y successors de Miquel Barrera difunt perxer ciutadá de Barcelona a cens de vint y vuyt lliuras, tots añs pagadoras ab dos terminis a saber, la mitat lo dia primer de Mars, y la altre mitat lo dia primer de Setembre. Qui ho tenen junt ab altres casas situadas al costat de las preditas a la part de solixent, vuy poseídas per lo enunciat comprador, que foren de pertinencias de las sobreditas, per lo Hospsital, que lo Honorable Pere Desavilar, difunt ciutadá de Barcelona instituit en esta ciutat, eo per son Illustre Señor administrador en nom de aquell, y baix domini, y alou del mateix Hospital, com a succehint a layca y privada persona, a cens de vuyt sous barcelonesos, tots añs paggadors en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost, los quals se pagan per sis sous moneda arcelonesa, nomenada en llatí de quaterno, que antiguament se pagavan y acostumavan prestar per lo cens de ditas casas, y de dits vuyt sous se paga tots añs en lo referit termini quatre sous per las casas que abla present se venen y los restants quatre sous per los altres que com queda dit posseheix al costat de las mateixas lo mencionat comprador. Lo qual cens de vuyt sous, es, y deu esser salvo, y segur al dit Hospital eo als Illustres Señors administadors de aquell, sobre unas y altres de ditas casas. Y se ha de saber, que antes las sobredesignadas casas que ab la present se venen se tenían per lo Illustre Germá Major y Venerable Congregació baix lo titol de Nostra Señora de la Esperansa, y Salutació de las Animas, y Joan Torras passamaner, ciutadá de esta ciutat, com a succehint a Francisca Comas doncella, filla legitima y natural de Joseph Comas fuster ciutadá de Barcelona, y de Angela conjuges difunts, que antes fou novicia en la casa de Beatas de Santa Catharina de Sena de la tercera Regla del Pare Sant Domingo ordre de Predicadors de la present ciutat, a cens de quaranta lliuras barcelonesas, comunament, y per indivis en quant a la señoria, y en quant a la percepció del cens es a saber, per dits Illustre Germá major, y Venerable congregació, a la prestació de vin ty una lliuras y quinse sous, y per dit Joan Torras, a la prestació de las restants divuyt lliuras, y sinch sous, tots añs pagadoras, es a saber, la mitat lo dia primer del mes de Juny, y la altre mitat lo dia primer del mes de Desembre. Pero lo dit cens junt ab tota la señoria, firma, fatiga, y altre qualsevol dret expectant al Señor mitjá en la present ciutat de Barcelona fou venut, y absolt a Joseph Casals major de días, y als seus perpetuament pe rlos legitims procuradors del referit Germá Major, y venerable Congregació, y dit Joan Torras, com de dita venda, y absolució consta ab acte rebut en pdoer de Felix Veguer y Avellá notari publich de número de Barcelona baix diferents chalendaris, lo primer dels quals fou als dotse de Octubre de mil setcents sinquanta y quatre. Y se ha també de saber, que antes las ditas caas, y las demes sobreditas vuy poseídas per lo referit comprador juntas se tenían per Salvador Mercader pagés de la vila de Colbetó Bisbat de Barcelona com a succehint a Thomas Bessiana notari teal y escribá de manament, y a la Señora Francisca sa muller a cens de vint y dos lliuras quatre sous barcelonesos, tots añs pagadoras, es a saber, la mitat lo dia o festa de Nadal, y la altre mitat lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Pero despues de dit cens foren lluidas, y quidatas quinse lliuras, y quinse sous en penció en lo modo y forma contengut, y expressat en lo acte de la venda de dit cens que avall se chalendará y finalment las restants sis lliuras, y nou sous que quedavan del dit cens de penció vint y dos lliuras qatre sous junt ab tot lo domini, firma, fatiga, y altre qualsevol dret pertañent, y espectant al Señor mitjá en la present ciutat foren venudas al predit difunt Miquel Barrera, y als seus perpetuament per Salvador Prats y Mercader pagés de la vila de Collbató, com a succehint en lo dit cens al sobre nomenat Salvador Mercader, consta de la expressada venda ab acte rebut en poder de Francisco Pastor difunt notari publich de Barcelona, als sinch de Febrer mil siscents quaranta y sis. Y per quant despues lo dit difunt Miquel Barrera fou posesor de las preditas dos casas, per lo tant lo mencionat cens junt ab la señoria mitjana a ell anexos quedá extingut, y abolit, y al domini útil de las ditas casas aplicat, y consolidat. Y finalment se ha de saber que de part del preu de la venda de ditas cosa casas fetas, y firmada en lo encant publich per los Proms de la Confraria de Sant March de Sabaters de esta ciutat, y en dit nom administradors de la causa pia findada per Joan Comas difunt Sabater ciutadá de Barcelona a favor de Barthomeu Barrera difunt peller ciutadá de dita ciutat, ab acte rebut en poder de Antich Torra difunt notari publich de Barcelona als vint y sinch de Janer mil siscents y disset, lo expressat Barthomeu Barrera, y Mari a sa muller, veneren y