Saga Bacardí
00588
ESCRITURADE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO HECHO A LOS VILADESSAN, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Com jo D. Baltasar de Bacardí en Barcelona domiciliat, de mon grat y certa ciencia firmo apoca als Señors Pere Martir Viladessan Familiar del Tribunal de la Santa Inquisició y comerciant domiciliat en la ciutat de Mataró y Sebastiana Viladessau y Carbonell conjuges, encara que ausents present per ells y estipulant lo notari avall escrit, pagant per Pere Bras hostaler y negociant ciutadá de dita ciutat de Mataró y de aquellas tres mil cent y cinquenta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dit Pere Bras als nomenats conjuges Viladessan firmada de tota aquella casa de dos cossos que era antes dividida en dos ab sa eixida y hort estableria y demes oficinas a ella contiguas y construidas, que serveix de hostal anomenat del Pilar, antes La Fontassa de or, y mes antes Lo Hostal den Silvestre, situada en la expresada ciutat de Mataró fora sas murallas y en lo carrer anomenat lo Camí Real, devant del Colegi de P. P. de las Escolas Pias, llargament designada, y confrontada en lo acte de la citada venda, rebut segons apar en poder de Francesch Fron y Colomer notari publich de dita ciutat de Mataró als deu de Setembre proxim passat, y en virtut de facultat en lo citat acte concedida y baix lo pacte de la cesió avall escrita, de la quantitat de mil lliuras moneda barcelonesa, que son a bon compte de aquellas dos mil setcentas y seixanta lliuras que lo mencionat Pere Bras me está deben per las rahons, explidadas en los dos actes de debitori per ell a mon favor firmats, rebuts en poder de Joseph Mansá Lafont notari publich que fou de número de esta ciutat als tres de Mars y vuyt de Juny de mil vuytcents y hu. Lo modo de la paga de las sobreditas mil lliuras barcelonesas es que las rebo dels mencionats Señors Pere Martir y Sebastiana Viladessan en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de Joan Vallllobera sastre de dita ciutat de Mataró pagant per ells y de diners que per est efecte li han entregat. Per lo que en testimoni de ditas cosas salvada la cessió avall escrita no sols firmo la present apoca, sino també sens emperó evicció alguna ni obligació de mos bens, y sens perjudici ans be ab expressa reserva de tots los drets quem competeixen contra del mencionat Pere Bras y lo restant de sos bens per lo cobro de la restant quantitat que me queda a deurer, cedesch als mencionats Pere Martir y Sebastiana Viladesau, tots los drets y accions a mi competents per rahó de las ditas mil lliuras que al present se me pagan en virtut dels quals pugan defensar la dita casa per ells compradao contra qualsevols altres acreedors, y altrement usar de dits drets y accions cdits en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte procuradors meus com en cosa poria. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Octubre del any mil vuyt cents y sis. Essent presents per testimonis D. Manual Duarte del comers de dita ciutat y Jaume Costa escrivent los dos en la mateixa habitants.
Baltasar de Bacardí, En poder de mi Dr. Anton Capdevila Olzina notari qui afirmo coneixer a dit Señor otorgant y que ha firmat de sa ma.