Saga Bacardí
00598
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO DE UNA PARTE DE VENDRELL A BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Ignasi Vendrell Pedralbes, comerciant, ciutadá de Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia, foncesso y en veritat regonesch deurer y voler pagar al Señor D. Baltasar de Bacardí Caballer, domiciliat en dita ciutat, encaraque absent, y per ell present y acceptant lo notari baix firmat, quatre centas y cinquanta lliuras barcelonesas. Y son a cumpliment, de las quatre mil lliuras de las quals firmá vale, a favor de dit Señor de Bacardí, en once de Mars del any mil vuitcents y dos, per quals prestadas per ell a mi a las horas graciosament. Qual vale lo mateiz Señor de Bacardí me ha restituit per medi de tercera persona en presencia del referit notari subscrit y dels testimonis instrumentals baix nomenats. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret a mon favor. Promete a dit Señor de Bacardí pagarli las concedudas quatre centas y sinquanta lliuras per tot lo dia últim de Desembre del corrent any, ab moneda metalica de oro o plata, y no vales Reals no altre especie de paper amonedat, sens dilació no escusa alguna ab lo salari estilat de procurador restitució y esmena de tots dañs, y gastos. Per lo cumpliment de las quals cosas obligo tots mos bens y drets mobles, e immobles presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet, convenients. Y per pacte a mon for propri summetentme al Tribunal del Ilustre vuy Excelentisim Corregidor o de altre qualsevol oficial secular tant solament ab facultat de variar de judici, firmar escriptura de ters. Baix pena de ell en la curia de dit Molt Ilustre vuy Excelentisim Señor Corregidor o de altre qualsevol oficial secular conforme esta dit, baix obligació dels indicats mos bens y drets. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a nou días del mes de Setembre any del Naaixament del Señor mil vuitcents y set. Essent presents per testimonis Anton Pages y Ramon Serra y Coma, practicants la facultat de notaria publica en dita ciutat habitants.
Ignasi Vendrell Pedralbes, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al confitent.