originalment crearen als dits Proms de la Confraria de Sant March, y en dit nom administreador de la predita causa pia, un censal de preu, y proprietat, mil trenta y set lliruas dos sous y quatre diners, y penció cinquanta una lliuras, disset sous y un diner, com de la venda y original creació de dit censal consta ab altre acte rebut en poder del mateix Antich Terra notari baix dos chanendaris lo primer dels quals fou lo mateis dia vint y sinch de Janer mil siscents y disset, pero lo dit censal fou lluit, y quitat per dit Barthomeu Barrera als referits proms, y en dit nom administrador de la mencionada causa pia ab tres iguals lluicions, com consta ab tres apocas y difinició de dit censal feta y firmadas per los inicats Proms com a administradots de la predita causa pia rebudas en poder de Francisco Pastor difunt notari publich la una es a saber, als quinse Abril mil siscents quaranta dos, la altre als dinou de Febrer mil siscents quaranta tres, y la altre als vint y sis Abril mil siscents u cinquanta. Y afrontan a solixent ab las altres casas poseídas per dit comprador; a mitgdia ab honors que foren de Joan Cussana notari publich de número de esta ciutat, vuy possehits per los conjuges Jaume Grasset y Josepha Grasset y Cussana en los noms de usufructuari y proprietaria respective; a ponent ab lo dit carrer del Vidre, alias den Quintana; y a tremontana ab lo de la Boqueria. Y espectan als otorgants, com a hereus, abintestat del dit difunt Geroni Campdelacreu, al qual espectavan per titol de donació a son favor feta per Bonaventura Vidal y Esperansa Vidal, y Valiellas, en primeras nubcias Compdelacreu, ab lo primer dels capitols matrimonials, que per rahó del matrimoni contractá dit Geroni, ab la nomenada Eularia Riera y Rosás se otrogaren y firmaren en poder del difunt Guillem Odena notari publich real collegiat de número de Barcelona als set Novembre, mil setcents sexanta hu. Y al dit Bonaventura Vidal espectavan en virtut de venda perpetua a son favor feta per Joseph Casals major de días mestre de casas, y Joseph Casals menor de ditas perxer, ciutadans de Barcelona, pare y foll, ab escriptura rebude en poder del mateix Guillem Odena, notari als divuyt Abril mil setcents cinquanta sis, la qual se troba ja firmada per rahó de señoria. Aquesta epmperó venda fan a tota utilitat del mencionat comprador, y de sos successors ab lo pactes seguents.
Primo: Que lo referit comrpador, y los seus degan annualment y en sos corresponents terminis pagar y satisfer los censos y demes drets dominicals, que per ditas casas deuhen prestarse als Señors per qui se tenen ,y també las Reals imposicions, de catastro, pavellons, y demes carrechs reals a que aquellas estigan obilgats.
Item: Que lo nomenat comprador, y los seus, a mes dels preu de la present venda degan lluhir y quitar, eo be, ab escriptura publica en poder del notari infrit, firmadora, encarragarse sobre si, y sos bens, aixi en son preu, com en sas pencions, y prorrata del dia present en avant debedoras, lo censal de capitalitat sinch centas y cinquanta lliuras, y penció setse lliuras y deu sous, mencinat en lo prohemi de esta escriptura.
Item: Que lo preu avall escrit dega pagarse ab moneda metallica, y sonant en esta forma, a saber, sinch mil lliuras lo dia de la firma, de las quals se retindrá lo comprador tres mil quatrecentas noranta sis lliuras, dos sous, y vuyt diners, a fi de satisferlas als acrehedors sobre mencionats, devent entregar fins al cumpliment de aquellas als venedors, y las restants quatre mil lliuras, cumpliment de dit preu del dia present a mitg any, si es que entonces se trobia cancellat lo embarch al mateix comprador posat a instancias de Elias Campdelarceu sabater, ciutadá de esta dita ciutat, devent en lo interim lo comprador, y los seus contribuir als vendors lo corresponent interes de aquella.
Y fimalment, que será carrech del memorat comprador, y dels seus la satisfació y pago dels salaris y gastos de esta esdriptura, y sos dependents. Y ab dits pactes, y no sens ells, extrahent las referidas cosas de sa ma, poder, y domini, y aquellas transferintlo de dit comprador, y de sos successors.
Prometent entregarlos pocessió corporal, real, actual o quasi de las indicadas cosas venudas, donantlos facultat, que de propia autoritat se las pugan pendrer, y presa licitament retenir, volent que en virtut de estas paraulas, y de la disposició del dret, que de la dita pocessió a son favor transferida, constituintse en lo interim pocessors de aquellas en nom de dit comprador, y dels seus, cedintlos per causa de la present venda, tots los drets, y accions a ells competents, y que competir los pugan, dels quals podrán usar, y valerse en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituintlos per dit efecte Señors y procuradors com en cosa propria. Salvos los censos, y demes drets dominicals als Señors sobre expresats competents, y lo lluisme que per rahó de esta venda dega pagarse.
