Saga Bacardí
00578
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE LOS CAMPDELACREU HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Que D. Balthasar de Bacardí del comers de esta ciutat en la mateixa domiciliat. Espontaneament confessa, y regoneix a Francesch Nadal y Calaf perxer, y del comers de esta dita ciutat, encarque ausent, y per ell present D. Joseph de Anselmí Capitá del Real Cos de Ingeniers son apoderat, pagant per Pau Campdelacreu sabater, y Brisca Soler y Campdelacreu germans en dita ciutat desidents, que del preu de la venda perpetua per estos a favor del predit Francesch Nadal feta y firmada de unas casas ab dos portals fora obrint, lo un en lo carrer del vidre, o en Quintana, y lo altre de la Boqueria, tots de esta ciutat, llargament designadas, y confrontads en lo acte de dita venda rebut en poder del notari infrit als trenta hu de Maig proxim passat, y en virtut de facultat ab lo citat acte donada, y concedida, que en lo modo avall escrit, y ab pacte de la cessió que baix se calendará li ha donat y pagat la quantitat de mil trescentas vint y nou lliurasn y quinse sous moneda barcelonesa. Las quals son y serveixen a dit otorgant a saber, en quant a setcentas cinquanta lliuras en pago, y satisfacció de aquest que lo mencionat Pau Campdelacreu confesá deurer, y li prometé pagar ab lo acte de debotiro rebut en poder del dit, e infrit notari als dos de Novembre del any proxim passat per las causas y motius en ell explicadas, y las restants sinchcentas setanta nou lliuras quinse sous, cumpliment de siscentas lliuras que a Geroni Campdelacreu sabater ciutadá de Barcelona son pare havia deixat graciosament, a saber quatrecentas lliuras a fi de acudir als gastos de la boda de la expressada Brisca ab Gabriel Soler musich ciutadá de esta dita ciutat, y las altres doscentas per comprar efectes de son ofici, conforme apar de dos disticts vales de fechas trenta hu Janer de mil setcents noranta sis, y vint y sinch Febrer mil vuytcents y dos per dit Geroni Campdelacreu firmats. Lo modo de la paga de dits mil trescentas vint y nou lliuras quinse sous, es, que confesa haver las rebudas del repetit Don Joseph de Anselmí Romero apoderat del predit Francesch Nadal y Calaf, pagant per est, y de diners propris del mateix en diner comptant real y efectiu en presencia del notari y testimonis avall escrits. En fe del que no sols otorga la present apoca, cancellant, y anullant lo citat acte de debitori, escritura de ters, vales sobre lcanedats, y demes obligacions de uns y altres documents resultants, de manera que no puga aprofitar dit otorgant, ni dañar als referits Pau Camdelacreu, y Brusca Soler y Campdelacreu, ni a sos respectius successors-, si també sens evicció ni obligació alguna de tots bens cedeix al indicat Francesch Nadal y als seus tots los drets y accions a ell espectants y que competirli pugan, per ahó dels expresats credits, contra qualsevols personas, y bens, en virtut dels quals pugan defensar la calendada venda a son favor feta, y altrament usar y valerse de dits drets, cedits en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlo al efecte procruador seu com en cosa propria. En testimoni del que firma esta escriptura (coneguts del notari autorisant) quedant advertit haverse de pendrer de ella la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termini de sis días per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica, en la ciutat de Barcelona, al primer de Juny de mil vuytcents y sinch. Essent presents per testimonis Pau Folch y Anton Juliá escrivents en la mateixa residiitns.
Baltasar de Bacardí, En poder de mi Joseph Maria Odena notari.