Saga Bacardí
00591
ESCRITURA DE PAGO A INTERVINIENTES EN LA VENTA DE SIROMBRA, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Com nosaltres Pere Paruleda arquitecto de esta ciutat de Barcelona, Joan Balaguer fuster del lloch de Santa Maria de Sans, y Joseph Sanger pagés del terme de Sarriá territori de la present ciutat. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca a D. Baltasar de Becardí en dita ciutat domiciliat, encaraque ausent, y lo infrit notari per ell present, y estipulant pagant per los marmessors testamentaris de D. Joan Baptista Sirombra, y de aquellas quatre mil setcentas trenta set lliuras deu sous que foren lo preu a que foren rematadas a favor de dit de Becardi una casa y pessa de terra de tinguda una mojada sita en la Parroquia de Sans, y de dos pessas de terra plantadas de viña en la Montaña de Montuich per disposició del Tribunal Real Ordinari de dita ciutat subdegat pur la venda de bens pertañents a obras pias, y en merits dls expedients formats a instancia de dits marmessors de la quantitat de trenta sinch lliuras vuit sous moneda barcelonesa. Y son y serveixen per nostres honoraris y treballs fets per la valoració de las referidas fincas com a executors elegits per dits marmessors, y paga dita quantitat en virtut de lo manat per lo Señor Alcalde major primer de esta ciutat ab auto format de vint y set de Jener ultim, donat en merits de la pessa separada formada per la liquidació, y adjudicació de credits als bens dels mare y fill Poch, y de dit Sirombra. Lo modo de la paga de ditas trenta sinch lliuras vuit sous, es que las confessam rebrer de dit D. Baltasar de Becardí per mans de tercera persona en diner comptant en presencia del notari y testimonis infrits, de que no sols otorgam apoca, si que sens evicció alguna cedim tots nostres drets y accions al nomenat Señor de Becardí pera defensar la venda de ditas fincas contra qualsevols personas que rpetengesen drets en ellas. Y aixis ho otorgam en la ciutat de Barcelona als vint y dos de Febrer de mil vuitcents y set. Essent presents per testimonis Francisco Soler y Joseph Molleras practibants de notaria en dita ciutat residents. Y los otorgants, coneguts de mi lo notari firman de sa ma a excepció de dit Balaguer que per dir no saber firma per ell un dels testimonis.
Pere Paruleda, Joseph Sangés, Per Joan Balaguer firmo Joseph Molleras y Ferrer testimoni, En poder de mi Ignasi Martí y Vidal notari.