Lo preu de la present venda es nou mil lliuras moneda barcelonesa pagadoras en lo modo expressat ab un dels pactes sobre inserts, de las quals a tenor de lo ellí estipulat, y en virtut de facultat que donam y tribueixen a dit comprador, se retindrá est tres mil quatrecentas noranta sis lliuras dos sous, y vuyt diners a fi no sols de satisfer als acrehedors sobre mencionats las quantitats a cada un de ells en lo proemi de esta escriptura expressadas, si també reintegrantse lo mateix comprador de la de doscentas lliuras deu sous per los motius allí expressats. Dels quals acrehedors en lo temps de la lluició del censal expresat en un dels precedents pactes, y paga dels respectius credits de aquells degan dit comprador, o los seus cobrar y obtener las corresponents apocas, y difinicions ab cessió de drets, y accions per defensar la present venda contra qualsevols personas, volent, y consentint que executadas ditas lluició y paga respective, succehescan lo repetit comprador, y los seus en los mateixos lloch, y drets, y los competescan las mateixas prioritat de temps milloria de dret, y demes prehemonencias, y prerrogativas que competirían a dits acrehedors, en cas de no ferse aqeullas, constituintlos al efecteo Señors y procuradors com en cosa propria. Y las restants mil sinchcentas tres lliuras disset sous, y quatre diners, cumpliment de las mencionadas sinch mil lliuras, declarant haver rebut del nomenat D. Joseph de Anselmi Romero apoderat del predit Francesch Nadal y Calaf, comprador sobre expressat, pagant per est y de diners propis del mateix en moneda efectiva, sonant, y metallica en presencia del notari y testimonis avall escrits, que ab la present otorgan la corresponent apoca. Y aixis renunciant a la excepció del dit preu no ser convingut, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just preu, a la general del dret, y a qualsevol altre de son favor, espontaneament donan y remeten a dit comrpador, y als seus tot lo mes que las ditas casas venudas valgan, o valer pugan del preu sobre explicat. Convenint y prometent la present venda ferlos valer, y tenir y estarlomen de evicció en qualsevol cas ab restitució y esmena de dañs y gastos, per lo que obligan sos bens, y drets, y del altre de ells, a solas, mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, epistola del Emperador Adria y Consuetut de Barcelona, que tracta quant dos o mes a solas se obligan,y dita Brisca Soler, cerciorada de sos drets per lo infrit notari renuncia al benefici Vall, sen, com, a favor de las donas establert y a la autentica. Si qua Mulier, posita, cod., ad Vall, y los dos junts a qualsevol altre dret, o lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació, y a dit D. Joseph de Anselmi Romero procurador per estas, y altres cosas legitimament constituit pe rlo enunciat Francesch Nadal y Calaf com procurador sobre expressat, segons de sa procura costa ab acte rebut en pdoer del notari infrit als vint y vuyt dels croresponents mes y any (de que certiico) donantse primerament per rebudas, las dos centas lliuras, y deu sous que lo nomenat Pau Campdelacreu estava devent a dit son principal pe rlos motius dalt expressats de las quals otorga a favor de est, y de Brisca Soler sa germana venedors predits la corresponent apoca, accepta la present venda a favor de dit son principal feta convenint y primerament als repetits venedors, que lo enunciat son principal cumplirá los pactes en la mateixa contenguts, pagará los censos als Señors per qui ditas cosas se tenen lluirá, eo be se encarregará sobre si, y sos bens lo censal sobre expressat, satisfará y cumplirá las delegacions de part dels repetits repetits en la forma referida, y lo restant de ell pagará en la conformitat estipulada, cumplint tot lo demes que en virtut de esta escriptura vinga a sonc arrech, sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de dañs, y gastos, obligant los bens y drets de dit son principal, mobles e immobles haguts, y per haver, no empero los propis per tractar negoci alieno ab las renuncias de son favor utils, y necesarias. Y per major validitat de las sobreditas cosas juran los enunciats venedors, en sas animas, y lo predit D. Joseph de Anselmi en la de son principal, tenir aquellas per validas, y contra ellas no fer, ni venir per causa, o motiu algun, y aixi mateix jurant, que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial, ni de sos drets, Y present lo enunciat Gabrie Soler cosent, a tot qualt per la enunciada Brisca sa muller se ha executat mediant haver obtingut sa aprobació, y consentiment y verificat las sobre ditas cosas en sa presencia. Y advertits los otorgants y consencients per lo notari infrit, que esta escriptura deu registrarse en lo ofici de hipothecas de la present ciutat dins lo termini de sis días per los fins previnguts ab la Real Pragmatica, la otorga en la ciutat de Barcelona als trenta hu Maig de mil vuytcents y sinch. Essent presents per testimonis Pau Folch, y Anton Juliá escrivents en la mateixa residents. Y los otorgants (als quals lo notari avall escrit dona fe coneixer) ho firman a excepció de dita Brisca que digue no saber escriurer, per la qual firma de sa voluntat un dels referits testimonis.
Pau Campdelacreu y Riera, D. Joseph de Anselmí y Romero en dit nom, Graviel Soler, Per dita Prisca Soler y Campdelacreu Anton Juliá testimoni, En poder de mi Joseph Maria odena notari.